[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 39

[ Textanmerkungen ]

1a = yadaʿta ʿi[t]t lïdt yaʿïlē salʿ
b ḥō*lil ʾayyalōt tišmur
2a tispur yȧraḥīm
aR t˙mallē(ʾ)na(h)
b = yadaʿta ʿi[t]t lidt = ana(h)
3a tikraʿna(h)
b yalȧdē = hin[n] t˙pallaḥna(h)
c ḥȧbȧlē = him t˙šallaḥna(h)
4a yïḥlu̇mū bȧnē = him
b yirbū = [h]a = bar[r]
c yaṣȧʾū
d = lō(ʾ) šābū la =
5a šillïḥ parʾ ḥupšī
bP = mō[ʾ]sïrōt ʿarōd
b pittiḥ
6a ʾȧšr śamtī ʿȧrabā bēt = ō
b = miškȧnōt-a(y) = w mȧliḥā
7a yiśḥaq = hȧmōn qiryā
b tȧšū*ʾōt nōgiś lō(ʾ) yišmaʿ
8a yȧtūr har[r]īm mirʿ-i = hu(w)
b = ʾaḥ⁺ar kul[l] yaru(w)q yidru(w)š
9a = yō(ʾ)bǟ rē[ʾ]m
aI ʿubd-i = ka
b ʾim yalīn ʿal ʾïbūs-i = ka
10a = tiqšur rē[ʾ]m = talm ʿïbō*t = ō
b ʾim y˙śaddid ʿïmaqīm ʾaḥ⁺ȧrē = ka
11a = tibṭaḥ b = ō
b rab[b] kuḥ[ḥ] = ō
c = tïʿzub ʾil-a(y) = w y˙gīʿ-i = ka
12a = taʾmīn b = ō
b yašūb zarʿ-i = ka
c = gurn = ka yiʾsup
13a kȧnap r˙nanīm niʿlasā
b ʾim ʾibrā ḥ˙sīdā = nuṣā
14a tïʿzub = [h]a = ʾarṣ bē*ṣē = ha
b = ʿal ʿapar t˙ḥammim
15a wa = tiškaḥ
b ragl tȧzūr-i = ha
c = ḥayyat ha = śadǟ tȧdūš-i = ha
16a hiqšīḥ banē = ha
b = lō(ʾ) l-a = h
c = rīq y˙gīʿ-a = h bȧly paḥd
17a hiššā = h ʾïlōh ḥukmā
b = lō(ʾ) ḥalaq l-a = h = [h]a = bīnā
18a = [h]a = ʿi[t]t = [h]a = marōm tamrī(ʾ)
b tiśḥaq = [h]a = sūs = = rō*kïb = ō
19a = tittin = [h]a = sūs gȧbūrā
b = talbīš ṣawwā(ʾ)r = ō raʿmā
20a = tarʿīš-an = [h]u(w) = [h]a = ʾarbǟ
b hōd naḥr = ō ʾēmā
21a yïḥpu̇rū = [h]a = ʿimq
b = yaśīś
c = kuḥ[ḥ] yiṣē(ʾ) = qrā(ʾ)t našq
22a yiśḥaq = paḥd
b = lō(ʾ) yi[ḥ]ḥat[t]
c = lō(ʾ) yašūb mip = pȧnē ḥarb
23x ʿal-a(y) = w tirnǟ ʾašpā lahb ḥ˙nīt = kīdōn
24a = raʿš = rugz y˙gammǟ(ʾ) ʾarṣ
b = lō(ʾ) yaʾmīn
c qōl šōpar
25a = šō*par yō(ʾ)mïr
b haʾaḥ
c = mi[n] = raḥu(w)q yarīḥ milḥamā raʿm śar[r]īm = tȧrūʿā
26a = mib = bīnat = ka yaʾbir niṣ[ṣ]
b yipruś kȧnap-a = w = tēman
27a ʾim ʿal = ka yagbīh našr
b = yarīm qinn = ō
28a salʿ yiškun
b = yitlō*nan ʿal šin[n] salʿ = mȧṣūdā
29a miš = šam[m] ḥapar ʾukl
b = mi[n] = raḥu(w)q ʿēn-a(y) = w yabbīṭū
30a = ʾiprō*ḥ-a = w y˙ʿal[lï]ʿū dam
bPc = = ʾȧšr ḥȧlalīm
c šam[m] hū(ʾ)
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]