[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 35

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾLYHW
b wa = yō(ʾ)mïr
2a = zō(ʾ)t ḥašabta = mišpaṭ
b ʾamarta
c ṣȧdq = ī mi[n] = ʾil
3a tō(ʾ)mïr
b mah yiskun l-a = k
c mah ʾō*ʿīl mi[n] = ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
4x ʾȧnī ʾȧšīb = ka millīn = ʾat riʿē = ka ʿimm-a = k
5a habbiṭ šamaym
b = rʾē(h)
c = šūr šȧḥaqīm
cR gab˙hū mim-mik = ka
6a ʾim ḥaṭā(ʾ)ta
b mah tipʿal b = ō
c = rabbū pȧšaʿē = ka
d mah tïʿśǟ l = ō
7a ʾim ṣadaqta
b mah tittin l = ō
c ʾō mah miy = yad = ka yiqqaḥ
8a = ʾīš ka-mō = ka rȧšʿ-i = ka
b = = bin ʾadam ṣȧdȧqat-i = ka
9a mi[n] = rub[b] ʿȧšūqīm yazʿīqū
b y˙šawwïʿū miz = zïrōʿ rabbīm
10a = lō(ʾ) ʾamar
b ʾayyē(h) ʾïlōh ʿō*ś-ay = [y]
c nō*tin zȧmī*rōt = [h]a = laylā
11a m[˙ʾ]allïp-i = mib = bahïmōt ʾarṣ
b = mi[n] = ʿōp ha = šamaym y˙ḥakkïm-i =
12a šam[m] yiṣʿȧqū
b = lō(ʾ) yïʿnǟ mip = pȧnē gȧʾōn raʿ[ʿ]īm
13a ʾak šawʾ lō(ʾ) yišmaʿ ʾil
b = šadday lō(ʾ) yȧšūr-an = [h]a(h)
14a ʾap tō(ʾ)mïr
b lō(ʾ) tȧšūr-an = [h]u(w)
c dīn = pan-a(y) = w
d = t˙ḥōlil l = ō
15a = ʿïtt-a(h) ʾayn paqad ʾapp = ō
b = lō(ʾ) yadaʿ = [h]a = paš[š] m(ʾ)ōd
16a = ʾYWB habl yipṣǟ = hu(w)
b = bȧly dïʿt millīn yakbī*r
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]