[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 33

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾūlam šmaʿ nā(ʾ)
aV ʾYWB
a mill-ay = [y]
b = kul[l] dȧbar-ay = [y] haʾzīn-a(h)
2a hinni(h) nā(ʾ) pataḥtī = [y]
b dibbïrā lȧšōn = ī = ḥikk = ī
3a yušr libb = ī ʾïmar-ay = [y]
b = dïʿt śȧpat-ay = [y] barūr millilū
4a rūḥ ʾil ʿaśat =
b = nȧšȧmat šadday t˙ḥayy-i =
5a ʾim tūkal
aI hȧšīb-i =
b ʿirk-a(h) = pan-ay = [y]
c hityaṣṣab-a(h)
6a hin[n] ʾȧnī = = ka = [h]a = ʾil
b mi[n] = ḥumr qur⁺aṣtī gam ʾanī
7a hinni(h) ʾē*mat = ī lō(ʾ) t˙baʿ[ʿ]ït-ak = ka
b = ʾakȧpp = ī ʿal-ē = ka lō(ʾ) yikbad
8a ʾak ʾamarta = ʾuzn-ay = [y]
b = qōl millīn ʾišmaʿ
9a zak[k] ʾȧnī
b bȧly pašʿ
c ḥap[p] ʾanō*kī
d = lō(ʾ) ʿawō*n l = ī
10a hin[n] tȧnūʾōt ʿal-ay = [y] yimṣā(ʾ)
b yïḥšu̇b-i = = ʾōyib l = ō
11a yaśim = [h]a = sad[d] ragl-ay = [y]
b yišmur kul[l] ʾurȧḥō*t-ay = [y]
12a hin[n] zō(ʾ)t lō(ʾ) ṣadaqta
b ʾiʿn-ak = ka
c yirbǟ ʾïlōh mi[n] = ʾu̇nōš
13a maddūʿ ʾil-a(y) = w rībōta
b kul[l] dȧbar-a(y) = w lō(ʾ) yïʿnǟ
14a = ʾaḥ⁺a[d]t y˙dabbir ʾil
b = = šïttaym lō(ʾ) yȧšūr-an = [h]a(h)
15P = ḥ˙lōm ḥiz[zȧ]yōn laylā
PI = npul tardimā ʿal ʾȧnašīm
P = tȧnūmōt ʿȧl-ē miškab
16v ʾaz yiglǟ ʾuzn ʾȧnašīm
a = = mō*sar-a = m yïḥtum
17vI = hasīr ʾadam maʿśǟ
a = gē[ʾ]wā mig = gabr y˙kassǟ
18a yïḥśuk napš = ō min⁺-ī šaḥt
b = ḥayyat = ō
bI mi[n] = ʿbur = [h]a = šalḥ
19x = hūkaḥ = makʾōb ʿal miškab = ō = rīb ʿȧṣam-a(y) = w ʾē*tan
20a = zih[h]ïmat = [h]u(w) ḥayyat = ō laḥm
b = napš = ō maʾkal taʾwā
21a yikl bȧśar = ō mi[n] = ruʾy
b = šȧpy ʿȧṣamōt-a(y) = w
bR lō(ʾ) ruʾ⁺ū
22a wa = tiqrab = [h]a = šaḥt napš = ō
b = ḥayyat = ō = [h]a = mïmī*tīm
23a ʾim yiš ʿal-a(y) = w malʾak
b milīṣ ʾȧḥ⁺ad min⁺-ī ʾalp
bI = haggīd = ʾadam yušr = ō
24a wa = yȧḥunn-an = [h]u(w)
b wa = yō(ʾ)mir
c pdaʿ-i = hu(w)
cI mi[n] = rïdt šaḥt
d maṣā(ʾ)tī kupr
25a ruṭpaš bȧśar = ō min = nuʿr
b yašūb = yȧmē ʿȧlūm-a(y) = w
26a yiʿtar ʾil ʾïlōh
b wa = yirṣ-i = hu(w)
c wa = yarʾ pan-a(y) = w = tȧrūʿā
d wa = yašib = [h]a = ʾu̇nōš ṣȧdȧqat = ō
27a yašur ʿal ʾȧnašīm
b wa = yō(ʾ)mir
c ḥaṭā(ʾ)tī
d = yašar hiʿwētī
e = lō(ʾ) šawā l = ī
28a padā napš = ī
aI mi[n] = ʿbur = [h]a = šaḥt
b = ḥayyat = ī = [h]a = ʾōr tirʾǟ
29a hin[n] kul[l] ʾil⁺ǟ yipʿal ʾil
b paʿmaym šalōš ʿim[m] gabr
30vI1 = hašīb napš = ō min⁺-ī šaḥt
vI2 = [h]i[ʾ]ʾōr = ʾōr ha = ḥayyīm
31a haqšib
aV ʾYWB
b šmaʿ l = ī
c haḥriš
d = ʾanō*kī ʾ˙dabbir
32a ʾim yiš millīn
aI hȧšīb-i =
b dabbir
c ḥapaṣtī
cI ṣaddïq-ak = ka
33a ʾim ʾayn
bV ʾattā
b šmaʿ l = ī
c haḥriš
d = ʾ˙ʾallip = ka ḥukmā
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]