[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 31

[ Textanmerkungen ]

1a b˙rīt karattī = ʿēn-ay = [y]
b = mah ʾitbōnin ʿal bȧtūlā
2a = mah ḥilq ʾïlōh mim = maʿl
b = nïḥlat šadday mim = mȧrō*mīm
3a = lō(ʾ) ʾēd = ʿawwāl
b = nikr = pō*ʿïlē ʾawn
4a = lō(ʾ) hū(ʾ) yirʾǟ dȧrak-ay = [y]
b = kul[l] ṣȧʿad-ay = [y] yispu(w)r
5a ʾim halaktī ʿim[m] šawʾ
b wa = taḥïš ʿal mirmā ragl = ī
6a yišqu̇l-i = = mō(ʾ)z˙nē ṣadq
b = yidïʿ ʾïlōh tummat = ī
7a ʾim tiṭṭǟ ʾaššū*r = ī min⁺-ī ha = dark
b = ʾaḥ⁺ar ʿēn-ay = [y] halak libb = ī
c = = kapp-ay = [y] dabaq m(ū*ʾ)ūm
8a ʾizrȧʿ-a(h)
b = ʾaḥ⁺ir yō(ʾ)kil
c = ṣaʾṣaʾ-ay = [y] y˙šur[r]ašū
9a ʾim niptā libb = ī ʿal ʾiššā
b = ʿal patḥ riʿ = ī ʾarabtī
10a tiṭḥan = ʾaḥ⁺ir ʾišt = ī
b = ʿal-ē = ha yikrȧʿū-n ʾȧḥirīn
11a hū(ʾ) zimmā
b = hī(ʾ) ʿawō*n pȧlīlīm
12a ʾiš hī(ʾ)
aR1 ʿad ʾȧbad⁺ōn tō(ʾ)kil
aR2 = = kul[l] tȧbūʾat = ī t˙šar[r]iš
13a ʾim ʾimʾas mišpaṭ ʿabd = ī = ʾȧmat = ī
aI = rī*b-a = m ʿimmad = ī
14a = mah ʾiʿśǟ
b yaqūm ʾil
c = yipqud
d mah ʾȧšīb-an = [h]u(w)
15a = lō(ʾ) = [h]a = baṭn ʿō*ś-i = ʿaśā = hu(w)
b wa = yȧkū*n-an = [h]u(w) = [h]a = raḥm ʾȧḥ⁺ad
16a ʾim ʾimnaʿ mi[n] = ḥipṣ dallīm
b = ʿēnē ʾalmanā ʾ˙kallǟ
17a = ʾō[ʾ]kïl pitt = ī = badd = ī
b = lō(ʾ) ʾakal yatōm mim-min = [h]a(h)
18a min = nȧʿūr-ay = [y] gïd[d]il-a = = ʾab
b = mib = baṭn ʾimm = ī ʾanḥ-an = [h]a(h)
19a ʾim ʾirʾǟ ʾōbid mib = bȧly lu̇būš
b = ʾēn k˙sūt = [h]a = ʾibyōn
20a ʾim lō(ʾ) bir[r]ïkū = ḥ˙laṣ-a = w
b = mig = giz[z] kȧbaś-ay = [y] yitḥammam
21a ʾim hïnīpōtī ʿal yatōm yad = ī
b ʾirʾǟ = [h]a = šaʿr ʿizrat = ī
22a kȧtip = ī miš = šȧkm-a = [h] tippu(w)l
b = ʾizrō*ʿ = ī miq = qan-a = [h] tiššabir
23a paḥd ʾil-ay = [y] ʾēd ʾil
b = miś = ś(ʾ)ēt = ō lō(ʾ) ʾūkal
24a ʾim śamtī zahab kȧsl = ī
b = = [h]a = katm ʾamartī mibṭaḥ⁺ = ī
25a ʾim ʾiśmaḥ
b rab[b] ḥēl = ī
c = kabbīr maṣȧʾā yad = ī
26a ʾim ʾirʾǟ ʾōr
b yahil[l]
c = yariḥ yaqar hō*lik
27a wa = yipt = [h]a = sitr libb = ī
b wa = tiššaq yad = ī = = [y]
28a gam hū(ʾ) ʿawō*n pȧlīlī
b kiḥ[ḥ]aštī = [h]a = ʾil mim = maʿl
29a ʾim ʾiśmaḥ = pīd m˙śan[nï]ʾ-ay = [y]
b = hitʿō*rartī
c mȧṣaʾ = ō raʿ[ʿ]
30a = lō(ʾ) natattī
aI = ḥṭō(ʾ)
a ḥikk = ī
aII = šʾul = ʾalā napš = ō
31a ʾim lō(ʾ) ʾamȧrū mu̇tē ʾuhl = ī
b yittin
c mib = bȧśar = ō lō(ʾ) niśbaʿ
32a = [h]a = ḥūṣ lō(ʾ) yalīn gē*r
b dȧlat-ay = [y] = [h]a = ʾō*rïḥ ʾiptaḥ
33a ʾim kissītī = ʾadam pȧšaʿ-ay = [y]
aI = ṭmu(w)n = ḥubb = ī ʿȧwō*n = ī
34a ʾiʿru(w)ṣ hamōn rabbā
b = būz mišpaḥōt yȧḥitt-i =
c wa = ʾiddum[m]
d lō(ʾ) ʾiṣē(ʾ) patḥ
35a yittin l = ī šō*miʿ l = ī
b hin[n] taw = ī
c šadday yïʿn-i =
d = sipr katab ʾīš rīb = ī
36a ʾim lō(ʾ) ʿal šȧkm = ī ʾiśśaʾ-an = [h]u(w)
b ʾiʿn˙d-an = [h]u(w) ʿȧṭarōt l = ī
37a mispar ṣȧʿad-ay = [y] ʾaggīd-an = [h]u(w)
b k˙-mō nagīd ʾ˙qar[r]ïb-an = [h]u(w)
38a ʾim ʿal-ay = [y] ʾadȧmat = ī tizʿaq
b = yaḥd tȧlamē = ha yibkayū-n
39a ʾim kuḥ[ḥ]-a = h ʾakaltī bȧly kasp
b = napš bȧʿalē = ha hippaḥtī
40a taḥt ḥiṭṭā yiṣē(ʾ) ḥōḥ
b = taḥt ś˙ʿō*rā buʾšā
c tammū dȧbȧrē ʾYWB
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]