[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 29

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō*sip ʾYWB
aI ś(ʾ)ēt mȧšal = ō
b wa = yō(ʾ)mïr
2a yittïn-i = = yarȧḥē qadm = yȧmē
aR ʾïlōh yišmu̇r-i =
3aI = [ha]hill = ō nē*r = ō ʿȧl-ē rō(ʾ)š = ī
a = ʾōr = ō ʾilik ḥušk
4x = ʾȧšr hayītī = yȧmē ḥurp = ī = sōd ʾïlōh ʿȧl-ē ʾuhl = ī
5a = ʿōd šadday ʿimmad = ī
b sȧbībōt-ay = [y] nȧʿar-ay = [y]
6aI = rḥuṣ hȧlīk-ay = [y] = ḥimā
a = ṣūr yaṣūq ʿimmad = ī palȧgē šamn
7aI = ṣē(ʾ)t = ī šaʿr ʿȧl-ē qart
a = [h]a = ru̇ḥōb ʾakīn mōšab = ī
8a raʾū = nȧʿarīm
b = niḥbaʾū
c = yȧšīšīm qāmū
d ʿamadū
9a śar[r]īm ʿaṣȧrū = millīm
b = kap[p] yaśīmū = = him
10a qōl nȧgīdīm niḥbaʾū
b = lȧšōn-a = m = ḥikk-a = m dabiqā
11a ʾuzn šamïʿā
b wa = t˙ʾaššïr-i =
c = ʿayn raʾȧtā
d wa = tȧʿīd-i =
12a ʾ˙malliṭ ʿanī m˙šawwiʿ = yatōm
b = lō(ʾ) ʿō*zir l = ō
13a bȧrȧkat ʾō*bid ʿal-ay = [y] tabō*(ʾ)
b = lib[b] ʾalmanā ʾarnī*n
14a ṣadq labaštī
b wa = yilbaš-i = = m˙ʿīl = ṣanīp mišpaṭ = ī
15a ʿēnaym hayītī = [h]a = ʿiwwir
b = raglaym = [h]a = pissiḥ ʾanī
16a ʾab ʾanō*kī = [h]a = ʾibyōnīm
bP = rī*b
bPR lō(ʾ) yadaʿtī
b ʾiḥqu̇r-i = hu(w)
17a wa = ʾ˙šabbïr-a(h) m˙tallïʿōt ʿawwāl
b = miš = šinn-a(y) = w ʾašlīk ṭarp
18a wa = ʾō[ʾ]mïr
b ʿim[m] qinn = ī ʾigwaʿ
c = = [h]a = ḥōl ʾarbǟ yamīm
19a šurš = ī patūḥ ʾïl-ē maym
b = ṭal[l] yalīn = qȧṣīr = ī
20a kȧbōd = ī ḥadaš ʿimmad = ī
b = qašt = ī = yad = ī taḥlīp
21a l = ī šamïʿū
b = yiḥ[ḥ]il⁺ū
c = yidd[u̇m]mū l˙-mō ʿïṣat = ī
22a ʾaḥ⁺ȧrē dȧbar = ī lō(ʾ) yišnū
b = ʿal-ē = tiṭṭup millat = ī
23a = yiḥ[ḥ]ïlū = [h]a = maṭar l = ī
b = = him paʿȧrū = malqōš
24a ʾiśḥaq ʾïl-ē* = him
aR lō(ʾ) yaʾmīnū
b = ʾōr pan-ay = [y] lō(ʾ) yappīlū-n
25a ʾibḥar dark-a = m
b = ʾišib rō(ʾ)š
c = ʾišku(w)n = malk = [h]a = gȧdūd
d = ʾȧšr ʾȧbilīm y˙naḥ[ḥ]im
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]