[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 28

[ Textanmerkungen ]

1a yiš = [h]a = kasp mōṣā(ʾ)
b = maqōm = [h]a = zahab
bR yazuqqū
2a barzil[l] mi[n] = ʿapar yuqqaḥ
b = ʾabn yaṣūq nȧḥūšā
3a qiṣ[ṣ] śām = [h]a = ḥušk
b = = kul[l] taklīt hū(ʾ) ḥōqir ʾabn ʾupl = ṣalmawt
4a paraṣ naḥl mi[n] = ʿim[m] gār
b ha = niškaḥīm min⁺-ī ragl dallū
c mi[n] = ʾu̇nōš nāʿū
5aP ʾarṣ
aPR mim-min = [h]a(h) yiṣē(ʾ) laḥm
a = taḥtē = ha nihpak k˙-mō ʾiš
6a mȧqōm sappīr ʾȧbanē = ha
b = ʿapȧrō*t zahab l = ō
7aP natīb
a lō(ʾ) yȧdaʿ = ō ʿayṭ
b = lō(ʾ) šȧzapat = [h]u(w) ʿēn ʾayyā
8a lō(ʾ) hidrīkū* = hu(w) bȧnē šaḥṣ
b lō(ʾ) ʿadā ʿal-a(y) = w šaḥl
9a = [h]a = ḥallamīš šalaḥ yad = ō
b hapak miš = šurš har[r]īm
10a = [h]a = ṣūrōt y(ʾ)ōrīm biqqiʿ
b = kul[l] y˙qār raʾȧtā ʿēn = ō
11a mib = bȧky nȧharōt ḥibbiš
b = taʿlū*mā(h) yō*ṣī*(ʾ) ʾōr
12aP = ha = ḥukmā
a mi[n] = ʾayn timmaṣē(ʾ)
b = ʾē mȧqōm bīnā
13a lō(ʾ) yadaʿ ʾu̇nōš ʿirk-a = h
b = lō(ʾ) timmaṣē(ʾ) = ʾarṣ ha = ḥayyīm
14a tïhōm ʾamar
b lō(ʾ) b = ī hī(ʾ)
c = yam[m] ʾamar
d ʾēn ʿimmad = ī
15a lō(ʾ) yuttan sïgōr taḥtē = ha
b = lō(ʾ) yiššaqil kasp m˙ḥīr-a = h
16x lō(ʾ) t˙sullǟ[ʾ] = katm ʾōpīr = šuhm yaqar = sappīr
17a lō(ʾ) yïʿru̇k-an = [h]a(h) zahab = z˙kōkīt
b = tȧmūrat-a = h kïly paz[z]
18a rā(ʾ)mōt = gabīš lō(ʾ) yizzakir
b = mašk ḥukmā mip = p˙nīnīm
19a lō(ʾ) yïʿru̇k-an = [h]a(h) piṭdat KWŠ
b = katm ṭahu(w)r lō(ʾ) t˙sullǟ[ʾ]
20aP = ha = ḥukmā
a mi[n] = ʾayn tabō(ʾ)
b = ʾē mȧqōm bīnā
21a = niʿlȧmā mi[n] = ʿēnē kul[l] ḥay[y]
b = mi[n] = ʿōp ha = šamaym nistarā
22a ʾȧbad⁺ōn wa = mawt ʾamȧrū
b = ʾuzȧnē = šamaʿnū šimʿ-a = h
23a ʾïlō*hīm hibīn dark-a = h
b = hū(ʾ) yadaʿ ʾat mȧqōm-a = h
24a hū(ʾ) = qȧṣōt ha = ʾarṣ yabbīṭ
b taḥt kul[l] ha = šamaym yirʾǟ
25aIP = ʿśōt = [h]a = rūḥ mišqal
b = maym tikkin = middā
26vaI1P = ʿśō*t = ō = [h]a = maṭar ḥuq[q]
vaI2P = dark = ḥzīz qō*lōt
27v ʾaz raʾā = h
a wa = y˙sappïr-a = h
b hïkīn-a = h
c = gam ḥȧqar-a = h
28a wa = yō(ʾ)mir = [h]a = ʾadam
b hin[n]
bP yirʾat ʾȧdō*n-ay = [y]
b hī(ʾ) ḥukmā
cI = sūr mi[n] = raʿ[ʿ]
c bīnā
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]