[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 24

[ Textanmerkungen ]

1a maddūʿ miš = šadday lō(ʾ) niṣpȧnū ʿittīm
b = yō*dïʿ-a = w lō(ʾ) ḥazū yam-a(y) = w
2a gȧbū*lōt yaś⁺īgū
b ʿidr gazȧlū
c wa = yirʿū
3a ḥïmōr yȧtōmīm yinhagū
b yïḥbu̇lū šōr ʾalmanā
4a yaṭṭū ʾibyōnīm mid = dark
b yaḥd ḥubbȧʾū ʿȧnī*y⁺ē ʾarṣ
5a hin[n] pȧraʾīm = [h]a = midbar yaṣȧʾū = puʿl-a = m m˙šaḥ[ḥ]ïrē = [h]a = ṭarp
b ʿȧrabā l = ō laḥm = [h]a = nȧʿarīm
6a = [h]a = śadǟ b˙līl = ō yaqṣīrū
b = karm rašaʿ y˙laqqišū
7a ʿaru(w)m yalīnū mib = bȧly lu̇būš
b = ʾēn k˙sūt = [h]a = qar[r]ā
8a miz = zarm har[r]īm yirṭabū
b = mib = bȧly maḥsǟ ḥibbïqū ṣūr
9a yigzu̇lū miš = šud yatōm
b = ʿal ʿanī yïḥbulū
10a ʿaru(w)m hillïkū bȧly lu̇būš
b = rȧʿibīm naśȧʾū ʿumr
11a bēn šūrō*t-a = m yaṣhīrū
b yȧqabīm darȧkū
c wa = yiṣmaʾū
12a mi[n] = ʿīr mu̇tīm yinʾaqū
b = napš ḥȧlalīm t˙šawwiʿ
c = ʾïlōh lō(ʾ) yaśīm tiplā
13a him⁺a(h) hayū = mō*rïdē ʾōr
b lō(ʾ) hikkīrū dȧrak-a(y) = w
c = lō(ʾ) yašȧbū = nȧtībō*t-a(y) = w
14a = [h]a = ʾōr yaqūm rōṣiḥ
b yiqṭul ʿanī = ʾibyōn
c = = [h]a = laylā yïhy = [h]a = gannāb
15a = ʿēn nō*ʾip šamȧrā našp
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) tȧšūr-i = ʿayn
c = sitr panīm yaśīm
16a ḥatar = [h]a = ḥušk bāt⁺īm
b yōm-am ḥittïmū la =
c lō(ʾ) yadȧʿū ʾōr
17a yaḥd-aw buqr la = ṣalmawt
b yakkīr bal[lȧ]hōt ṣalmawt
18a qal[l] hū(ʾ) ʿal pȧnē maym
b t˙qullal ḥilqat-a = m = [h]a = ʾarṣ
c lō(ʾ) yipnǟ dark kȧramīm
19a ṣī*y⁺ā gam ḥum[m] yigzu̇lū mēmē šalg
b š˙ʾōl ḥaṭaʾū
20a yiškaḥ-i = hu(w) raḥm
b mȧtaq = ō rimmā
c ʿōd lō(ʾ) yizzakir
d wa = tiššabir = [h]a = ʿiṣ ʿawlā
21a rō*ʿǟ ʿȧqarā
aR lō(ʾ) tilid
b = ʾalmanā lō(ʾ) y˙yē*ṭīb
22a = mašak ʾȧbbīrīm = kuḥ[ḥ] = ō
b yaqūm
c = lō(ʾ) yaʾmīn = [h]a = ḥayyīn
23a yittin l = ō la = baṭḥ
b = yiššaʿin
c = ʿēnē = hu(w) ʿal darȧkē = him
24a rōm⁺ū mʿaṭ
b = ʾēn-an = [h]u(w)
c = hummȧk[k]ū
d = [h]a = kul[l] yiqqapïṣū-n
e = = rō(ʾ)š šibbult yimmal[l]ū
25a = ʾim lō(ʾ) ʾipō
b yakzīb-i =
c = yaśim = ʾal millat = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]