[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 23

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a gam ha = yōm mȧry śī*ḥ = ī
b yad = ī kabïdā ʿal ʾanȧḥat = ī
3a yittin
b yadaʿtī
c = ʾimṣaʾ-i = hu(w)
d ʾabō(ʾ) ʿad tȧkūnat = ō
4a ʾiʿru̇k-a(h) = pan-a(y) = w mišpaṭ
b = = [y] ʾ˙mallē(ʾ) tōkïḥōt
5a ʾidïʿ-a(h) millīm
aR yïʿn-i =
b = ʾabīn-a(h)
c mah yō(ʾ)mïr l = ī
6a ha = = rub[b] kuḥ[ḥ] yarīb ʿimmad = ī
b lō(ʾ)
c ʾak hū(ʾ) yaśī*m b = ī
7a šam[m] yašar nōkaḥ ʿimm = ō
b = ʾ˙pallïṭ-a(h) la = naṣḥ miš = šō*pïṭ = ī
8a hin[n] qadm ʾihluk
b = ʾēn-an = [h]u(w)
c = ʾaḥōr
d = lō(ʾ) ʾabīn l = ō
9a śïmō(ʾ)l
aI = ʿśō*t = ō
b = lō(ʾ) ʾïḥz
c yïʿṭup yamīn
d = lō(ʾ) ʾirʾǟ
10a yadaʿ dark ʿimmad = ī
b bȧḥan-a =
c = [h]a = zahab ʾiṣē(ʾ)
11a = ʾȧšū*r = ō ʾaḥȧzā ragl = ī
b dark = ō šamartī
c = lō(ʾ) ʾa[ṭ]ṭ
12aP miṣwat śȧpat-a(y) = w
a = lō(ʾ) ʾamīš
b mi[n] = ḥuqq = ī ṣapantī ʾimȧrē = w
13a = hū(ʾ) = ʾȧḥ⁺ad
b = yȧšīb-an = [h]u(w)
c = napš = ō ʾiwwïtā
d wa = yïʿś
14a yašlīm ḥuqq = ī
b = ka = hinna(h) rabbōt ʿimm = ō
15a ʿal kin mip = pan-a(y) = w ʾibbahil
b ʾitbōnin
c = ʾipḥad mim-min = [h]u(w)
16a = ʾil hirak[k] libb = ī
b = šadday hibhīl-a =
17a lō(ʾ) niṣmattī mip = pȧnē ḥušk
b = mip = pan-ay = [y] kissā ʾupl
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]