[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 22

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾLYPZ ha = TMN-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ha = = ʾil yiskun gabr
b yiskun ʿal-ē = maśkīl
3a ha = ḥipṣ = šadday
b tiṣdaq
c = ʾim baṣʿ
d tattim[m] dȧrakē = ka
4a = miy = yirʾat = ka yō*kīḥ-i = ka
b yabō(ʾ) ʿimm = ka = [h]a = mišpaṭ
5a = lō(ʾ) raʿ[ʿ]at = ka rabbā
b = ʾēn qiṣ[ṣ] = ʿȧwō*nō*t-ē = ka
6a tïḥbul ʾaḥ⁺ē = ka ḥinn-am
b = bȧgȧdē ʿȧru(w)m⁺īm tapšīṭ
7a lō(ʾ) maym ʿayip tašqǟ
b = mi[n] = raʿib timnaʿ laḥm
8aP = ʾīš zïrōʿ
a l = ō ha = ʾarṣ
b = nȧśū(ʾ) panīm yišib b-a = h
9a ʾalmanōt šillaḥta rēq-am
b = zïrō*ʿōt yȧtō*mīm y˙dukkā(ʾ)
10a ʿal kin sȧbībōt-ē = ka paḥ[ḥ]īm
b = y˙bah[h]il = ka paḥd pitʾ-um
11v ʾō ḥušk
vR1 lō(ʾ) tirʾǟ
v = šipʿat maym
vR2 t˙kass-ak = ka
12a = lō(ʾ) ʾïlōh gubh šamaym
b = rʾē(h) rō(ʾ)š kōkabīm
c rām⁺ū
13a = ʾamarta
b mah yadaʿ ʾil
c ha = bȧʿd ʿȧrapil yišpu(w)ṭ
14a ʿābīm sitr l = ō
b = lō(ʾ) yirʾǟ
c = ḥūg šamaym yithallak
15a ha = ʾurḥ ʿōlam tišmur
aR ʾȧšr darȧkū mu̇tē ʾawn
16vR ʾȧšr qum⁺ȧṭū
a = lō(ʾ) ʿi[t]t
b nahar yūṣaq y˙sōd-a = m
17a ha = ʾō*mïrīm = [h]a = ʾil
b sūr mim-min =
c = mah yipʿal šadday la =
18a = hū(ʾ) millē(ʾ) bāt⁺ē = him ṭōb
b = ʿïṣat rȧšaʿīm raḥȧqā min⁺ = ī
19a yirʾū ṣaddīqīm
b = yiśmaḥū
c = naqī yilʿag la =
20a ʾim lō(ʾ) nikḥad qīm-a =
b = yȧtr-a = m ʾakȧlā ʾiš
21a haskin nā(ʾ) ʿimm = ō
b = šl[a]m
c ba = him tȧbōʾat = ka ṭōbā
22a qaḥ nā(ʾ) mip = = w tōrā
b = śīm ʾïmar-a(y) = w = lïbab-i = ka
23a ʾim tašūb ʿad šadday
b tibbanǟ
c tarḥīq ʿawlā mi[n] = ʾuhl-i = ka
24a = šīt ʿal ʿapar baṣr
b = = ṣūr nȧḥalīm ʾōpīr
25a = hayā šadday bȧṣarē = ka
b = kasp tōʿapōt l-a = k
26a ʾaz ʿal šadday titʿannag
b = tiśśā(ʾ) ʾil ʾïlōh panē = ka
27a taʿtīr ʾil-a(y) = w
b = yišmaʿ-ak = ka
c = nȧdarē = ka t˙šallim
28a = tigzar ʾu(w)mr
b = yaqum l-a = k
c = ʿal dȧrakē = ka nagah ʾōr
29a hišpīlū
b wa = tō(ʾ)mir gē[ʾ]wā
c = šaḥ[ḥ] ʿēnaym yōšī*ʿ
30a y˙malliṭ ʾī naqī
b = nimlaṭ = bur[r] kappē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]