[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 21

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a šimʿū šamōʿ millat = ī
b = tïhy zō(ʾ)t tanḥūmō*t-ē = kim
3a śaʾū =
b = ʾanō*kī ʾ˙dabbir
cI = ʾaḥ⁺ar dabbïr = ī
c talʿīg
4aP ha = ʾanō*kī
a = ʾadam śīḥ = ī
b = ʾim maddūʿ lō(ʾ) tiqṣar rūḥ = ī
5a pnū ʾil-ay = [y]
b = hašammū
c = śīmū yad ʿal
6a = ʾim zakartī
b = nibhaltī
c = ʾaḥaz bȧśar = ī pallaṣūt
7a maddūʿ rȧšaʿīm yiḥyū
b ʿat˙qū
c gam gabïrū ḥayl
8a zarʿ-a = m nakōn = pȧnē = him ʿimm-a = m
b = ṣaʾṣaʾē = him = ʿēnē = him
9a bāt⁺ē = him šalōm mip = paḥd
b = lō(ʾ) šibṭ ʾïlōh ʿȧl-ē = him
10a šōr = ō ʿibbar
b = lō(ʾ) yagʿī*l
c t˙palliṭ par[r]at = ō
d = lō(ʾ) t˙šakkil
11a y˙šallïḥū = [h]a = ṣō(ʾ)n ʿȧwīlē = him
b = yalȧdē = him y˙raqqidū-n
12a yiś[śȧ]ʾū = tup[p] = kinnōr
b = yiśmȧḥū = qōl ʿūgab
13a y˙ballū = [h]a = ṭōb yȧmē = him
b = = ragʿ š˙ʾōl yi[ḥ]ḥat⁺ū
14a wa = yō(ʾ)mïrū = [h]a = ʾil
b sūr mim-min =
cI = dïʿt dȧrakē = ka
c lō(ʾ) ḥapaṣnū
15a mah šadday
b nïʿbu̇d-an = [h]u(w)
c = mah nōʿīl
d nipgaʿ b = ō
16a hin[n] lō(ʾ) = yad-a = m ṭūb-a = m
b ʿïṣat rȧšaʿīm raḥȧqā min⁺ = ī
17a ka-m⁺ah nē*r rȧšaʿīm yidʿak
b = yabō*(ʾ) ʿal-ē = ʾēd-a = m
c ḥȧbalīm y˙ḥalliq = ʾapp = ō
18a yihyū = tabn = pȧnē rūḥ
b = = mō*ṣ
bR gȧnabat = [h]u(w) sūpā
19a ʾïlōh yiṣpun = ban-a(y) = w ʾōn = ō
b y˙šallim ʾil-a(y) = w
c = yidïʿ
20a yirʾū ʿēn-a = w kīd = ō
b = mi[n] = ḥïmat šadday yištǟ
21a mah ḥipṣ = ō = bēt = ō ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b = mispar ḥu̇daš-a(y) = w ḥuṣṣaṣū
22a ha = = ʾil y˙lammid dïʿt
b = hū(ʾ) rāmīm yišpu(w)ṭ
23x yamūt = ʿaṣm tumm = ō kull = ō šalʾȧnan = šali(y)w
24a ʿȧṭīn-a(y) = w malïʾū ḥalab
b = muḥ[ḥ] ʿaṣȧmōt-a(y) = w y˙šuqqǟ
25a = yamūt = napš mar[r]ā
b = lō(ʾ) ʾakal = [h]a = ṭōbā
26a yaḥd ʿal ʿapar yiškabū
b = rimmā t˙kassǟ ʿȧl-ē = him
27a hin[n] yadaʿtī maḥšȧbōt-ē = kim = mȧzimmōt
aR ʿal-ay = [y] tïḥmusū
28a tō(ʾ)mïrū
b ʾayyē(h) bēt nadīb
c = ʾayyē(h) ʾuhl miškȧnōt rȧšaʿīm
29a = lō(ʾ) šȧʾaltim ʿōbïrē dark
b = ʾō*tō*t-a = m lō(ʾ) t˙nakkirū
30a = yōm ʾēd yi[ḥ]ḥaśik raʿ[ʿ]
b = yōm ʿïbarōt yūbalū
31a yaggīd ʿal pan-a(y) = w dark = ō
b = hū(ʾ) ʿaśā
c y˙šallim l = ō
32a = hū(ʾ) = qȧbarōt yūbal
b = ʿal gadīš yišqu(w)d
33a mat˙qū l = ō rȧgȧbē naḥl
b = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w kul[l] ʾadam yimšu(w)k
c = = pan-a(y) = w ʾēn mispar
34a = ʾē-k t˙naḥ[ḥ]ïmū = habl
b = tȧšūbō*t-ē = kim nišʾar maʿl
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]