[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 20

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ṢPR ha = NʿM-at-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a la-kin śȧʿip⁺-ay = [y] yȧšībū =
b = = ʿȧbūr
bI ḥūš = ī b = ī
3a mūsar k˙lim⁺at = ī ʾišmaʿ
b = rūḥ mib = bīnat = ī yaʿn-i =
4a = zō(ʾ)t yadaʿta min⁺-ī ʿad
aI min⁺-ī śīm ʾadam ʿȧl-ē ʾarṣ
5a rȧnȧnat rȧšaʿīm miq = qaru(w)b
b = śimḥat ḥanip ʿȧd-ē ragʿ
6a ʾim yïʿlǟ = [h]a = šamaym śīʾ = ō
b = rō(ʾ)š = ō = [h]a = ʿāb yaggīʿ
7a = gȧlȧl = ō la = naṣḥ yō(ʾ)bid
b rō*ʾ-a(y) = w yō(ʾ)mïrū
c ʾayy = ō
8a = ḥ˙lōm yaʿūp
b = lō(ʾ) yimṣaʾū = hu(w)
c = yuddad = ḥiz[zȧ]yōn laylā
9a ʿayn šȧzapat = [h]u(w)
b = lō(ʾ) tōsīp
c = lō(ʾ) ʿōd tȧšūr-an = [h]u(w) mȧqōm = ō
10a ban-a(y) = w y˙raṣṣū dallīm
b = yad-a(y) = w tašibna(h) ʾōn = ō
11a ʿaṣȧmōt-a(y) = w malïʾū ʿȧlūm-a = w
b = ʿimm = ō ʿal ʿapar tiškab
12a ʾim tamtīq = = w raʿ[ʿ]ā
b yakḥīd-an = [h]a(h) taḥt lȧšōn = ō
13a yïḥmul ʿal-ē = ha
b = lō(ʾ) yïʿzu̇b-an = [h]a(h)
c = yimnaʿ-an = [h]a(h) = tōk ḥikk = ō
14a laḥm = ō = miʿ-a(y) = w nihpak
b mȧru(w)rat pȧtanīm = qȧrb = ō
15a ḥayl balaʿ
b wa = yȧqī*ʾ-an = [h]u(w)
c mib = bȧṭn = ō yōrī*š-an = [h]u(w) ʾil
16a rō(ʾ)š pȧtanīm yīnaq
b tïhru̇g-i = hu(w) lȧšōn ʾipʿǟ
17x ʾal yirʾ = pȧlag⁺ōt nahȧrē naḥȧlē dïbš = ḥimʾā
18a mišīb yagaʿ
b = lō(ʾ) yiblaʿ
cP = ḥēl tȧmūrat = ō
c = lō(ʾ) yïʿlus
19a riṣṣaṣ
b ʿazab dallīm
c bayt gazal
d = lō(ʾ) yibn-i = hu(w)
20a lō(ʾ) yadaʿ šaliw = bȧṭn = ō
b = ḥȧmūd = ō lō(ʾ) y˙malliṭ
21a ʾēn śarīd = ʾukl = ō
b ʿal kin lō(ʾ) yaḥīl ṭūb = ō
22aI = mlō(ʾw)t śipq = ō
a yiṣar[r] l = ō
b kul[l] yad ʿamil tȧbōʾ-an = [h]u(w)
23a yïhy
bI = mallē(ʾ) bȧṭn = ō
b y˙šallïḥ b = ō ḥȧrōn ʾapp = ō
c = yamṭir ʿal-ē = = l˙ḥūm = ō
24a yibraḥ min = nišq barzil[l]
b tïḥlu̇p-i = hu(w) qašt nȧḥūšā
25a šalap
b wa = yiṣē(ʾ) mig = giw[w]ā
c = baraq mim = mȧrurat = ō
d yïhluk ʿal-a(y) = w ʾē*mīm
26a kul[l] ḥušk ṭamūn = ṣȧpūn-a(y) = w
b t[ō](ʾu)kïl-i = hu(w) ʾiš
bR lō(ʾ) nup⁺aḥ
c yiraʿ[ʿ] śarīd = ʾuhl = ō
27a y˙gallū šamaym ʿȧwō*n = ō
b = ʾarṣ mitqōmïmā l = ō
28a yigl y˙būl bēt = ō
b niggarōt = yōm ʾapp = ō
29a ḥilq ʾadam rašaʿ mi[n] = ʾïlō*hīm
b = nïḥlat ʾimr = ō mi[n] = ʾil
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]