[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 19

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ʿad ʾan-a-h tōgïyū-n napš = ī
b = t˙dakkïʾū-na = = millīm
3a ʿaśr pȧʿamīm taklīmū =
b lō(ʾ) tibō*šū
c tïhk˙rū l = ī
4a = ʾap ʾumn-am šagītī
b ʾitt = ī talīn mȧšūgat = ī
5a ʾim ʾumn-am ʿal-ay = [y] tagdīlū
b = tōkīḥū ʿal-ay = [y] ḥarpat⁺ = ī
6a dïʿū ʾipō
b ʾïlōh ʿiwwït-a =
c = mȧṣūd = ō ʿal-ay = [y] hiqqīp
7a hin[n] ʾiṣʿaq ḥamas
b = lō(ʾ) ʾi[ʿ]ʿanǟ
c ʾ˙šawwïʿ
d = ʾēn mišpaṭ
8a ʾurḥ = ī gadar
b = lō(ʾ) ʾiʿbu(w)r
c = ʿal nȧtībōt-ay = [y] ḥušk yaśīm
9a kȧbōd = ī mi[n] = ʿal-ay = [y] hipšīṭ
b wa = yasïr ʿȧṭart rō(ʾ)š = ī
10a yittu̇ṣ-i = sabīb
b wa = ʾilik
c wa = yassïʿ = [h]a = ʿiṣ tiqwat = ī
11a wa = yaḥr ʿal-ay = [y] ʾapp = ō
b wa = yïḥšu̇b-i = l = ō = ṣar[r]-a(y) = w
12a yaḥd yabō*ʾū gȧdūd-a(y) = w
b wa = yasullū ʿal-ay = [y] dark-a = m
c wa = yïḥnū sabīb = ʾuhl = ī
13a ʾaḥ⁺-ay = [y] mi[n] = ʿal-ay = [y] hirḥīq
b = yō*dïʿ-ay = [y] ʾak zārū mim-min⁺ = ī
14a ḥadïlū qȧru(w)b-ay = [y]
b = m˙yuddaʿ-ay = [y] šȧkiḥū =
15a gārē bēt = ī = ʾamȧhō*t-ay = [y] = zār tïḥšu̇bū* =
b nukrī hayītī = ʿēnē = him
16a = ʿabd = ī qarā(ʾ)tī
b = lō(ʾ) yïʿnǟ
c b˙-mō = [y] ʾitḥannin l = ō
17a rūḥ = ī zārā = ʾišt = ī
b = ḥannō*tī = bȧnē bȧṭn = ī
18a gam ʿȧwīlīm maʾȧsū b = ī
b ʾaqūm-a(h)
c wa = y˙dabbïrū b = ī
19a tiʿ[ʿ]ïbū = kul[l] mu̇tē sōd = ī
b = ʾahabtī
c nihpȧkū b = ī
20a = ʿōr = ī = = bȧśar = ī dabïqā ʿaṣm = ī
b wa = ʾitmallïṭ-a(h) = ʿōr šinn-ay = [y]
21a ḥunnū* =
b ḥunnū* =
bV ʾattim riʿ-ay = [y]
c yad ʾïlōh nagȧʿā b = ī
22a la-m⁺ah tirdu̇pū* = k˙-mō ʾil
b = mib = bȧśar = ī lō(ʾ) tiśbaʿū
23a yittin ʾipō
b = yikkatïbū-n mill-ay = [y]
c yittin
dP = [h]a = sipr
d = yuḥ[ḥ]aq[q]ū
24x = ʿiṭ barzil[l] = ʿupart la = ʿad = [h]a = ṣūr yi[ḥ]ḥaṣïbū-n
25a = ʾȧnī yadaʿtī
b gō*ʾïl = ī ḥay[y]
c = ʾaḥrōn ʿal ʿapar yaqūm
26a = ʾaḥ⁺ar ʿōr = ī
aR niqqïpū zō(ʾ)t
a = mib = bȧśar = ī ʾiḥzǟ ʾïlōh
27a ʾȧšr ʾȧnī ʾiḥzǟ l = ī
b = ʿēn-ay = [y] raʾū
c = lō(ʾ) zār
d kalū kilȧyō*t-ay = [y] = ḥē*q = ī
28a tō(ʾ)mïrū
b mah nirdup l = ō
c = šurš dabar nimṣā(ʾ) b = ī
29a gūrū la = kim mip = pȧnē ḥarb
b ḥimā ʿȧwō*nōt ḥarb
c = maʿn tidïʿū-n
d ša = dīn
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]