[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 17

[ Textanmerkungen ]

1a rūḥ = ī ḥubbalā
b yam-ay = [y] nizʿakū
c qȧbarīm l = ī
2a ʾim lō(ʾ) hïtū*līm ʿimmad = ī
bI = = ham⁺rōt-a = m
b talïn ʿēn = ī
3a śīm-a(h) nā(ʾ)
b ʿurb-i = ʿimm-a = k
c hū(ʾ) = yad = ī yittaqiʿ
4a libb-a = m ṣapanta miś = śakl
b ʿal kin lō(ʾ) t˙rō*mim
5a = ḥilq yaggīd riʿīm
b = ʿēnē ban-a(y) = w tiklē*na(h)
6a = hiṣ⁺ī*g-a =
aI = mšul ʿammīm
b = tupt = panīm ʾihyǟ
7a wa = tikh mik = kaʿś ʿēn = ī
b = yȧṣū*r-ay = [y] = [h]a = ṣil[l] kull-a = m
8a yašummū yȧšarīm ʿal zō(ʾ)t
b = naqī ʿal ḥanip yitʿō*rar
9a = yō(ʾ)ḥiz ṣaddīq dark = ō
b = ṭu̇hur yadaym yō*sīp ʾumṣ
10a = ʾūlam kull-a = m tašū*bū
b = bō*ʾū nā(ʾ)
c = lō(ʾ) ʾimṣā(ʾ) ba = kim ḥakam
11a yam-ay = [y] ʿabȧrū
b zimmō*t-ay = [y] nittȧqū
c mō[ʾ]rašē lïbab = ī
12a laylā = yōm yaśīmū
b ʾōr qaru(w)b mip = pȧnē ḥušk
13a ʾim ʾ˙qawwǟ
b š˙ʾōl bēt = ī
c = [h]a = ḥušk rippadtī yȧṣūʿ-ay = [y]
14a = [h]a = šaḥt qarā(ʾ)tī
b ʾabī = [y] ʾattā
c ʾimm = ī = ʾȧḥō*t = ī
d = [h]a = rimmā
15a = ʾayyē(h) ʾipō tiqwat = ī
bP = tiqwat = ī
b yȧšūr-an = [h]a(h)
16a baddē š˙ʾō*l tiradna(h)
b ʾim yaḥd ʿal ʿapar nï[ḥ]ḥat
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]