[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 16

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a šamaʿtī = ʾil⁺ǟ rabbōt
b m˙naḥ[ḥ]ïmē ʿamal kull = kim
3a = qiṣ[ṣ] = dȧbȧrē rūḥ
b ʾō mah yamrīṣ = ka
c tïʿnǟ
4a gam ʾanō*kī ka = kim ʾ˙dabbir-a(h)
b yiš napš = kim taḥt napš = ī
c ʾaḥbīr-a(h) ʿȧl-ē = kim = millīm
d = ʾanīʿ-a(h) ʿȧl-ē = kim b˙-mō rō(ʾ)š = ī
5a ʾ˙ʾammiṣ = kim b˙-mō = [y]
b = nīd śȧpat-ay = [y] yïḥśuk
6a ʾim ʾ˙dabbïr-a(h)
b lō(ʾ) yi[ḥ]ḥaśik k(ʾ)ēb = ī
c = ʾïḥdȧl-a(h)
d mah min⁺ = ī yihluk
7a ʾak ʿïtt-a(h) hilʾ-a =
b hïšimmōta kul[l] ʿïdat = ī
8a wa = tiqm˙ṭ-i =
b = ʿē*d hayā
c wa = yaqum b = ī kaḥš = ī
d = pan-ay = [y] yïʿnǟ
9a ʾapp = ō ṭarap
b wa = yiśṭu̇m-i =
c ḥaraq ʿal-ay = [y] = šinn-a(y) = w
d ṣar[r] = ī yilṭu(w)š ʿēn-a(y) = w l = ī
10a paʿȧrū ʿal-ay = [y] = = him
b = ḥarpā hikkū lȧḥay-ay = [y]
c yaḥd ʿal-ay = [y] yitmallaʾū-n
11a yasgīr-i = ʾil ʾil ʿ˙wīl
b = ʿal yȧdē rȧšaʿīm yirṭ-i =
12a šaliw hayītī
b wa = y˙parpïr-i =
c = ʾaḥaz = ʿurp = ī
d wa = y˙paṣpïṣ-i =
e wa = yȧqīm-i = l = ō = maṭṭarā
13a yasubbū ʿal-ay = [y] rabb-a(y) = w
b y˙pallïḥ kilȧyōt-ay = [y]
c = lō(ʾ) yïḥmu(w)l
d yišpuk = [h]a = ʾarṣ mȧrirat = ī
14a yipru̇ṣ-i = parṣ ʿal pȧnē parṣ
b yarū*ṣ ʿal-ay = [y] = gibbōr
15a śaq[q] tapartī ʿȧl-ē gild = ī
b = ʿō*laltī = [h]a = ʿapar qarn = ī
16a pan-ay = [y] ḥu̇marmȧrā min⁺-ī bȧky
b = ʿal ʿapʿapp-ay = [y] ṣalmawt
17a ʿal lō(ʾ) ḥamas = kapp-ay = [y]
b = tȧpillat = ī zakkā
18aV ʾarṣ
a ʾal t˙kassī dam = ī
b = ʾal yïhy maqōm = zaʿȧqat = ī
19a gam ʿïtt-a(h) hinni(h) = [h]a = šamaym ʿē*d = ī
b = śahïd = ī = [h]a = mȧrōmīm
20a mïlīṣ-ay = [y] riʿ-ay = [y]
b ʾil ʾïlōh dal˙pā ʿēn = ī
21a = yōkïḥ = gabr ʿim[m] ʾïlōh
b = bin ʾadam = riʿ-i = hu(w)
22a šȧnōt mispar yiʾtayū
b = ʾurḥ
bR lō(ʾ) ʾašūb
b ʾihluk
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]