[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 15

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾLYPZ ha = TYMN-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ha = ḥakam yïʿnǟ dïʿt rūḥ
b = y˙mallē(ʾ) qadīm bȧṭn = ō
3vI1 hōkiḥ = dabar
vI1R lō(ʾ) yisku(w)n
vI2 = millīm
vI2R lō(ʾ) yōʿīl b-a = m
4a ʾap ʾattā tapir[r] yirʾā
b = tigraʿ śīḥā = pȧnē ʾil
5a y˙ʾallip ʿȧwō*n = ka = ka
b = tibḥar lȧšōn ʿȧrūmīm
6a yaršīʿ = ka = ka
b = lō(ʾ) ʾanī
c = śȧpatē = ka yïʿnū b-a = k
7a = rī*(ʾy)šōn ʾadam tiwwalid
b = = pȧnē gïbaʿōt ḥōlalta
8a ha = = sōd ʾïlōh tišmaʿ
b = tigraʿ ʾil-ē = ka ḥukmā
9a mah yadaʿta
b = lō(ʾ) nidïʿ
c tabīn
d = lō(ʾ) ʿimm-a = hū(ʾ)
10a gam śāb gam yašīš ba =
b kabbīr mi[n] = ʾabī = ka yamīm
11a ha = mʿaṭ mim-m[ïk] = ka tanḥū*mōt ʾil = dabar
aR la = ʾaṭ[ṭ] ʿimm-a = k
12a mah yiqqaḥ = ka libb-i = ka
b = mah yirz˙mū-n ʿēnē = ka
13a tašīb ʾil ʾil rūḥ-i = ka
b = hō*ṣē(ʾ)ta mip = = ka millīn
14a mah ʾu̇nōš
b yizkǟ
c = yiṣdaq yȧlūd ʾiššā
15a hin[n] = qȧduš-a = w lō(ʾ) yaʾmīn
b = šamaym lō(ʾ) zakkū = ʿēn-a(y) = w
16x ʾap nitʿab = niʾlaḥ ʾīš šō*tǟ = [h]a = maym ʿawlā
17a ʾ˙ḥaww = ka
b šmaʿ l = ī
cPd = ḥazītī
d = ʾ˙sappir-a(h)
18a ʾȧšr ḥȧkamīm yaggīdū
b = lō(ʾ) kiḥ[ḥ]ïdū mi[n] = ʾȧbōt-a = m
19a la = him = badd-a = m nittȧnā ha = ʾarṣ
b = lō(ʾ) ʿabar zār = tōk-a = m
20a kul[l] yȧmē rašaʿ hū(ʾ) mitḥōlil
b = mispar šanīm niṣpȧnū = [h]a = ʿar[r]īṣ
21a qōl pȧḥadīm = ʾuzn-a(y) = w
b = [h]a = šalōm šōdid yȧbōʾ-an = [h]u(w)
22a lō(ʾ) yaʾmīn
aI šūb min⁺-ī ḥušk
b = ṣapū hū(ʾ) ʾïl-ē ḥarb
23a nō*did hū(ʾ) = [h]a = laḥm
b ʾayyē(h)
c yadaʿ
d nakōn = yad = ō yōm ḥušk
24a y˙baʿ[ʿ]ïtū* = hu(w) ṣar[r] = mȧṣūqā
b titqu̇p-i = hu(w) = malk ʿatīd = [h]a = kīdōr
25a naṭā ʾil ʾil yad = ō
b = ʾil šadday yitgabbar
26x yarūṣ ʾil-a(y) = w = ṣawwā(ʾ)r = ʿȧby gabbē maginn-a(y) = w
27a kissā pan-a(y) = w = ḥilb = ō
b wa = yïʿś pīmā ʿȧl-ē kasl
28a wa = yišku(w)n ʿārīm nikḥadōt bāt⁺īm
aR1 lō(ʾ) yišïbū la =
aR2 ʾȧšr hitʿattïdū = gallīm
29a lō(ʾ) yiʿšar
b = lō(ʾ) yaqūm ḥēl = ō
c = lō(ʾ) yiṭṭǟ = [h]a = ʾarṣ minlam
30a lō(ʾ) yasūr min⁺-ī ḥušk
b yō*nïqt = ō t˙yabbiš šalhabt
c = yasūr = rūḥ = w
31a ʾal yaʾmin = [h]a = šaw[ʾ]
aR nitʿā
b šawʾ tihyǟ tȧmūrat = ō
32a = lō(ʾ) yōm = ō timmalē(ʾ)
b = kippat = ō lō(ʾ) raʿnanā
33a yïḥmus = [h]a = gapn bu̇sr = ō
b = yašlik = [h]a = zayt niṣṣat = ō
34a ʿïdat ḥanip galmūd
b = ʾiš ʾakȧlā ʾuhu̇lē šuḥd
35a harō(h) ʿamal
b = yalō*d ʾawn
c = bȧṭn-a = m takīn mirmā
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]