[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 14

[ Textanmerkungen ]

1a ʾadam yȧlūd ʾiššā qȧṣïr yamīm
b = śȧbïʿ rugz
2a = ṣīṣ yaṣā(ʾ)
b w[a] = yimmal[l]
c wa = yibraḥ = [h]a = ṣil[l]
d = lō(ʾ) yïʿmud
3a ʾap ʿal paqaḥta ʿēn-i = ka
b = ʾō*t = ī tabī(ʾ) = mišpaṭ ʿimm-a = k
4a yittin ṭahu(w)r miṭ = ṭamē(ʾ)
b lō(ʾ) ʾȧḥ⁺ad
5a ʾim ḥȧrūṣīm yam-a(y) = w
b mispar ḥu̇daš-a(y) = w ʾitt-a = k
c ḥuqq-a = w ʿaśīta
d = lō(ʾ) yïʿbu(w)r
6a šʿē(h) mi[n] = ʿal-a(y) = w
b = yiḥdal
c ʿad yirṣǟ = śakīr yōm = ō
7a yiš = [h]a = ʿiṣ tiqwā
b ʾim yikkarit
c = ʿōd yaḥlīp
d = yō*nïqt = ō lō(ʾ) tiḥdal
8a ʾim yazqīn = [h]a = ʾarṣ šurš = ō
b = = [h]a = ʿapar yamūt gizʿ = ō
9a mi[n] = rēḥ maym yaprī*ḥ
b = ʿaśā qaṣīr k˙-mō naṭʿ
10a = gabr yamūt
b wa = yiḥlaš
c wa = yigwaʿ ʾadam
d = ʾayy = ō
11a ʾaz˙lū maym min⁺-ī yam[m]
b = nahar yiḥrab
c = yabiš
12a = ʾīš šakab
b = lō(ʾ) yaqūm
c ʿad biltī šamaym lō(ʾ) yaqīṣū
d = lō(ʾ) yi[ʿ]ʿō*rū miš = šïnat-a = m
13a yittin
b = š˙ʾōl taṣpī*n-i =
c tastīr-i =
cI ʿad šūb ʾapp-i = ka
d tašīt l = ī ḥuq[q]
e = tizku̇r-i =
14a ʾim yamūt gabr
b = yiḥyǟ
c kul[l] yȧmē ṣȧbaʾ = ī ʾ˙yaḥ[ḥ]il
cI ʿad bō(ʾ) ḥȧlīpat = ī
15a tiqrā(ʾ)
b = ʾanō*kī ʾiʿn-ak = ka
c = maʿśē(h) yadē = ka tiksup
16a ʿïtt-a(h) ṣȧʿad-ay = [y] tispu(w)r
b lō(ʾ) tišmu(w)r ʿal ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
17a ḥatū*m = ṣïrōr pȧšʿ = ī
b wa = tiṭpul ʿal ʿȧwō*n = ī
18a = ʾūlam har[r] nōpil yibbu(w)l
b = ṣūr yiʿtaq mim = mȧqō*m = ō
19a ʾȧbanīm šaḥȧqū maym
b tišṭup sȧpīḥē = ha ʿȧpar ʾarṣ
c = tiqwat ʾu̇nōš hiʾbadta
20a titqu̇p-i = hu(w) la = naṣḥ
b wa = yïhluk
c m˙šannǟ pan-a(y) = w
d wa = t˙šallïḥ-i = hu(w)
21a yikbȧdū ban-a(y) = w
b = lō(ʾ) yidïʿ
c = yiṣʿȧrū
d = lō(ʾ) yabīn la =
22a ʾak bȧśar = ō ʿal-a(y) = w yikʾab
b = napš = ō ʿal-a(y) = w tiʾbal
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]