[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 12

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ʾumn-am ʾattim ʿam[m]
b = ʿimm-a = kim tamūt ḥukmā
3a gam l = ī libab k˙-mō = kim
b lō(ʾ) nō*pil ʾanō*kī mik = kim
c = ʾit[t] ʾēn k˙-mō ʾil⁺ǟ
4a śu̇ḥq = riʿ-i = hu(w) ʾihyǟ
b qō*rē(ʾ) = ʾïlōh
c wa = yïʿn-i = hu(w)
d ś˙ḥu(w)q ṣaddīq tamīm
5a l = ˙[h]a = pīd būz = ʿaštūt šaʾnan
b nakōn = mōʿïdē ragl
6a yišlayū ʾuhalīm = šō*dïdīm
b = baṭṭū*ḥōt = margīzē ʾil
c = ʾȧšr hibī(ʾ) ʾïlōh = yad = ō
7a = ʾūlam šʾal nā(ʾ) bȧhimōt
b = tō*r-ak = ka
c = ʿōp ha = šamaym
d = yaggid l-a = k
8a ʾō śīḥ = [h]a = ʾarṣ
b = tō*r-ak = ka
c = y˙sappïrū = ka dȧgē ha = yam[m]
9a lō(ʾ) yadaʿ = kul[l] ʾil⁺ǟ
b yad YHWH ʿaśȧtā zō(ʾ)t
10vR ʾȧšr = yad = ō napš kul[l] ḥay[y] = rūḥ kul[l] bȧśar ʾīš
11a = lō(ʾ) ʾuzn millīn tibḥan
b = ḥi[k]k ʾukl yiṭʿam l = ō
12a = yȧšīšīm ḥukmā
b = ʾurk yamīm tȧbūnā
13a ʿimm = ō ḥukmā = gȧbūrā
b l = ō ʿiṣā = tȧbūnā
14a hin[n] yïhru(w)s
b = lō(ʾ) yibbanǟ
c yisgur ʿal ʾīš
d = lō(ʾ) yippatiḥ
15a hin[n] yïʿṣur = [h]a = maym
b = yī*bašū
c = y˙šallïḥ-i = m
d = yïhpu̇kū ʾarṣ
16a ʿimm = ō ʿuz[z] = tūšī*y⁺ā
b l = ō šō*gig = mašgǟ
17a mōlīk yōʿïṣīm šōlal
b = šō*pïṭīm y˙hōlil
18a mūsar mȧlakīm pittiḥ
b wa = yiʾsur ʾizōr = mutnē = him
19a mōlīk kō*hïnīm šōlal
b = ʾē*tanīm y˙sallip
20a misīr śapā = niʾmanīm
b = ṭaʿm zȧqinīm yiqqaḥ
21a šōpik būz ʿal nȧdībīm
b = m˙zīḥ ʾȧpīqīm rippā
22a m˙gallǟ ʿȧmu(w)qōt min⁺-ī ḥušk
b wa = yō*ṣē(ʾ) = [h]a = ʾōr ṣalmawt
23a maśgī(ʾ) = [h]a = gōyī*m
b wa = y˙ʾabbïd-i = m
c šō*ṭiḥ = [h]a = gōyī*m
d wa = yanḥ-i = m
24a misīr lib[b] rā(ʾ)šē ʿam[m] ha = ʾarṣ
b wa = yatʿ-i = m = tuhw lō(ʾ) dark
25a y˙maš[šï]šū ḥušk
b = lō(ʾ) ʾōr
c wa = yatʿ-i = m = [h]a = šikkōr
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]