[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn ṢPR ha = NʿM-at-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a = rub[b] dȧbarīm lō(ʾ) yi[ʿ]ʿanǟ
b = ʾim ʾīš śȧpataym yiṣdaq
3a baddē = ka mu̇tīm yaḥrīšū
b wa = tilʿag
c = ʾēn maklī*m
4a wa = tō(ʾ)mir
b zak[k] lȧqḥ = ī
c = bar[r] hayītī = ʿēnē = ka
5a = ʾūlam yittin ʾïlōh
aI dabbir
b = yiptaḥ śȧpat-a(y) = w ʿimm-a = k
6a = yaggid = ka taʿlū*mōt ḥukmā
b = pȧlayī*m = tūšī*y⁺ā
c = dïʿ
d yaššǟ = ka ʾïlōh mi[n] = ʿȧwō*n-i = ka
7a ha = ḥiqr ʾïlōh timṣā(ʾ)
b ʾim ʿad taklīt šadday timṣā(ʾ)
8a gubȧhē šamaym
b mah tipʿal
c ʿȧmuq⁺ā miš = š˙ʾōl
d mah tidïʿ
9a ʾȧruk⁺ā mi[n] = ʾarṣ mȧdd-a = h
b = rȧḥabā min⁺-ī yam[m]
10a ʾim yïḥlup
b = yasgīr
c = yaqhīl
d = yȧšīb-an = [h]u(w)
11a hū(ʾ) yadaʿ mu̇tē šawʾ
b wa = yïrʾ ʾawn
c = lō(ʾ) yitbōnan
12a = ʾīš nabūb yillabib
b = ʿayr parʾ ʾadam yiwwalid
13a ʾim ʾattā hïkīnōta libb-i = ka
b = paraśta ʾil-a(y) = w kapp-i = ka
14a ʾim ʾawn = yad = ka
b harḥīq-i = hu(w)
c = ʾal taškin = ʾuhalē = ka ʿawlā
15a ʾaz tiśśā(ʾ) panē = ka mim = mūm
b = hayīta mū*ṣaq
c = lō(ʾ) tīrā(ʾ)
16a ʾattā ʿamal tiškaḥ
b = maym
bR ʿabȧrū
b tizkur
17a = miṣ = ṣuhraym yaqūm ḥald
b taʿū*p-a(h)
c = [h]a = buqr tihyǟ
18a = baṭaḥta
b yiš tiqwā
c = ḥaparta
d la = baṭḥ tiškab
19a = rabaṣta
b = ʾēn maḥrīd
c = ḥillū panē = ka rabbīm
20a = ʿēnē rȧšaʿīm tiklēna(h)
b = manōs ʾabad min = him
c = tiqwat-a = m mappaḥ napš
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]