[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 1

[ Textanmerkungen ]

1a ʾīš hayā = ʾarṣ ʿWṢ
b ʾYWB šïm = ō
c = hayā ha = ʾīš ha = hū(ʾ) tam[m]
d = yašar
e = yȧrē(ʾ) ʾïlō*hīm
f = sār mi[n] = raʿ[ʿ]
2x wa = yiwwalïdū l = ō šȧbʿā banīm = šalōš banōt
3a wa = yïhy miqn-i = hu(w) šȧbʿat ʾalȧpē ṣō(ʾ)n
b = šȧlušt ʾalȧpē gȧmal⁺īm
c = ḥȧmiš miʾōt ṣamd baqar
d = ḥȧmiš miʾōt ʾȧtōnōt
e = ʿu̇buddā rabbā m(ʾ)ōd
f wa = yïhy ha = ʾīš ha = hū(ʾ) gadu(w)l mik = kul[l] bȧnē qadm
4a = halȧkū ban-a(y) = w
b = ʿaśū mištǟ bēt ʾīš yōm = ō
c = šalȧḥū
d = qarȧʾū = šȧlušt ʾaḥȧyō*t-ē = him
dI1 = ʾkul
dI2 = = štōt ʿimm-a = him
5a wa = yïhy
b hiqqīpū yȧmē ha = mištǟ
c wa = yišlaḥ ʾYWB
d wa = y˙qaddïš-i = m
e = hiškīm = [h]a = buqr
f = hiʿlā ʿō*lōt mispar kull-a = m
g ʾamar ʾYWB
h ʾūlay ḥaṭȧʾū ban-ay = [y]
i = bir[r]ïkū ʾïlō*hīm = lïbab-a = m
j ka-ka(h) yïʿśǟ ʾYWB kul[l] ha = yamīm
6a wa = yïhy ha = yōm
b wa = yabō*ʾū bȧnē ha = ʾïlō*hīm
bI = hityaṣṣib ʿal YHWH
c wa = yabō(ʾ) gam ha = śaṭan = tōk-a = m
7a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ha = śaṭan
b mi[n] = ʾayn tabō*(ʾ)
c wa = yïʿn ha = śaṭan ʾat YHWH
d wa = yō(ʾ)mïr
eI miš = šūṭ = [h]a = ʾarṣ
fI = mi[n] = hithallik b-a = h
8a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ha = śaṭan
b = śamta libb = ka ʿal ʿabd = ī ʾYWB
c ʾēn ka-mō* = hu(w) = [h]a = ʾarṣ ʾīš tam[m] = yašar yȧrē(ʾ) ʾïlō*hīm = sār mi[n] = raʿ[ʿ]
9a wa = yïʿn ha = śaṭan ʾat YHWH
b wa = yō(ʾ)mïr
c ha = ḥinn-am yarē(ʾ) ʾYWB ʾïlō*hīm
10a = lō(ʾ) ʾattā* śakta baʿd = ō = bȧʿd bēt = ō = bȧʿd kul[l]
aR ʾȧšr l = ō mis = sabīb
b maʿśē(h) yad-a(y) = w bir[r]akta
c = miqn-i = hu(w) paraṣ = [h]a = ʾarṣ
11a = ʾūlam šlaḥ nā(ʾ) yad = ka
b = gaʿ = kul[l]
bR ʾȧšr l = ō
c ʾim lō(ʾ) ʿal panē = ka y˙bar[r]ïk-ak = ka
12a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ha = śaṭan
b hinni(h) kul[l]
bR ʾȧšr l = ō
b = yad-i = ka
c raq[q] ʾil-a(y) = w ʾal tišlaḥ yad-i = ka
d wa = yiṣē(ʾ) ha = śaṭan mi[n] = ʿim[m] pȧnē YHWH
13a wa = yïhy ha = yōm
b = ban-a(y) = w = bȧnō*t-a(y) = w ʾō*kïlīm
c = šō*tīm yayn = bēt ʾȧḥī = him ha = bu̇ku(w)r
14a = malʾak bā(ʾ) ʾil ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
c ha = baqar hayū ḥō*rïšōt
d = ha = ʾȧtō*nōt rō*ʿōt ʿal yȧdē = him
15a wa = tippul ŠBʾ
b wa = tiqqaḥ-i = m
c = ʾat ha = nȧʿarīm hikkū = ḥarb
d wa = ʾimmalïṭ-a(h) raq[q] ʾȧnī = badd = ī
dI = haggīd l-a = k
16a ʿōd m˙dabbir
b = bā(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mïr
d ʾiš ʾïlō*hīm napȧlā min ha = šamaym
e wa = tibʿar = [h]a = ṣō(ʾ)n = = [h]a = nȧʿarīm
f wa = tō(ʾ)kïl-i = m
g wa = ʾimmalïṭ-a(h) raq[q] ʾȧnī = badd = ī
gI = haggīd l-a = k
17a ʿōd m˙dabbir
b = bā(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mïr
d KŚD-īm śāmū šȧlō*šā rā(ʾ)šīm
e wa = yipšu̇ṭū ʿal ha = gȧmal⁺īm
f wa = yiqqaḥū = m
g = ʾat ha = nȧʿarīm hikkū = ḥarb
h wa = ʾimmalïṭ-a(h) raq[q] ʾȧnī = badd = ī
hI = haggīd l-a = k
18a ʿad m˙dabbir
b = bā(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mïr
d banē = ka = bȧnōt-ē = ka ʾō*kïlīm
e = šō*tīm yayn = bēt ʾȧḥī = him ha = bu̇ku(w)r
19a = hinni(h) rūḥ gȧdu(w)lā bāʾā mi[n] = ʿibr ha = midbar
b wa = yiggaʿ = ʾarbaʿ pinnōt ha = bayt
c wa = yippul ʿal ha = nȧʿarīm
d wa = yamūtū
e wa = ʾimmalïṭ-a(h) raq[q] ʾȧnī = badd = ī
eI = haggīd l-a = k
20a wa = yaqum ʾYWB
b wa = yiqraʿ ʾȧt m˙ʿī*l = ō
c wa = yaguz[z] ʾat rō(ʾ)š = ō
d wa = yippul ʾarṣ-a-h
e wa = yištaḥw
21a wa = yō(ʾ)mir
b ʿarum yaṣā[ʾ]tī mib = baṭn ʾimm = ī
c = ʿarum ʾašūb šam-a-h
d YHWH natan
e = YHWH laqaḥ
f yïhy šim YHWH m˙bur[r]ak
22a = kul[l] zō(ʾ)t lō(ʾ) ḥaṭā(ʾ) ʾYWB
b = lō(ʾ) natan tiplā = ʾïlō*hīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]