[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 7

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir YHWH = NḤ
b bō*(ʾ)
bV ʾattā = kul[l] bēt = ka
b ʾil ha = tibā
c ʾō*t = ka raʾītī ṣaddīq = pan-ay = [y] = [h]a = dōr ha =
2a mik = kul[l] ha = bȧhimā ha = ṭȧhu(w)rā tiqqaḥ = ka šȧbʿā šȧbʿā ʾīš = ʾišt = ō
b = min ha = bȧhimā
bR ʾȧšr lō(ʾ) ṭȧhurā hī(wʾ)
b šïnaym ʾīš = ʾišt = ō
3a gam mi[n] = ʿōp ha = šamaym šȧbʿā šȧbʿā zakar = nȧqibā
aI = ḥayyōt zarʿ ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
4a = yamīm ʿōd šȧbʿā ʾanō*kī mamṭīr ʿal ha = ʾarṣ ʾarbaʿīm yōm = ʾarbaʿīm laylā
b = maḥītī ʾat kul[l] ha = y˙qūm
bR ʾȧšr ʿaśītī
b mi[n] = ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
5a wa = yïʿś NḤ = kul[l]
aR ʾȧšr ṣiwwā = hu(w) YHWH
6a = NḤ bin ši[š]š miʾōt šanā
b = ha = mabbūl hayā maym ʿal ha = ʾarṣ
7a wa = yabō*(ʾ) NḤ
b = ban-a(y) = w = ʾišt = ō = nȧšē ban-a(y) = w ʾitt = ō
a ʾil ha = tibā mip = pȧnē ha = mabbūl
8a min ha = bȧhimā ha = ṭȧhu(w)rā = min ha = bȧhimā
aR1 ʾȧšr ʾēn-an = [h]a(h) ṭȧhurā
a = min ha = ʿōp = kul[l]
aR2 ʾȧšr rō*miś ʿal ha = ʾȧdamā
9v šïnaym šïnaym bāʾū ʾil NḤ ʾil ha = tibā zakar = nȧqibā
a = ʾȧšr ṣiwwā ʾïlō*hīm ʾat NḤ
10a wa = yïhy = šȧbʿat ha = yamīm
b = ha = mabbūl hayū ʿal ha = ʾarṣ
11aP = šȧnat ši[š]š miʾōt šanā = ḥayyē NḤ = [h]a = ḥudš ha = šinī = šȧbʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš
a = [h]a = yōm ha = nibqȧʿū kul[l] maʿyȧnō*t tïhōm rabbā
b = ʾu̇rubbō*t ha = šamaym niptaḥū
12x wa = yïhy ha = gašm ʿal ha = ʾarṣ ʾarbaʿīm yōm = ʾarbaʿīm laylā
13x = ʿaṣm ha = yōm ha = bā(ʾ) NḤ = ŠM = ḤM = YPT bȧnē NḤ = ʾišt NḤ = šȧlušt nȧšē ban-a(y) = w ʾitt-a = m ʾil ha = tibā
14v him⁺a(h) = kul[l] ha = ḥayyā = mīn-a = h = kul[l] ha = bȧhimā = mīn-a = h = kul[l] ha = ramś ha = rō*miś ʿal ha = ʾarṣ = mīn-i = hu(w) = kul[l] ha = ʿōp = mīn-i = hu(w) kul[l] ṣippu(w)r kul[l] kanap
15a wa = yabō*ʾū ʾil NḤ ʾil ha = tibā šïnaym šïnaym mik = kul[l] ha = baśar
aR ʾȧšr b = ō rūḥ ḥayyīm
16a = ha = bāʾīm zakar = nȧqibā mik = kul[l] baśar bāʾū
b = ʾȧšr ṣiwwā ʾō*t = ō ʾïlō*hīm
c wa = yisgur YHWH baʿd = ō
17a wa = yïhy ha = mabbūl ʾarbaʿīm yōm ʿal ha = ʾarṣ
b wa = yirbū ha = maym
c wa = yiś[śȧ]ʾū ʾat ha = tibā
d wa = tarum mi[n] = ʿal ha = ʾarṣ
18a wa = yigbȧrū ha = maym
b wa = yirbū m(ʾ)ōd ʿal ha = ʾarṣ
c wa = tilik ha = tibā ʿal pȧnē ha = maym
19a = ha = maym gabïrū m(ʾ)ōd m(ʾ)ōd ʿal ha = ʾarṣ
b wa = y˙kussū kul[l] ha = har[r]īm ha = gȧbuhīm
bR ʾȧšr taḥt kul[l] ha = šamaym
20a ḥȧmiš ʿȧśrē(h) ʾammā mi[l] = = maʿl-a-h gabïrū ha = maym
b wa = y˙kussū ha = har[r]īm
21x wa = yigwaʿ kul[l] baśar ha = rō*miś ʿal ha = ʾarṣ = [h]a = ʿōp = = [h]a = bȧhimā = = [h]a = ḥayyā = = kul[l] ha = šarṣ ha = šō*riṣ ʿal ha = ʾarṣ = kul[l] ha = ʾadam
22a kul[l]
aR1 ʾȧšr nȧšȧmat rūḥ ḥayyīm = ʾapp-a(y) = w
a mik = kul[l]
aR2 ʾȧšr = [h]a = ḥar[r]abā
a mē*tū
23a wa = yimḥ ʾat kul[l] ha = y˙qūm
aR ʾȧšr ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
a mi[n] = ʾadam ʿad bȧhimā ʿad ramś = ʿad ʿōp ha = šamaym
b wa = yimmaḥū min ha = ʾarṣ
c wa = yiššaʾir ʾak NḤ
d = ʾȧšr ʾitt = ō = [h]a = tibā
24x wa = yigbȧrū ha = maym ʿal ha = ʾarṣ ḥȧmiš⁺īm = mïʾat yōm
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]