[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 5

[ Textanmerkungen ]

1a sipr tōlïdō*t ʾDM
bP = yōm brō(ʾ) ʾïlō*hīm ʾadam
b = d˙mūt ʾïlō*hīm ʿaśā ʾō*t = ō
2a zakar = nȧqibā bȧraʾ-a = m
b wa = y˙bar[r]ik ʾō*t-a = m
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm-a = m ʾadam = yōm hibbarïʾ-a = m
3a wa = yïḥy ʾDM šȧlō*šīm = mïʾat šanā
b wa = yōlid = d˙mūt = ō = ṣalm = ō
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō ŠT
4a wa = yihyū yȧmē ʾDM
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ŠT
a šȧmō*nǟ miʾō*t šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
5a wa = yihyū kul[l] yȧmē ʾDM
aR ʾȧšr ḥay[y]
a tïšʿ miʾōt šanā = šȧlō*šīm šanā
b wa = yamut
6a wa = yïḥy ŠT ḥamiš šanīm = mïʾat šanā
b wa = yōlid ʾat ʾNWŠ
7a wa = yïḥy ŠT
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ʾNWŠ
a šabʿ šanīm = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
8a wa = yihyū kul[l] yȧmē ŠT šïttēm ʿȧśrē(h) šanā = tïšʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
9a wa = yïḥy ʾNWŠ tišʿīm šanā
b wa = yōlid ʾat QYNN
10a wa = yïḥy ʾNWŠ
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat QYNN
a ḥȧmiš ʿȧśrē(h) šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
11a wa = yihyū kul[l] yȧmē ʾNWŠ ḥamiš šanīm = tïšʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
12a wa = yïḥy QYNN šȧbʿīm šanā
b wa = yōlid ʾat MHLLʾL
13a wa = yïḥy QYNN
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat MHLLʾL
a ʾarbaʿīm šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
14a wa = yihyū kul[l] yȧmē QYNN ʿaśr šanīm = tïšʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
15a wa = yïḥy MHLLʾL ḥamiš šanīm = šiššīm šanā
b wa = yōlid ʾat YRD
16a wa = yïḥy MHLLʾL
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat YRD
a šȧlō*šīm šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
17a wa = yihyū kul[l] yȧmē MHLLʾL ḥamiš = tišʿīm šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yamut
18a wa = yïḥy YRD šïttaym = šiššīm šanā = mïʾat šanā
b wa = yōlid ʾat ḤNWK
19a wa = yïḥy YRD
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ḤNWK
a šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
20a wa = yihyū kul[l] yȧmē YRD šïttaym = šiššīm šanā = tïšʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
21a wa = yïḥy ḤNWK ḥamiš = šiššīm šanā
b wa = yōlid ʾat MTWŠLḤ
22a wa = yithallik ḤNWK ʾit[t] ha = ʾïlō*hīm
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat MTWŠLḤ
a šȧlō*š miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
23x wa = yïhy kul[l] yȧmē ḤNWK ḥamiš = šiššīm šanā = šȧlō*š miʾōt šanā
24a wa = yithallik ḤNWK ʾit[t] ha = ʾïlō*hīm
b = ʾēn-an = [h]u(w)
c laqaḥ ʾō*t = ō ʾïlō*hīm
25a wa = yïḥy MTWŠLḤ šabʿ = šȧmō*nīm šanā = mïʾat šanā
b wa = yōlid ʾat LMK
26a wa = yïḥy MTWŠLḤ
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat LMK
a šïttaym = šȧmōnīm šanā = šȧbʿ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
27a wa = yihyū kul[l] yȧmē MTWŠLḤ tišʿ = šiššīm šanā = tïšʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
28a wa = yïḥy LMK šïttaym = šȧmō*nīm šanā = mïʾat šanā
b wa = yōlid bin
29a wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō NḤ
aI = (ʾ)mur
b y˙naḥ[ḥ]ïm-i = mim = maʿś-i = = mi[n] = ʿiṣṣȧbōn yadē = min ha = ʾȧdamā
bR ʾȧšr ʾir[rï]r-a = h YHWH
30a wa = yïḥy LMK
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat NḤ
a ḥamiš = tišʿīm šanā = ḥȧmiš miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
31a wa = yïhy kul[l] yȧmē LMK šabʿ = šȧbʿīm šanā = šȧbʿ miʾōt šanā
b wa = yamut
32a wa = yïhy NḤ bin ḥȧmiš miʾōt šanā
b wa = yōlid NḤ ʾat ŠM ʾat ḤM = ʾat YPT
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]