[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 47

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yabō*(ʾ) YWSP
b wa = yaggid = PRʿH
c wa = yō(ʾ)mir
d ʾabī = [y] = ʾaḥ⁺-ay = [y] = ṣō(ʾ)n-a = m = bȧqar-a = m = kul[l]
dR ʾȧšr la = him
d bāʾū mi[n] = ʾarṣ KNʿN
e = hinn-a = m = ʾarṣ GŠN
2a = mi[n] = qȧṣē(h) ʾȧḥ⁺-a(y) = w laqaḥ ḥȧmiš⁺ā ʾȧnašīm
b wa = yaṣ⁺ī*g-i = m = pȧnē PRʿH
3a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b mah maʿśē = kim
c wa = yō(ʾ)mïrū ʾil PRʿH
d rō*ʿē(h) ṣō(ʾ)n ʿȧbadē = ka gam ʾȧnaḥnū gam ʾȧbōt-ē =
4a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil PRʿH
bI la = gūr = [h]a = ʾarṣ
b bā(ʾ)nū
c ʾēn mirʿǟ = [h]a = ṣō(ʾ)n
cR ʾȧšr = ʿȧbadē = ka
d kabid ha = raʿab = ʾarṣ KNʿN
e = ʿïtt-a(h) yišïbū nā(ʾ) ʿȧbadē = ka = ʾarṣ GŠN
5a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YWSP
aI = (ʾ)mur
b ʾabī = ka = ʾaḥ⁺ē = ka bāʾū ʾil-ē = ka
6aP ʾarṣ MṢR-aym
a = panē = ka hī(wʾ)
b = mēṭab ha = ʾarṣ hōšib ʾat ʾabī = ka = ʾat ʾaḥ⁺ē = ka
c yišïbū = ʾarṣ GŠN
d = ʾim yadaʿta
e = yiš b-a = m ʾanȧšē ḥayl
f = śamta = m śar[r]ē miqnǟ
g ʿal ʾȧšr l = ī
7a wa = yabē*(ʾ) YWSP ʾat YʿQB ʾabī = w
b wa = yaʿmī*d-i = hu(w) = pȧnē PRʿH
c wa = y˙bar[r]ik YʿQB ʾat PRʿH
8a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YʿQB
b ka-m⁺ah yȧmē šȧnē ḥayyē = ka
9a wa = yō(ʾ)mir YʿQB ʾil PRʿH
b yȧmē šȧnē mȧgūr-ay = [y] šȧlō*šīm = mïʾat šanā
c mʿaṭ = raʿ[ʿ]īm hayū yȧmē šȧnē ḥayy-ay = [y]
d = lō(ʾ) hiśśīgū ʾat yȧmē šȧnē ḥayyē ʾȧbō*t-ay = [y] = yȧmē mȧgūrē = him
10a wa = y˙bar[r]ik YʿQB ʾat PRʿH
b wa = yiṣē(ʾ) mil = = pȧnē PRʿH
11a wa = yōšib YWSP ʾat ʾabī = w = ʾat ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b wa = yittin la = him ʾu̇ḥuzzā = ʾarṣ MṢR-aym = mēṭab ha = ʾarṣ = ʾarṣ RʿMSS
c = ʾȧšr ṣiwwā PRʿH
12x wa = y˙kalkil YWSP ʾat ʾabī = w = ʾat ʾȧḥ⁺-a(y) = w = ʾȧt kul[l] bēt ʾabī = w laḥm = ha = ṭap[p]
13a = laḥm ʾēn = kul[l] ha = ʾarṣ
b kabid ha = raʿab m(ʾ)ōd
c wa = tilh ʾarṣ MṢR-aym = ʾarṣ KNʿN mip = pȧnē ha = raʿab
14a wa = y˙laqqiṭ YWSP ʾat kul[l] ha = kasp ha = nimṣā(ʾ) = ʾarṣ MṢR-aym = = ʾarṣ KNʿN = [h]a = šabr
aR ʾȧšr him šō*bïrīm
b wa = yabē*(ʾ) YWSP ʾat ha = kasp bēt-a-h PRʿH
15a wa = yittum[m] ha = kasp mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym = mi[n] = ʾarṣ KNʿN
b wa = yabō*ʾū kul[l] MṢR-aym ʾil YWSP
bI = (ʾ)mur
c hab-a(h) la = laḥm
d = la-m⁺ah namūt nagd-i = ka
e ʾapis kasp
16a wa = yō(ʾ)mir YWSP
b habū miqnē = kim
c = ʾittïn-a(h) la = kim = miqnē = kim
d ʾim ʾapis kasp
17a wa = yabīʾū ʾat miqnē = him ʾil YWSP
b wa = yittin la = him YWSP laḥm = [h]a = sūsīm = = miqnē(h) ha = ṣō(ʾ)n = = miqnē(h) ha = baqar = = [h]a = ḥïmō*rīm
c wa = y˙nah[h]ïl-i = m = [h]a = laḥm = kul[l] miqn-i = him = [h]a = šanā ha = hī(wʾ)
18a wa = tittum[m] ha = šanā ha = hī(wʾ)
b wa = yabō*ʾū ʾil-a(y) = w = [h]a = šanā ha = šinīt
c wa = yō(ʾ)mïrū l = ō
d lō(ʾ) n˙kaḥ[ḥ]id mi[n] = ʾȧdō*n = ī
e ʾim tam[m] ha = kasp
f = miqnē(h) ha = bȧhimā ʾil ʾȧdō*n = ī
g lō(ʾ) nišʾar = pȧnē ʾȧdō*n = ī
h biltī ʾim gȧw(i)y⁺at-i = = ʾadȧmat-i =
19a la-m⁺ah namūt = ʿēnē = ka gam ʾȧnaḥnū gam ʾadȧmat-i =
b qnē(h) ʾō*t-a = = ʾat ʾadȧmat-i = = [h]a = laḥm
c = nihyǟ ʾȧnaḥnū = ʾadȧmat-i = ʿȧbadīm = PRʿH
d = tin zarʿ
e = niḥyǟ
f = lō(ʾ) namūt
g = [h]a = ʾȧdamā lō(ʾ) tišam[m]
20a wa = yiqn YWSP ʾat kul[l] ʾadȧmat MṢR-aym = PRʿH
b makȧrū MṢR-aym ʾīš śad-i = hu(w)
c ḥazaq ʿȧl-ē* = him ha = raʿab
d wa = tïhy ha = ʾarṣ = PRʿH
21aP = ʾat ha = ʿam[m]
a hiʿbīr ʾō*t = ō = [h]a = ʿārīm mi[q] = qȧṣē(h) gȧbūl MṢR-aym = ʿad qaṣ-i = hu(w)
22a raq[q] ʾadȧmat ha = kō*hïnīm lō(ʾ) qanā
b ḥuq[q] = [h]a = kō*hïnīm mi[n] = ʾit[t] PRʿH
c = ʾakȧlū ʾat ḥuqq-a = m
cR ʾȧšr natan la = him PRʿH
d ʿal kin lō(ʾ) makȧrū ʾat ʾadȧmat-a = m
23a wa = yō(ʾ)mir YWSP ʾil ha = ʿam[m]
b hin[n] qanītī ʾat = kim ha = yōm = ʾat ʾadȧmat = kim = PRʿH
c hē(ʾ) la = kim zarʿ
d = zȧraʿtim ʾat ha = ʾȧdamā
24a = hayā
bP = [h]a = tȧbūʾō*t
b = nȧtattim ḥȧmīšīt = PRʿH
c = ʾarbaʿ ha = yadō*t yihyǟ la = kim = zarʿ ha = śadǟ = = ʾukl = kim
d = = ʾȧšr = bāt⁺ē = kim
cI = = ʾkul = ṭapp = kim
25a wa = yō(ʾ)mïrū
b hiḥyī*ta =
c nimṣā(ʾ) ḥin[n] = ʿēnē ʾȧdō*n = ī
d = hayīnū ʿȧbadīm = PRʿH
26a wa = yaśim ʾō*t-a = h YWSP = ḥuq[q] ʿad ha = yōm ha = ʿal ʾadȧmat MṢR-aym
b = PRʿH = [h]a = ḥumš
c raq[q] ʾadȧmat ha = kō*hïnīm = badd-a = m lō(ʾ) hayȧtā = PRʿH
27a wa = yišib YŚRʾL = ʾarṣ MṢR-aym = ʾarṣ GŠN
b wa = yi[ʾ]ʾaḥïzū b-a = h
c wa = yiprū
d wa = yirbū m(ʾ)ōd
28a wa = yïḥy YʿQB = ʾarṣ MṢR-aym šȧbʿ ʿȧśrē(h) šanā
b wa = yïhy yȧmē YʿQB šȧnē ḥayy-a(y) = w šabʿ šanīm = ʾarbaʿīm = mïʾat šanā
29a wa = yiqrȧbū yȧmē YŚRʾL
aI la = mūt
b wa = yiqrā(ʾ) = bïn = ō = YWSP
c wa = yō(ʾ)mir l = ō
d ʾim nā(ʾ) maṣā(ʾ)tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
e śīm nā(ʾ) yad = ka taḥt yȧrik = ī
f = ʿaśīta ʿimmad = ī ḥasd = ʾȧmi[t]t
g ʾal nā(ʾ) tiqbu̇r-i = = MṢR-aym
30a = šakabtī ʿim[m] ʾȧbō*t-ay = [y]
b = nȧśā(ʾ)ta = mim = MṢR-aym
c = qȧbarta = = qȧbū*rat-a = m
d wa = yō(ʾ)mïr
e ʾanō*kī ʾiʿśǟ = dȧbar-i = ka
31a wa = yō(ʾ)mir
b hiššabïʿ-a(h) l = ī
c wa = yiššabïʿ l = ō
d wa = yištaḥw YŚRʾL ʿal rō(ʾ)š ha = miṭṭā
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]