[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 46

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yissaʿ YŚRʾL = kul[l]
aR ʾȧšr l = ō
b wa = yabō*(ʾ) BʾR-a-h ŠBʿ
c wa = yizbaḥ zȧbaḥīm = ʾïlō*hē ʾabī = w YṢḤQ
2a wa = yō(ʾ)mir ʾïlō*hīm = YŚRʾL = marʾō*t ha = laylā
b wa = yō(ʾ)mir
c YʿQB YʿQB
d wa = yō(ʾ)mir
e hinni =
3a wa = yō(ʾ)mir
b ʾanō*kī ha = ʾil ʾïlō*hē ʾabī = ka
c ʾal tīrā(ʾ)
cI mi[n] = rïdā MṢR-aym-a-h
d = gōy gadu(w)l ʾȧśīm = ka šam[m]
4a ʾanō*kī ʾirid ʿimm = ka MṢR-aym-a-h
b = ʾanō*kī ʾaʿl = ka gam ʿalō(h)
c = YWSP yašīt yad = ō ʿal ʿēnē = ka
5a wa = yaqum YʿQB mib = BʾR ŠBʿ
b wa = yiś[śȧ]ʾū bȧnē YŚRʾL ʾat YʿQB ʾȧbī = him = ʾat ṭapp-a = m = ʾat nȧšē = him = [h]a = ʿȧgalōt
bR ʾȧšr šalaḥ PRʿH
bRI la = śē(ʾ)t ʾō*t = ō
6a wa = yiq[qȧ]ḥū ʾat miqnē = him = ʾat ru̇kūš-a = m
aR ʾȧšr rakȧšū = ʾarṣ KNʿN
b wa = yabō*ʾū MṢR-aym-a-h YʿQB = kul[l] zarʿ = ō ʾitt = ō
7x ban-a(y) = w = bȧnē ban-a(y) = w ʾitt = ō bȧnō*t-a(y) = w = bȧnōt ban-a(y) = w = kul[l] zarʿ = ō hibī(ʾ) ʾitt = ō MṢR-aym-a-h
8a = ʾil⁺ǟ šïmōt bȧnē YŚRʾL ha = bāʾīm MṢR-aym-a-h
b YʿQB = ban-a(y) = w bu̇kur YʿQB RʾWBN
9x = bȧnē RʾWBN ḤNWK = PLWʾ = ḤṢRWN = KRMY
10x = bȧnē ŠMʿWN YMWʾL = YMYN = ʾHD = YKYN = ṢḤR = ŠʾWL bin ha = KNʿN-īt
11x = bȧnē LWY GRŠWN QHT = MRRY
12a = bȧnē YHWDH ʿR = ʾWNN = ŠLH wa = PRṢ wa = ZRḤ
b wa = yamut ʿR = ʾWNN = ʾarṣ KNʿN
c wa = yihyū bȧnē PRṢ ḤṢRWN = ḤMWL
13x = bȧnē YŚŚKR TWLʿ = PWH = YWB = ŠMRWN
14x = bȧnē ZBWLN SRD = ʾLWN = YḤLʾL
15a ʾil⁺ǟ bȧnē LʾH
aR ʾȧšr yalȧdā = YʿQB = PDN ʾRM
a = ʾȧt DYNH bitt = ō
b kul[l] napš ban-a(y) = w = bȧnōt-a(y) = w šȧlō*šīm = šalō*š
16x = bȧnē GD ṢPYWN = ḤGY ŠWNY = ʾṢBN ʿRY = ʾRWDY = ʾRʾLY
17a = bȧnē ʾŠR YMNH = YŠWH = YŠWY = BRYʿH
b = ŚRḤ ʾȧḥō*t-a = m
c = bȧnē BRYʿH ḤBR = MLKYʾL
18a ʾil⁺ǟ bȧnē ZLPH
aR ʾȧšr natan LBN = LʾH bitt = ō
b wa = tilid ʾat ʾil⁺ǟ = YʿQB ši[š]š ʿȧśrē(h) napš
19x bȧnē RḤL ʾišt YʿQB YWSP = BNYMN
20a wa = yiwwalid = YWSP = ʾarṣ MṢR-aym
b ʾȧšr yalȧdā l = ō ʾSNT bï[t]t PWṬY PRʿ kō*hin ʾN
a ʾat MNŠH = ʾat ʾPRYM
21x = bȧnē BNYMN BLʿ wa = BKR = ʾŠBL GRʾ = NʿMN ʾḤY wa = RʾŠ MPYM = ḤPYM wa = ʾRD
22a ʾil⁺ǟ bȧnē RḤL
aR ʾȧšr yul⁺ad = YʿQB
b kul[l] napš ʾarbaʿā ʿaśar
23x = bȧnē DN ḤŠYM
24x = bȧnē NPTLY YḤṢʾL = GWNY = YṢR = ŠLM
25a ʾil⁺ǟ bȧnē BLHH
aR ʾȧšr natan LBN = RḤL bitt = ō
b wa = tilid ʾat ʾil⁺ǟ = YʿQB
c kul[l] napš šȧbʿā
26aP kul[l] ha = napš ha = bāʾā = YʿQB MṢR-aym-a-h yō*ṣïʾē yȧrik = ō mil = = bad[d] nȧšē bȧnē YʿQB
a kul[l] napš šiššīm wa = ši[š]š
27a = bȧnē YWSP
aR ʾȧšr yul⁺ad l = ō = MṢR-aym
a napš šïnaym
b kul[l] ha = napš = bēt YʿQB
bR ha = bāʾā MṢR-aym-a-h
b šȧbʿīm
28a = ʾat YHWDH šalaḥ = pan-a(y) = w ʾil YWSP
aI = hōrō*t = pan-a(y) = w GŠN-a-h
b wa = yabō*ʾū ʾarṣ-a-h GŠN
29a wa = yiʾsur YWSP markabt = ō
b wa = yïʿl = qrā(ʾ)t YŚRʾL ʾabī = w GŠN-a-h
c wa = yi[r]rā(ʾ) ʾil-a(y) = w
d wa = yippul ʿal ṣawwā(ʾ)r-a(y) = w
e wa = yibk ʿal ṣawwā(ʾ)r-a(y) = w ʿōd
30a wa = yō(ʾ)mir YŚRʾL ʾil YWSP
b ʾamūt-a(h) ha = paʿm
bI ʾaḥ⁺ȧrē rʾōt = ī ʾat panē = ka
c ʿōd = ka ḥay[y]
31a wa = yō(ʾ)mir YWSP ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w = ʾil bēt ʾabī = w
b ʾiʿlǟ
c = ʾaggīd-a(h) = PRʿH
d = ʾō[ʾ]mïr-a(h) ʾil-a(y) = w
e ʾaḥ⁺-ay = [y] = bēt ʾabī = [y]
eR ʾȧšr = ʾarṣ KNʿN
e bāʾū ʾil-ay = [y]
32a = ha = ʾȧnašīm rō*ʿē ṣō(ʾ)n
b ʾanȧšē miqnǟ hayū
c = ṣō(ʾ)n-a = m = bȧqar-a = m = kul[l]
cR ʾȧšr la = him
c hibīʾū
33a = hayā
b yiqrā(ʾ) la = kim PRʿH
c = ʾamar
d mah maʿśē = kim
34a = ʾȧmartim
b ʾanȧšē miqnǟ hayū ʿȧbadē = ka min = nȧʿūrē = = ʿad ʿïtt-a(h) gam ʾȧnaḥnū gam ʾȧbō*t-ē =
c = ʿȧbūr tišïbū = ʾarṣ GŠN
d tōʿïbat MṢR-aym kul[l] rō*ʿē(h) ṣō(ʾ)n
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]