[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 44

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙ṣaw[w]
b ʾat ʾȧšr ʿal bēt = ō
aI = (ʾ)mur
c mallē(ʾ) ʾat ʾamtȧḥō*t ha = ʾȧnašīm ʾukl
d = ʾȧšr yūkȧlū-n
dI ś(ʾ)ēt
e = śīm kasp ʾīš = ʾamtaḥt = ō
2a = ʾat gȧbīʿ = ī gȧbīʿ ha = kasp taśīm = ʾamtaḥt ha = qaṭun = ʾȧt kasp šȧbr = ō
b wa = yïʿś = dȧbar YWSP
bR ʾȧšr dibbir
3a ha = buqr ʾōr
b = ha = ʾȧnašīm šullȧḥū him⁺a(h) = ḥïmō*rē = him
4a him yaṣȧʾū
b ʾat ha = ʿīr lō(ʾ) hirḥīqū
c = YWSP ʾamar
d = ʾȧšr ʿal bēt = ō
e qūm
f rdup ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʾȧnašīm
g = hiśśagta = m
h = ʾamarta ʾïl-ē* = him
i la-m⁺ah šillamtim raʿ[ʿ]ā taḥt ṭōbā
5a = lō(wʾ)
aR ʾȧšr yištǟ ʾȧdō*n = ī b = ō
b = hū(ʾ) naḥ[ḥ]iš y˙naḥ[ḥ]iš b = ō
c hïriʿ[ʿ]ō*tim
d ʾȧšr ʿȧśītim
6a wa = yaśśī*g-i = m
b wa = y˙dabbir ʾïl-ē* = him ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
7a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
b la-m⁺ah y˙dabbir ʾȧdō*n = ī = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
c ḥalīl-a(h) = ʿȧbadē = ka
cI mi[n] = ʿśōt = [h]a = dabar ha =
8a hin[n] kasp
aR ʾȧšr maṣā(ʾ)nū = ʾamtȧḥō*t-ē =
a hïšībō*nū ʾil-ē = ka mi[n] = ʾarṣ KNʿN
b = ʾē-k nignub mib = bēt ʾȧdō*nē = ka kasp ʾō zahab
9aPb ʾȧšr yimmaṣē(ʾ) ʾitt = ō mi[n] = ʿȧbadē = ka
b wa = mē*t
c = gam ʾȧnaḥnū nihyǟ = ʾȧdō*n = ī = ʿȧbadīm
10a wa = yō(ʾ)mir
b gam ʿïtt-a(h) = dȧbȧrē = kim
c kin hū(ʾ)
d ʾȧšr yimmaṣē(ʾ) ʾitt = ō
e yihyǟ l = ī ʿabd
f = ʾattim tihyū nȧqī*y⁺ī*m
11a wa = y˙mah[h]ïrū
b wa = yōrī*dū ʾīš ʾat ʾamtaḥt = ō ʾarṣ-a-h
c wa = yiptȧḥū ʾīš ʾamtaḥt = ō
12a wa = y˙ḥappiś
b = [h]a = gadu(w)l hiḥil[l]
c = = [h]a = qaṭun killā
d wa = yimmaṣē(ʾ) ha = gabīʿ = ʾamtaḥt BNYMN
13a wa = yiqrȧʿū śimȧlō*t-a = m
b wa = yïʿmus ʾīš ʿal ḥïmō*r = ō
c wa = yašū*bū ha = ʿīr-a-h
14a wa = yabō*(ʾ) YHWDH = ʾȧḥ⁺-a(y) = w bēt-a-h YWSP
bP = hū(ʾ)
b ʿōd-an = [h]u(w) šam[m]
c wa = yippu̇lū = pan-a(y) = w ʾarṣ-a-h
15a wa = yō(ʾ)mir la = him YWSP
b mah ha = maʿśǟ ha =
bR ʾȧšr ʿȧśītim
c = lō(wʾ) yȧdaʿtim
d naḥ[ḥ]iš y˙naḥ[ḥ]iš ʾīš
dR ʾȧšr ka-mō* =
16a wa = yō(ʾ)mir YHWDH
b mah nō(ʾ)mïr = ʾȧdō*n = ī
c mah n˙dabbir
d = mah niṣṭaddaq
e ha = ʾïlō*hīm maṣā(ʾ) ʾat ʿȧwō*n ʿȧbadē = ka
f hinn-an = ʿȧbadīm = ʾȧdō*n = ī gam ʾȧnaḥnū
g gam ʾȧšr nimṣā(ʾ) ha = gabīʿ = yad = ō
17a wa = yō(ʾ)mir
b ḥalīl-a(h) l = ī
bI mi[n] = ʿśōt zō(ʾ)t
cP ha = ʾīš
cPR ʾȧšr nimṣā(ʾ) ha = gabīʿ = yad = ō
c hū(ʾ) yihyǟ l = ī ʿabd
d = ʾattim ʿlū = šalōm ʾil ʾȧbī = kim
18a wa = yiggaš ʾil-a(y) = w YHWDH
b wa = yō(ʾ)mir
cJ b = ī
cV ʾȧdō*n = ī
c y˙dabbir nā(ʾ) ʿabd = ka dabar = ʾuznē ʾȧdō*n = ī
d = ʾal yiḥr ʾapp = ka = ʿabd-i = ka
e ka-mō = ka = PRʿH
19a ʾȧdō*n = ī šaʾal ʾat ʿȧbad-a(y) = w
aI = (ʾ)mur
b = yiš la = kim ʾab ʾō ʾaḥ
20a wa = nō(ʾ)mir ʾil ʾȧdō*n = ī
b yiš la = ʾab zaqin = yald zȧqū*nīm qaṭan
c = ʾaḥī = w mē*t
d wa = yiwwatir hū(ʾ) = badd = ō = ʾimm = ō
e = ʾabī = w ʾȧhib = ō
21a wa = tō(ʾ)mir ʾil ʿȧbadē = ka
b hōrī*dū* = hu(w) ʾil-ay = [y]
c = ʾaśīm-a(h) ʿēn = ī ʿal-a(y) = w
22a wa = nō(ʾ)mir ʾil ʾȧdō*n = ī
b lō(ʾ) yūkal ha = naʿr
bI = ʿzub ʾat ʾabī = w
c = ʿazab ʾat ʾabī = w
d wa = mē*t
23a wa = tō(ʾ)mir ʾil ʿȧbadē = ka
b ʾim lō(ʾ) yirid ʾȧḥī = kim ha = qaṭun ʾitt = kim
c lō(ʾ) tō*sī*pū-n
cI = rʾōt pan-ay = [y]
24a wa = yïhy
b ʿalīnū ʾil ʿabd = ka ʾabī = [y]
c wa = naggid l = ō ʾȧt dȧbȧrē ʾȧdō*n = ī
25a wa = yō(ʾ)mir ʾabī =
b šū*bū
c šibrū la = mʿaṭ ʾukl
26a wa = nō(ʾ)mir
b lō(ʾ) nūkal
bI la = rïdt
c ʾim yiš ʾaḥī = ha = qaṭun ʾitt-a =
d = yaradnū
e lō(ʾ) nūkal
eI = rʾōt pȧnē ha = ʾīš
fP = ʾaḥī = ha = qaṭun
f ʾēn-an = [h]u(w) ʾitt-a =
27a wa = yō(ʾ)mir ʿabd = ka ʾabī = [y] ʾil-ē =
b ʾattim yȧdaʿtim
c šïnaym yalȧdā l = ī ʾišt = ī
28a wa = yiṣē(ʾ) ha = ʾȧḥ⁺ad mi[n] = ʾitt = ī
b wa = ʾō[ʾ]mïr
c ʾak ṭarō*p ṭur⁺ap
d = lō(ʾ) rȧʾītī = w ʿad hinn-a-h
29a = lȧqaḥtim gam ʾat mi[n] = ʿim[m] pan-ay = [y]
b = qarā = hu(w) ʾasōn
c = hōradtim ʾat śēbat = ī = raʿ[ʿ]ā š˙ʾō*l-a-h
30a = ʿïtt-a(h)
aI = bō*ʾ = ī ʾil ʿabd = ka ʾabī = [y]
bP = ha = naʿr
b ʾēn-an = [h]u(w) ʾitt-a =
c = napš = ō qȧšūrā = napš = ō
31a = hayā
aI = rʾōt = ō
b ʾēn ha = naʿr
c wa = mē*t
d = hōrīdū ʿȧbadē = ka ʾat śēbat ʿabd = ka ʾabī = = yagōn š˙ʾō*l-a-h
32a ʿabd = ka ʿarab ʾat ha = naʿr mi[n] = ʿim[m] ʾabī = [y]
aI = (ʾ)mur
b ʾim lō(ʾ) ʾȧbīʾ-an = [h]u(w) ʾil-ē = ka
c = ḥaṭā(ʾ)tī = ʾabī = [y] kul[l] ha = yamīm
33a = ʿïtt-a(h) yišib nā(ʾ) ʿabd = ka taḥt ha = naʿr ʿabd = ʾȧdō*n = ī
b = ha = naʿr yïʿl ʿim[m] ʾȧḥ⁺-a(y) = w
34a ʾē-k ʾiʿlǟ ʾil ʾabī = [y]
bP = ha = naʿr
b ʾēn-an = [h]u(w) ʾitt = ī
c pan ʾirʾǟ = [h]a = raʿ[ʿ]
cR ʾȧšr yimṣā(ʾ) ʾat ʾabī = [y]
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]