[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 41

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy miq = qiṣ[ṣ] šȧnataym yamīm
b = PRʿH ḥō*lim
c = hinni(h) ʿō*mid ʿal ha = y(ʾ)ōr
2a = hinni(h) min ha = y(ʾ)ōr ʿō*lō*t šabʿ par[r]ōt yȧpōt marʾǟ = bȧrīʾō*t baśar
b wa = tirʿēna(h) = [h]a = ʾaḥw
3a = hinni(h) šabʿ par[r]ōt ʾȧḥirōt ʿō*lōt ʾaḥ⁺ȧrē = hin[n] min ha = y(ʾ)ōr raʿ[ʿ]ōt marʾǟ = daqqōt baśar
b wa = tïʿmudna(h) ʾiṣl ha = par[r]ōt ʿal śȧpat ha = y(ʾ)ōr
4a wa = tō(ʾ)kalna(h) ha = par[r]ōt raʿ[ʿ]ōt ha = marʾǟ = daqqō*t ha = baśar ʾȧt šabʿ ha = par[r]ōt yȧpō*t ha = marʾǟ = ha = bȧrīʾō*t
b wa = yīqaṣ PRʿH
5a wa = yīšan
b wa = yïḥlum šinīt
c = hinni(h) šabʿ šibbu̇līm ʿō*lōt = qanǟ ʾȧḥ⁺ad bȧrīʾōt = ṭō*bōt
6x = hinni(h) šabʿ šibbu̇līm daqqōt = šȧdūpō*t qadīm ṣō*mïḥōt ʾaḥ⁺ȧrē = hin[n]
7a wa = tiblaʿna(h) ha = šibbu̇līm ha = daqqōt ʾȧt šabʿ ha = šibbu̇līm ha = bȧrīʾōt = ha = mȧliʾōt
b wa = yīqaṣ PRʿH
c = hinni(h) ḥ˙lōm
8a wa = yïhy = [h]a = buqr
b wa = tippaʿim rūḥ = ō
c wa = yišlaḥ
d wa = yiqrā(ʾ) ʾat kul[l] ḥarṭum⁺ē MṢR-aym = ʾat kul[l] ḥȧkamē = ha
e wa = y˙sappir PRʿH la = him ʾat ḥ˙lō*m = ō
f = ʾēn pōtir ʾōt-a = m = PRʿH
9a wa = y˙dabbir śar[r] ha = mašqīm ʾit[t] PRʿH
aI = (ʾ)mur
b ʾat ḥïṭaʾ-ay = [y] ʾȧnī mazkīr ha = yōm
10a PRʿH qaṣap ʿal ʿȧbad-a(y) = w
b wa = yittin ʾō*t⁺ = ī = mišmar bēt śar[r] ha = ṭabbāḥīm ʾō*t = ī = ʾȧt śar[r] ha = ʾō*pīm
11a wa = nïḥlu̇m-a(h) ḥ˙lōm = laylā ʾȧḥ⁺ad ʾȧnī wa = hū(ʾ)
b ʾīš = pit[tȧ]rōn ḥ˙lō*m = ō ḥalamnū
12a = šam[m] ʾitt-a = naʿr ʿBR-ī ʿabd = śar[r] ha = ṭabbāḥīm
b wa = n˙sappir l = ō
c wa = yiptur la = ʾat ḥ˙lō*mō*t-ē =
d ʾīš = ḥ˙lō*m = ō patar
13a wa = yïhy
b = ʾȧšr patar la =
c kin hayā
d ʾō*t = ī hišīb ʿal kann = ī
e = ʾō*t = ō talā
14a wa = yišlaḥ PRʿH
b wa = yiqrā(ʾ) ʾat YWSP
c wa = yȧrīṣū* = hu(w) min ha = bō[ʾ]r
d wa = y˙gallïḥ
e wa = y˙ḥallip śimȧlō*t-a(y) = w
f wa = yabō*(ʾ) ʾil PRʿH
15a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YWSP
b ḥ˙lōm ḥalamtī
c = pō*tir ʾēn ʾō*t = ō
d = ʾȧnī šamaʿtī ʿal-ē = ka
dI = (ʾ)mur
e tišmaʿ ḥ˙lōm
eI = ptur ʾō*t = ō
16a wa = yïʿn YWSP ʾat PRʿH
aI = (ʾ)mur
b bilʿad-ay = [y]
c ʾïlō*hīm yïʿnǟ ʾat šȧlōm PRʿH
17a wa = y˙dabbir PRʿH ʾil YWSP
bP = ḥ˙lō*m = ī
b hin[nï] = ʿō*mid ʿal śȧpat ha = y(ʾ)ōr
18a = hinni(h) min ha = y(ʾ)ōr ʿō*lō*t šabʿ par[r]ōt bȧrīʾōt baśar = yȧpō*t tuʾr
b wa = tirʿēna(h) = [h]a = ʾaḥw
19a = hinni(h) šabʿ par[r]ōt ʾȧḥirōt ʿō*lōt ʾaḥ⁺ȧrē = hin[n] dallōt = raʿ[ʿ]ōt tuʾr m(ʾ)ōd = raqqōt baśar
b lō(ʾ) raʾītī ka = hinna(h) = kul[l] ʾarṣ MṢR-aym la = ruʿ[ʿ]
20x wa = tō(ʾ)kalna(h) ha = par[r]ōt ha = raqqōt = ha = raʿ[ʿ]ōt ʾȧt šabʿ ha = par[r]ōt ha = rī(ʾ)šō*nōt ha = bȧrīʾō*t
21a wa = tabō*(ʾ)na(h) ʾil qȧrb = ana(h)
b = lō(ʾ) nōdaʿ
c bāʾū ʾil qȧrb = ana(h)
d = marʾē = hin[n] raʿ[ʿ]
e = ʾȧšr = [h]a = tȧḥillā
f wa = ʾīqaṣ
22a wa = ʾirʾ = ḥ˙lō*m = ī
b = hinni(h) šabʿ šibbu̇līm ʿō*lō*t = qanǟ ʾȧḥ⁺ad mȧliʾō*t = ṭō*bōt
23x = hinni(h) šabʿ šibbu̇līm ṣȧnū*mōt daqqōt šȧdū*pōt qadīm ṣō*mïḥōt ʾaḥ⁺ȧrē = him
24a wa = tiblaʿna ha = šibbu̇līm ha = daqqō*t ʾȧt šabʿ ha = šibbu̇līm ha = ṭō*bōt
b wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil ha = ḥarṭum⁺īm
c = ʾēn maggīd l = ī
25a wa = yō(ʾ)mir YWSP ʾil PRʿH
bP ḥ˙lōm PRʿH
b ʾȧḥ⁺ad hū(ʾ)
c ʾȧt ʾȧšr ha = ʾïlō*hīm ʿō*śǟ
d higgīd = PRʿH
26aP šabʿ par[r]ō*t ha = ṭō*bō*t
a šabʿ šanīm hinna(h)
bP = šabʿ ha = šibbu̇līm ha = ṭō*bō*t
b šabʿ šanīm hinna(h)
c ḥ˙lōm ʾȧḥ⁺ad hū(ʾ)
27aP = šabʿ ha = par[r]ōt ha = raqqōt = ha = raʿ[ʿ]ō*t ha = ʿō*lō*t ʾaḥ⁺ȧrē = hin[n]
a šabʿ šanīm hinna(h)
b = šabʿ ha = šibbu̇līm ha = rē*qōt šȧdū*pōt ha = qadīm yihyū šabʿ šȧnē raʿab
28a hū(ʾ) ha = dabar
aR ʾȧšr dibbartī ʾil PRʿH
b ʾȧšr ha = ʾïlō*hīm ʿō*śǟ
c hirʾā ʾat PRʿH
29a hinni(h) šabʿ šanīm bāʾōt
b śabaʿ gadu(w)l = kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
30a = qāmū šabʿ šȧnē raʿab ʾaḥ⁺ȧrē = hin[n]
b = niškaḥ kul[l] ha = śabaʿ = ʾarṣ MṢR-aym
c = killā ha = raʿab ʾat ha = ʾarṣ
31a = lō(ʾ) yiwwadïʿ ha = śabaʿ = [h]a = ʾarṣ mip = pȧnē ha = raʿab ha = hū(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē kin
b kabid hū(ʾ) m(ʾ)ōd
32aI = ʿal hiššanōt ha = ḥ˙lōm ʾil PRʿH paʿmaym
a nakōn ha = dabar mi[n] = ʿim[m] ha = ʾïlō*hīm
b = m˙mah[h]ir ha = ʾïlō*hīm
bI = ʿśō*t = ō
33a = ʿïtt-a(h) yirʾ PRʿH ʾīš nabōn = ḥakam
b = yȧšīt-i = hu(w) ʿal ʾarṣ MṢR-aym
34a yïʿśǟ PRʿH
b = yapqid pȧqī*dīm ʿal ha = ʾarṣ
c = ḥimmiš ʾat ʾarṣ MṢR-aym = šabʿ šȧnē ha = śabaʿ
35a = yiqbu̇ṣū ʾat kul[l] ʾukl ha = šanīm ha = ṭō*bō*t ha = bāʾō*t ha = ʾil⁺ǟ
b = yiṣbu̇rū bar[r] taḥt yad PRʿH ʾukl = [h]a = ʿārīm
c = šamarū
36a = hayā ha = ʾukl = piqqadōn = [h]a = ʾarṣ = šabʿ šȧnē ha = raʿab
aR ʾȧšr tihyēna = ʾarṣ MṢR-aym
b = lō(ʾ) tikkarit ha = ʾarṣ = [h]a = raʿab
37x wa = yīṭab ha = dabar = ʿēnē PRʿH = = ʿēnē kul[l] ʿȧbad-a(y) = w
38a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil ʿȧbad-a(y) = w
b = nimṣā(ʾ) ka = ʾīš
bR ʾȧšr rūḥ ʾïlō*hīm b = ō
39a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YWSP
bI ʾaḥ⁺ȧrē hōdīʿ ʾïlō*hīm ʾōt = ka ʾat kul[l] zō(ʾ)t
b ʾēn nabōn = ḥakam ka-mō = ka
40a ʾattā tihyǟ ʿal bēt = ī
b = ʿal = ka yiššaq kul[l] ʿamm = ī
c raq[q] ha = kissē(ʾ) ʾigdal mim-mik = ka
41a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YWSP
b rʾē(h)
c natattī ʾō*t = ka ʿal kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
42a wa = yasïr PRʿH ʾat ṭabbaʿt = ō mi[n] = ʿal yad = ō
b wa = yittin ʾō*t-a = h ʿal yad YWSP
c wa = yalbiš ʾō*t = ō bȧgȧdē šiš
d wa = yaśim rȧbī*d ha = zahab ʿal ṣawwā(ʾ)r = ō
43a wa = yarkib ʾō*t = ō = markabt ha = mišnǟ
aR ʾȧšr l = ō
b wa = yiqrȧʾū = pan-a(y) = w
c ʾabrik
d = natōn ʾō*t = ō ʿal kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
44a wa = yō(ʾ)mir PRʿH ʾil YWSP
b ʾȧnī PRʿH
c = bilʿadē = ka lō(ʾ) yarīm ʾīš ʾat yad = ō = ʾat ragl = ō = kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
45a wa = yiqrā(ʾ) PRʿH šim YWSP ṢPNT PʿNḤ
b wa = yittin l = ō ʾat ʾSNT bï[t]t PWṬY PRʿ kō*hin ʾN = ʾiššā
c wa = yiṣē(ʾ) YWSP ʿal ʾarṣ MṢR-aym
46a = YWSP bin šȧlō*šīm šanā
aI = ʿumd = ō = pȧnē PRʿH malk MṢR-aym
b wa = yiṣē(ʾ) YWSP mil = = pȧnē PRʿH
c wa = yïʿbur = kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
47x wa = tïʿś ha = ʾarṣ = šabʿ šȧnē ha = śabaʿ = qu̇maṣīm
48a wa = yiqbuṣ ʾat kul[l] ʾukl šabʿ šanīm
aR ʾȧšr hayū = ʾarṣ MṢR-aym
b wa = yittin ʾukl = [h]a = ʿārīm
c ʾukl śȧdē(h) ha = ʿīr
cR ʾȧšr sȧbībō*t-ē = ha
c natan = tōk-a = h
49a wa = yiṣbur YWSP bar[r] = ḥōl ha = yam[m] harbē(h) m(ʾ)ōd
b ʿad ḥadal
bI = spur
c ʾēn mispar
50a = = YWSP yul⁺ad šïnē banīm
b = ṭarm tabō(ʾ) šȧnat ha = raʿab
aR ʾȧšr yalȧdā l = ō ʾSNT bï[t]t PWṬY PRʿ kō*hin ʾWN
51a wa = yiqrā(ʾ) YWSP ʾat šim ha = bu̇ku(w)r MNŠH
b našš-a = ʾïlō*hīm ʾat kul[l] ʿȧmal = ī = ʾȧt kul[l] bēt ʾabī = [y]
52a = ʾȧt šim ha = šinī qarā(ʾ) ʾPRYM
b hipr-a = ʾïlō*hīm = ʾarṣ ʿuny = ī
53a wa = tiklēna(h) šabʿ šȧnē ha = śabaʿ
aR ʾȧšr hayā = ʾarṣ MṢR-aym
54a wa = tȧḥillēna(h) šabʿ šȧnē ha = raʿab
aI la = bō(ʾ)
b = ʾȧšr ʾamar YWSP
c wa = yïhy raʿab = kul[l] ha = ʾȧraṣōt
d = = kul[l] ʾarṣ MṢR-aym hayā laḥm
55a wa = tirʿab kul[l] ʾarṣ MṢR-aym
b wa = yiṣʿaq ha = ʿam[m] ʾil PRʿH = [h]a = laḥm
c wa = yō(ʾ)mir PRʿH = kul[l] MṢR-aym
d lïkū ʾil YWSP
e ʾȧšr yō(ʾ)mïr la = kim
f tïʿśū
56a = ha = raʿab hayā ʿal kul[l] pȧnē ha = ʾarṣ
b wa = yiptaḥ YWSP ʾat kul[l]
bR ʾȧšr ba = him
c wa = yišbur = MṢR-aym
d wa = yiḥzaq ha = raʿab = ʾarṣ MṢR-aym
57a = kul[l] ha = ʾarṣ bāʾū MṢR-aym-a-h
aI = šbur ʾil YWSP
b ḥazaq ha = raʿab = kul[l] ha = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]