[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 40

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ʾaḥ⁺ar ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
b ḥaṭȧʾū mašqē(h) malk MṢR-aym = ha = ʾō*pǟ = ʾȧdō*nē = him = malk MṢR-aym
2x wa = yiqṣup PRʿH ʿal šïnē sarīs-a(y) = w ʿal śar[r] ha = mašqīm = ʿal śar[r] ha = ʾōpīm
3a wa = yittin ʾō*t-a = m = mišmar bēt śar[r] ha = ṭabbāḥīm ʾil bēt ha = suhr mȧqōm
aR ʾȧšr YWSP ʾasūr šam[m]
4a wa = yipqud śar[r] ha = ṭabbāḥīm ʾat YWSP ʾitt-a = m
b wa = y˙šar[r]it ʾō*t-a = m
c wa = yihyū yamīm = mišmar
5a wa = yïḥlu̇mū ḥ˙lōm šïnē = him ʾīš ḥ˙lō*m = ō = laylā ʾȧḥ⁺ad ʾīš = pit[tȧ]rōn ḥ˙lō*m = ō ha = mašqǟ = ha = ʾō*pǟ
aR1 ʾȧšr = malk MṢR-aym
aR2 ʾȧšr ʾȧsūrīm = bēt ha = suhr
6a wa = yabō*(ʾ) ʾïl-ē = him YWSP = [h]a = buqr
b wa = yïrʾ ʾō*t-a = m
c = hinn-a = m zō*ʿïpīm
7a wa = yišʾal ʾat sȧrīsē PRʿH
aR ʾȧšr ʾitt = ō = mišmar bēt ʾȧdō*n-a(y) = w
aI = (ʾ)mur
b maddūʿ pȧnē = kim raʿ[ʿ]īm ha = yōm
8a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
b ḥ˙lōm ḥalamnū
c = pō*tir ʾēn ʾō*t = ō
d wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YWSP
e = lō(wʾ) = ʾïlō*hīm pit[tȧ]rō*nīm
f sappïrū nā(ʾ) l = ī
9a wa = y˙sappir śar[r] ha = mašqīm ʾat ḥ˙lō*m = ō = YWSP
b wa = yō(ʾ)mir l = ō
cP = ḥ˙lōm = ī
c = hinni(h) gapn = pan-ay = [y]
10a = = [h]a = gapn šȧlō*šā śarīgī*m
b = hī(ʾ) = pō*rïḥt
c ʿalȧtā niṣṣ-a = h
d hibšīlū ʾïšku̇lō*t-ē = ha ʿïnabīm
11a = kōs PRʿH = yad = ī
b wa = ʾiqqaḥ ʾat ha = ʿïnabīm
c wa = ʾiśḥaṭ ʾō*t-a = m ʾil kōs PRʿH
d wa = ʾittin ʾat ha = kōs ʿal kap[p] PRʿH
12a wa = yō(ʾ)mir l = ō YWSP
b pit[tȧ]rō*n = ō
cP šȧlušt ha = śarī*gī*m
c šȧlušt yamīm him
13a = ʿōd šȧlušt yamīm yiśśā(ʾ) PRʿH ʾat rō(ʾ)š-i = ka
b = hïšīb = ka ʿal kann-i = ka
c = natatta kōs PRʿH = yad = ō = [h]a = mišpaṭ ha = rī(ʾ)šōn
d ʾȧšr hayīta mašq-i = hu(w)
14a ʾim zȧkarta = ʾitt = ka
b = ʾȧšr yīṭab l-a = k
c = ʿaśīta nā(ʾ) ʿimmad = ī ḥasd
d = hizkarta = ʾil PRʿH
e = hōṣē(ʾ)ta = min ha = bayt ha =
15a gunnō*b gunnabtī mi[n] = ʾarṣ ha = ʿBR-īm
b = gam pō(h) lō(ʾ) ʿaśītī m(ȧʾ)ū-mah
c śāmū ʾō*t = ī = [h]a = bō[ʾ]r
16a wa = yirʾ śar[r] ha = ʾō*pīm
b ṭōb patar
c wa = yō(ʾ)mir ʾil YWSP
dP ʾap ʾȧnī = ḥ˙lōm = ī
d = hinni(h) šȧlō*šā sallē ḥō*rī ʿal rō(ʾ)š = ī
17a = = [h]a = sal[l] ha = ʿilyōn mik = kul[l] maʾkal PRʿH maʿśē(h) ʾō*pǟ
b = ha = ʿōp ʾō*kil ʾō*t-a = m min ha = sal[l] mi[n] = ʿal rō(ʾ)š = ī
18a wa = yïʿn YWSP
b wa = yō(ʾ)mir
c pit[tȧ]rō*n = ō
dP šȧlušt ha = sallīm
d šȧlušt yamīm him
19a = ʿōd šȧlušt yamīm yiśśā(ʾ) PRʿH ʾat rō(ʾ)š = ka mi[n] = ʿal-ē = ka
b = talā ʾōt = ka ʿal ʿiṣ
c = ʾakal ha = ʿōp ʾat bȧśar = ka mi[n] = ʿal-ē = ka
20a wa = yïhy = [h]a = yōm ha = šȧlīšī
bP yōm hū*l⁺adt ʾat PRʿH
b wa = yïʿś mištǟ = kul[l] ʿȧbad-a(y) = w
c wa = yiśśā(ʾ) ʾat rō(ʾ)š śar[r] ha = mašqīm = ʾat rō(ʾ)š śar[r] ha = ʾō*pīm = tōk ʿȧbad-a(y) = w
21a wa = yašib ʾat śar[r] ha = mašqīm ʿal mašq-i = hu(w)
b wa = yittin ha = kōs ʿal kap[p] PRʿH
22a = ʾȧt śar[r] ha = ʾō*pīm talā
b = ʾȧšr patar la = him YWSP
23a = lō(ʾ) zakar śar[r] ha = mašqīm ʾat YWSP
b wa = yiškaḥ-i = hu(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]