[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 28

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiqrā(ʾ) YṢḤQ ʾil YʿQB
b wa = y˙bar[r]ik ʾō*t = ō
c wa = y˙ṣaww-i = hu(w)
d wa = yō(ʾ)mir l = ō
e lō(ʾ) tiqqaḥ ʾiššā mib = bȧnōt KNʿN
2a qūm
b lik PDN-a-h ʾRM bēt-a-h BTWʾL ʾȧbī ʾimm-i = ka
c = qaḥ = ka miš = šam[m] ʾiššā mib = bȧnōt LBN ʾȧḥī ʾimm-i = ka
3a = ʾil šadday y˙bar[r]ik ʾō*t = ka
b = yapr = ka
c = yarb-i = ka
d = hayīta = qȧhal ʿammīm
4a = yittin = ka ʾat bȧrȧkat ʾBRHM = ka = = zarʿ = ka ʾitt-a = k
aI = rȧšt = ka ʾat ʾarṣ mȧgū*rē = ka
aIR ʾȧšr natan ʾïlō*hīm = ʾBRHM
5a wa = yišlaḥ YṢḤQ ʾat YʿQB
b wa = yilik PDN-a-h ʾRM ʾil LBN bin BTWʾL ha = ʾRM-ī ʾȧḥī RBQH ʾim[m] YʿQB = ʿŚW
6a wa = yïrʾ ʿŚW
b b[ir]rak YṢḤQ ʾat YʿQB
c = šillïḥ ʾō*t = ō PDN-a-h ʾRM
cI1 la = qaḥt l = ō miš = šam[m] ʾiššā
cI2 = bar[r]ïk = ō ʾō*t = ō
d wa = y˙ṣaw[w] ʿal-a(y) = w
dI = (ʾ)mur
e lō(ʾ) tiqqaḥ ʾiššā mib = bȧnōt KNʿN
7a wa = yišmaʿ YʿQB ʾil ʾabī = w = ʾil ʾimm = ō
b wa = yilik PDN-a-h ʾRM
8a wa = yïrʾ ʿŚW
b raʿ[ʿ]ōt bȧnōt KNʿN = ʿēnē YṢḤQ ʾabī = w
9a wa = yilik ʿŚW ʾil YŠMʿʾL
b wa = yiqqaḥ ʾat MḤLT bï[t]t YŠMʿʾL bin ʾBRHM ʾȧḥōt NBYWT ʿal naš-a(y) = w l = ō = ʾiššā
10a wa = yiṣē(ʾ) YʿQB mib = BʾR ŠBʿ
b wa = yilik ḤRN-a-h
11a wa = yipgaʿ = [h]a = maqōm
b wa = yalin šam[m]
c bā(ʾ) ha = šamš
d wa = yiqqaḥ mi[n] = ʾabȧnē ha = maqōm
e wa = yaśim mȧraʾšō*t-a(y) = w
f wa = yiškab = [h]a = maqōm ha = hū(ʾ)
12a wa = yïḥlum
b = hinni(h) sullam muṣṣab ʾarṣ-a-h
c = rō(ʾ)š = ō maggīʿ ha = šamaym-a-h
d = hinni(h) malʾȧkē ʾïlō*hīm ʿō*līm
e = yō*rïdīm b = ō
13a = hinni(h) YHWH niṣṣab ʿal-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïr
c ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē ʾBRHM ʾabī = ka = ʾïlō*hē YṢḤQ
dP ha = ʾarṣ
dPR ʾȧšr ʾattā šō*kib ʿal-ē = ha
d = ka ʾittïn-an = [h]a(h) = = zarʿ-i = ka
14a = hayā zarʿ = ka = ʿȧpar ha = ʾarṣ
b = paraṣta yamm-a-h wa = qidm-a-h = ṣapō*n-a-h wa = nagb-a-h
c = nibrȧkū = ka kul[l] mišpȧḥō*t ha = ʾȧdamā = = zarʿ-i = ka
15a = hinni(h) ʾanō*kī ʿimm-a = k
b = šȧmartī = ka = kul[l]
bR ʾȧšr tilik
c = hïšī*bō*tī = ka ʾil ha = ʾȧdamā ha = zō(ʾ)t
d lō(ʾ) ʾiʿzub = ka
e ʿad ʾȧšr ʾim ʿaśītī
f ʾȧt ʾȧšr dibbartī l-a = k
16a wa = yīqaṣ YʿQB miš = šïnat = ō
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾakin yiš YHWH = [h]a = maqōm ha =
d = ʾanō*kī lō(ʾ) yadaʿtī
17a wa = yīrā(ʾ)
b wa = yō(ʾ)mïr
c mah nōrā(ʾ) ha = maqōm ha =
d ʾēn
e ʾim bēt ʾïlō*hīm
f = šaʿr ha = šamaym
18a wa = yaškim YʿQB = [h]a = buqr
b wa = yiqqaḥ ʾat ha = ʾabn
bR ʾȧšr śām mȧraʾšō*t-a(y) = w
c wa = yaśim ʾō*t-a = h maṣṣibā
d wa = yiṣuq šamn ʿal rō(ʾ)š-a = h
19a wa = yiqrā(ʾ) ʾat šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) BYT ʾL
b = ʾūlam LWZ šim ha = ʿīr = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
20a wa = yiddar YʿQB nadr
aI = (ʾ)mur
b ʾim yihyǟ ʾïlō*hīm ʿimmad = ī
c = šȧmar-a = = [h]a = dark ha =
cR ʾȧšr ʾanō*kī hōlik
d = natan l = ī laḥm
dI1 = ʾkul
d = bagd
dI2 = lbuš
21a = šabtī = šalōm ʾil bēt ʾabī = [y]
b = hayā YHWH l = ī = ʾïlō*hīm
22a = ha = ʾabn ha = zō(ʾ)t
aR ʾȧšr śamtī maṣṣibā
a yihyǟ bēt ʾïlō*hīm
bP = kul[l]
bPR ʾȧšr tittin l = ī
b ʿaśśir ʾ˙ʿaśśïr-an = [h]u(w) l-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]