[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 27

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b zaqin YṢḤQ
c wa = tikhēna ʿēn-a(y) = w
cI mi[n] = rʾō*t
d wa = yiqrā(ʾ) ʾat ʿŚW bïn = ō ha = gadul
e wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
f bïn = ī
g wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
h hinni =
2a wa = yō(ʾ)mir
b hinni(h) nā(ʾ) zaqantī
c lō(ʾ) yadaʿtī yōm mōt = ī
3a = ʿïtt-a(h) śā(ʾ) nā(ʾ) kilē = ka taly = ka = qašt-i = ka
b = ṣē(ʾ) ha = śadǟ
c = ṣūd-a(h) l = ī ṣēdā
4a = ʿśē(h) l = ī maṭʿam⁺īm
b = ʾȧšr ʾahabtī
c = habīʾ-a(h) l = ī
d = ʾō[ʾ]kil-a(h)
e = ʿȧbūr t˙bar[r]ik = ka napš = ī
f = ṭarm ʾamūt
5a = RBQH šō*mïʿt
aI = dabbir YṢḤQ ʾil ʿŚW bïn = ō
b wa = yilik ʿŚW ha = śadǟ
bI la = ṣūd ṣayd
bII = habī(ʾ)
6a = RBQH ʾamȧrā ʾil YʿQB bïn-a = h
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) šamaʿtī ʾat ʾabī = ka m˙dabbir ʾil ʿŚW ʾaḥī = ka
bI = (ʾ)mur
7a habīʾ-a(h) l = ī ṣayd
b = ʿśē(h) l = ī maṭʿam⁺īm
c = ʾō[ʾ]kil-a(h)
d = ʾ˙bar[r]ik = ka(h) = pȧnē YHWH = pȧnē mōt = ī
8a = ʿïtt-a(h)
aV bïn = ī
a šmaʿ = qō*l = ī
b = ʾȧšr ʾȧnī m˙ṣawwā ʾō*t-a = k
9a lik nā(ʾ) ʾil ha = ṣō(ʾ)n
b = qaḥ l = ī miš = šam[m] šïnē gȧdayē ʿizzīm ṭō*bīm
c = ʾiʿśǟ ʾō*t-a = m maṭʿam⁺īm = ʾabī = ka
d = ʾȧšr ʾahib
10a = hibē*(ʾ)ta = ʾabī = ka
b = ʾakal
c = ʿȧbū*r ʾȧšr y˙bar[r]ik = ka = pȧnē mōt = ō
11a wa = yō(ʾ)mir YʿQB ʾil RBQH ʾimm = ō
b hin[n] ʿŚW ʾaḥī = [y] ʾīš śaʿī*r
c = ʾanō*kī ʾīš ḥalaq
12a ʾūlay yȧmušš-i = ʾabī = [y]
b = hayītī = ʿēn-a(y) = w = m˙taʿtiʿ
c = hibē*(ʾ)tī ʿal-ay = [y] qȧlalā = lō(ʾ) bȧrakā
13a wa = tō(ʾ)mir l = ō ʾimm = ō
b ʿal-ay = [y] qȧlȧlat = ka
bV bïn = ī
c ʾak šmaʿ = qō*l = ī
d = lik
e qaḥ l = ī
14a wa = yilik
b wa = yiqqaḥ
c wa = yabē*(ʾ) = ʾimm = ō
d wa = tïʿś ʾimm = ō maṭʿam⁺īm
e = ʾȧšr ʾahib ʾabī = w
15a wa = tiqqaḥ RBQH ʾat bȧgȧdē ʿŚW bïn-a = h ha = gadul ha = ḥȧmū*dō*t
aR ʾȧšr ʾitt-a = h = [h]a = bayt
b wa = talbiš ʾat YʿQB bïn-a = h ha = qaṭan
16x = ʾȧt ʿō*rō*t gȧdayē ha = ʿizzīm hilbīšā ʿal yad-a(y) = w = ʿal ḥilqat ṣawwā(ʾ)r-a(y) = w
17a wa = tittin ʾat ha = maṭʿam⁺īm = ʾat ha = laḥm
aR ʾȧšr ʿaśatā
a = yad YʿQB bïn-a = h
18a wa = yabō*(ʾ) ʾil ʾabī = w
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾabī = [y]
d wa = yō(ʾ)mir
e hinn-an =
f ʾattā
fV bïn = ī
19a wa = yō(ʾ)mir YʿQB ʾil ʾabī = w
b ʾanō*kī ʿŚW bu̇kur-i = ka
c ʿaśītī
d = ʾȧšr dibbarta ʾil-ay = [y]
e qūm nā(ʾ)
f šïb-a(h)
g = ʾukl-a(h) miṣ = ṣēd = ī
h = ʿȧbūr t˙bar[r]ïk-an = napš-i = ka
20a wa = yō(ʾ)mir YṢḤQ ʾil bïn = ō
b mah mih[h]arta
bI = mṣō(ʾ)
bV bïn = ī
c wa = yō(ʾ)mir
d hiqrā YHWH ʾïlō*hē = ka = pan-ay = [y]
21a wa = yō(ʾ)mir YṢḤQ ʾil YʿQB
b gȧš-a(h) nā(ʾ)
c = ʾȧmū*š = ka
cV bïn = ī
d ha = ʾattā bïn = ī ʿŚW
e ʾim lō(ʾ)
22a wa = yiggaš YʿQB ʾil YṢḤQ ʾabī = w
b wa = yȧmušš-i = hu(w)
c wa = yō(ʾ)mir
d ha = qō*l qōl YʿQB
e = ha = yadaym yȧdē ʿŚW
23a = lō(ʾ) hikkīr = ō
b hayū yad-a(y) = w = yȧdē ʿŚW ʾaḥī = w śȧʿī*rō*t
c wa = y˙bar[rï]k-i = hu(w)
24a wa = yō(ʾ)mir
b ʾattā bïn = ī ʿŚW
c wa = yō(ʾ)mir
d ʾanī
25a wa = yō(ʾ)mir
b haggī*š-a(h) l = ī
c = ʾō[ʾ]kïl-a(h) miṣ = ṣēd bïn = ī
d = maʿn t˙bar[r]ik = ka napš = ī
e wa = yaggiš l = ō
f wa = yō(ʾ)kïl
g wa = yabē*(ʾ) l = ō yayn
h wa = yišt
26a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w YṢḤQ ʾabī = w
b gȧš-a(h) nā(ʾ)
c = šȧq-a(h) l = ī
cV bïn = ī
27a wa = yiggaš
b wa = yiššaq l = ō
c wa = yarïḥ ʾat rēḥ bȧgad-a(y) = w
d wa = y˙bar[r]ïk-i = hu(w)
e wa = yō(ʾ)mir
f rʾē(h)
g rēḥ bïn = ī = rēḥ śadǟ
gR ʾȧšr bir[r]ïk = ō YHWH
28x = yittin = ka ha = ʾïlō*hīm miṭ = ṭal[l] ha = šamaym = mi[š] = šȧman⁺ē ha = ʾarṣ = rub[b] dagan = tīrō*š
29a yïʿbu̇dū = ka ʿammīm
b = yištaḥwū* = ka lu̇ʾum⁺īm
c hwē(h) g˙bīr = ʾaḥ⁺ē = ka
d = yištaḥ(ḥȧw)wū = ka bȧnē ʾimm-i = ka
e ʾō*rïrē = ka ʾarūr
f = m˙bar[r]ïkē = ka barūk
30a wa = yïhy
b = ʾȧšr killā YṢḤQ
bI = bar[r]ik ʾat YʿQB
c wa = yïhy
d ʾak yaṣō*(ʾ) yaṣā(ʾ) YʿQB mi[n] = ʾit[t] pȧnē YṢḤQ ʾabī = w
e = ʿŚW ʾaḥī = w bā(ʾ) miṣ = ṣēd = ō
31a wa = yïʿś gam hū(ʾ) maṭʿam⁺īm
b wa = yabē*(ʾ) = ʾabī = w
c wa = yō(ʾ)mir = ʾabī = w
d yaqum ʾabī = [y]
e = yō(ʾ)kïl miṣ = ṣēd bïn = ō
f = ʿȧbūr t˙bar[r]ïk-an = napš-i = ka
32a wa = yō(ʾ)mir l = ō YṢḤQ ʾabī = w
b ʾattā
c wa = yō(ʾ)mir
d ʾȧnī bin = ka bu̇kur = ka ʿŚW
33a wa = yiḥrad YṢḤQ ḥȧradā gȧdulā ʿad m(ʾ)ōd
b wa = yō(ʾ)mir
cP ʾipō(ʾ)
c hū(ʾ) ha = ṣād ṣayd
d wa = yabē*(ʾ) l = ī
e wa = ʾō[ʾ]kïl mik = kul[l]
f = ṭarm tabō(ʾ)
g wa = ʾ˙bar[r]ïk-i = hu(w)
h gam barūk yihyǟ
34aIP = šmuʿ ʿŚW ʾat dȧbȧrē ʾabī = w
a wa = yiṣʿaq ṣȧʿaqā gȧdulā = mar[r]ā ʿad m(ʾ)ōd
b wa = yō(ʾ)mir = ʾabī = w
c bar[r]ïk-i = gam ʾanī
cV ʾabī = [y]
35a wa = yō(ʾ)mir
b bā(ʾ) ʾaḥī = ka = mirmā
c wa = yiqqaḥ bȧrȧkat-i = ka
36a wa = yō(ʾ)mir
b = qarā(ʾ) šïm = ō YʿQB
c wa = yïʿqu̇b-i = paʿmaym
d ʾat bu̇kur[r]at = ī laqaḥ
e = hinni(h) ʿïtt-a(h) laqaḥ bȧrȧkat = ī
f wa = yō(ʾ)mïr
g = lō(ʾ) ʾaṣalta l = ī bȧrakā
37a wa = yïʿn YṢḤQ
b wa = yō(ʾ)mir = ʿŚW
c hin[n] g˙bīr śamtī = w l-a = k
d = ʾat kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w natattī l = ō = ʿȧbadīm
e = dagan = tīrō*š sȧmaktī = w
fP = = ka(h) ʾipō(ʾ)
f mah ʾiʿśǟ
fV bïn = ī
38a wa = yō(ʾ)mir ʿŚW ʾil ʾabī = w
bP ha = bȧrakā ʾaḥ⁺a[d]t
b hī(wʾ) = ka
bV ʾabī = [y]
c bar[r]ïk-i = gam ʾanī
cV ʾabī = [y]
d wa = yiśśā(ʾ) ʿŚW qō*l = ō
e wa = yibk
39a wa = yïʿn YṢḤQ ʾabī = w
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c hinni(h) mi[š] = šȧman⁺ē ha = ʾarṣ yihyǟ mōšab-i = ka
d = miṭ = ṭal[l] ha = šamaym mi[n] = ʿal
40a = ʿal ḥarb = ka tiḥyǟ
b = ʾat ʾaḥī = ka tïʿbud
c = hayā
d = ʾȧšr tarīd
e = paraqta ʿull = ō mi[n] = ʿal ṣawwā(ʾ)r-i = ka
41a wa = yiśṭum ʿŚW ʾat YʿQB ʿal ha = bȧrakā
aR ʾȧšr bir[r]ïk = ō ʾabī = w
b wa = yō(ʾ)mir ʿŚW = libb = ō
c yiqrȧbū yȧmē ʾibl ʾabī = [y]
d = ʾïhru̇g-a(h) ʾat YʿQB ʾaḥī = [y]
42a wa = yuggad = RBQH ʾat dȧbȧrē ʿŚW bïn-a = h ha = gadul
b wa = tišlaḥ
c wa = tiqrā(ʾ) = YʿQB bïn-a = h ha = qaṭan
d wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
e hinni(h) ʿŚW ʾaḥī = ka mitnaḥ[ḥ]im = ka
eI = hurg-i = ka
43a = ʿïtt-a(h)
aV bïn = ī
a šmaʿ = qō*l = ī
b = qūm
c braḥ = ka ʾil LBN ʾaḥī = [y] ḤRN-a-h
44a = yašabta ʿimm = ō yamīm ʾȧḥadīm
b ʿad ʾȧšr tašūb ḥïmat ʾaḥī = ka
45aIP ʿad šūb ʾa[p]p ʾaḥī = ka mim-m[ïk] = ka
a = šakaḥ
b ʾȧt ʾȧšr ʿaśīta l = ō
c = šalaḥtī
d = lȧqaḥtī = ka miš = šam[m]
e la-mah ʾiškal gam šïnē = kim yōm ʾȧḥ⁺ad
46a wa = tō(ʾ)mir RBQH ʾil YṢḤQ
b qaṣtī = ḥayy-ay = [y] mip = pȧnē bȧnōt ḤT
c ʾim lō*qiḥ YʿQB ʾiššā mib = bȧnōt ḤT ka = ʾil⁺ǟ mib = bȧnōt ha = ʾarṣ
d la-m⁺ah l = ī ḥayyīm
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]