[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 26

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy raʿab = [h]a = ʾarṣ mil = = bad[d] ha = raʿab ha = rī(ʾ)šōn
aR ʾȧšr hayā = yȧmē ʾBRHM
b wa = yilik YṢḤQ ʾil ʾBYMLK malk PLŠT-īm GRR-a-h
2a wa = yi[r]rā(ʾ) ʾil-a(y) = w YHWH
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾal tirid MṢR-aym-a-h
d škun = [h]a = ʾarṣ
dR ʾȧšr ʾō[ʾ]mïr ʾil-ē = ka
3a gūr = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
b = ʾihyǟ ʿimm = ka
c = ʾ˙bar[rï]k-ak = ka
d = ka = = zarʿ = ka ʾittin ʾat kul[l] ha = ʾȧraṣō*t ha = ʾil
e = hïqī*mō*tī ʾat ha = šȧbū*ʿā
eR ʾȧšr nišbaʿtī = ʾBRHM ʾabī = ka
4a = hirbētī ʾat zarʿ = ka = kōkȧbē ha = šamaym
b = natattī = zarʿ = ka ʾȧt kul[l] ha = ʾȧraṣō*t ha = ʾil
c = hitbar[r]ïkū = zarʿ = ka kul[l] gōyē ha = ʾarṣ
5a ʿiqb ʾȧšr šamaʿ ʾBRHM = qō*l = ī
b wa = yišmur mišmart = ī miṣwō*t-ay = [y] ḥuqqōt-ay = [y] = tōrō*t-ay = [y]
6x wa = yišib YṢḤQ = GRR
7a wa = yišʾȧlū ʾanȧšē ha = maqōm = ʾišt = ō
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾȧḥō*t = ī hī(wʾ)
d yarē(ʾ)
dI = (ʾ)mur
e ʾišt = ī
f pan yïhru̇gū* = ʾanȧšē ha = maqōm ʿal RBQH
g ṭōbat marʾǟ hī(ʾ)
8a wa = yïhy
b ʾar˙kū l = ō šam[m] ha = yamīm
c wa = yašqip ʾBYMLK malk PLŠT-īm bȧʿd ha = ḥallōn
d wa = yïrʾ
e = hinni(h) YṢḤQ m˙ṣaḥ[ḥ]iq ʾit[t] RBQH ʾišt = ō
9a wa = yiqrā(ʾ) ʾBYMLK = YṢḤQ
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾak hinni(h) ʾišt = ka hī(wʾ)
d = ʾē-k ʾamarta
e ʾȧḥō*t = ī hī(wʾ)
f wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w YṢḤQ
g ʾamartī
h pan ʾamūt ʿal-ē = ha
10a wa = yō(ʾ)mir ʾBYMLK
b mah zō(ʾ)t ʿaśīta la =
c = mʿaṭ šakab ʾaḥ⁺ad ha = ʿam[m] ʾat ʾišt-i = ka
d = hibē*(ʾ)ta ʿal-ē = ʾašam
11a wa = y˙ṣaw[w] ʾBYMLK ʾat kul[l] ha = ʿam[m]
aI = (ʾ)mur
b ha = nō*giʿ = [h]a = ʾīš ha = = = ʾišt = ō mōt yūmat
12a wa = yizraʿ YṢḤQ = [h]a = ʾarṣ ha = hī(wʾ)
b wa = yimṣā(ʾ) = [h]a = šanā ha = hī(wʾ) miʾā šȧʿarīm
c wa = y˙bar[r]ïk-i = hu(w) YHWH
13a wa = yigdal ha = ʾīš
b wa = yilik halōk = gadil
c ʿad gadal m(ʾ)ōd
14a wa = yïhy l = ō miqnē(h) ṣō(ʾ)n = miqnē(h) baqar = ʿu̇buddā rabbā
b wa = y˙qan[nï]ʾū ʾō*t = ō PLŠT-īm
15aP = kul[l] ha = b(ʾ)ērō*t
aPR ʾȧšr ḥapȧrū ʿabȧdē ʾabī = w = yȧmē ʾBRHM ʾabī = w
a sittïmū = m PLŠT-īm
b wa = y˙mal[lï]ʾū = m ʿapar
16a wa = yō(ʾ)mir ʾBYMLK ʾil YṢḤQ
b lik mi[n] = ʿimm-a =
c ʿaṣamta mim-min = m(ʾ)ōd
17a wa = yilik miš = šam[m] YṢḤQ
b wa = yiḥn = naḥl GRR
c wa = yišib šam[m]
18a wa = yašub YṢḤQ
b wa = yïḥpur ʾat b(ʾ)ērō*t ha = maym
bR ʾȧšr ḥapȧrū = yȧmē ʾBRHM ʾabī = w
c wa = y˙sattïmū = m PLŠT-īm ʾaḥ⁺ȧrē mōt ʾBRHM
d wa = yiqrā(ʾ) la = hin[n] šimōt = [h]a = šimō*t
dR ʾȧšr qarā(ʾ) la = hin[n] ʾabī = w
19a wa = yïḥpu̇rū ʿabȧdē YṢḤQ = [h]a = naḥl
b wa = yimṣȧʾū šam[m] b(ʾ)ēr maym ḥayyīm
20a wa = yarībū rō*ʿē GRR ʿim[m] rō*ʿē YṢḤQ
aI = (ʾ)mur
b la = ha = maym
c wa = yiqrā(ʾ) šim ha = b(ʾ)ēr ʿiśq
d hitʿaśśïqū ʿimm = ō
21a wa = yïḥpu̇rū b(ʾ)ēr ʾaḥ⁺ïrt
b wa = yarībū gam ʿal-ē = ha
c wa = yiqrā(ʾ) šïm-a = h ŚṬNH
22a wa = yaʿtiq miš = šam[m]
b wa = yïḥpur b(ʾ)ēr ʾaḥ⁺ïrt
c = lō(ʾ) rābū ʿal-ē = ha
d wa = yiqrā(ʾ) šïm-a = h ru̇ḥō*bōt
e wa = yō(ʾ)mir
f ʿïtt-a(h) hirḥīb YHWH la =
g = parīnū = [h]a = ʾarṣ
23x wa = yïʿl miš = šam[m] BʾR ŠBʿ
24a wa = yi[r]rā(ʾ) ʾil-a(y) = w YHWH = [h]a = laylā ha = hū(ʾ)
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾanō*kī ʾïlō*hē ʾBRHM ʾabī = ka
d ʾal tīrā(ʾ)
e ʾitt = ka ʾanō*kī
f = bir[r]aktī = ka
g = hirbētī ʾat zarʿ = ka = ʿȧbūr ʾBRHM ʿabd = ī
25a wa = yibn šam[m] mizbiḥ
b wa = yiqrā(ʾ) = šim YHWH
c wa = yi[ṭ]ṭ šam[m] ʾuhl = ō
d wa = yikrū šam[m] ʿabȧdē YṢḤQ b(ʾ)ēr
26a = ʾBYMLK halak ʾil-a(y) = w mig = GRR
b = ʾḤZT miriʿ[ʿ]-i = hu(w)
c = PYKL śar[r] ṣȧbaʾ = ō
27a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YṢḤQ
b maddūʿ bā(ʾ)tim ʾil-ay = [y]
c = ʾattim śȧnē(ʾ)tim ʾō*t = ī
d wa = t˙šallïḥū = mi[n] = ʾitt = kim
28a wa = yō(ʾ)mïrū
b raʾō raʾīnū
c hayā YHWH ʿimm-a = k
d wa = nō(ʾ)mir
e tïhy nā(ʾ) ʾalā bēnōt-ē = bēnē = = bēn-i = ka
f = nikru̇t-a(h) b˙rīt ʿimm-a = k
29a ʾim tïʿśē(h) ʿimm-a = raʿ[ʿ]ā
b = ʾȧšr lō(ʾ) nȧgaʿnū = ka
c = = ʾȧšr ʿaśīnū ʿimm = ka raq[q] ṭōb
d wa = n˙šalliḥ = ka = šalōm
e ʾattā ʿïtt-a(h) bȧrūk YHWH
30a wa = yïʿś la = him mištǟ
b wa = yō(ʾ)kïlū
c wa = yištū
31a wa = yaškīmū = [h]a = buqr
b wa = yiššabïʿū ʾīš = ʾaḥī = w
c wa = y˙šallïḥ-i = m YṢḤQ
d wa = yilïkū mi[n] = ʾitt = ō = šalōm
32a wa = yïhy = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b wa = yabō*ʾū ʿabȧdē YṢḤQ
c wa = yaggī*dū l = ō ʿal ʾō*dōt ha = b(ʾ)ēr
cR ʾȧšr ḥaparū
d wa = yō(ʾ)mïrū l = ō
e maṣā(ʾ)nū maym
33a wa = yiqrā(ʾ) ʾō*t-a = h šȧbʿā
b ʿal kin šim ha = ʿīr BʾR ŠBʿ ʿad ha = yōm ha =
34a wa = yïhy ʿŚW bin ʾarbaʿīm šanā
b wa = yiqqaḥ ʾiššā ʾat YHWDYT bï[t]t BʾRY ha = ḤT-ī = ʾat BŚMT bï[t]t ʾYLN ha = ḤT-ī
35x wa = tihyēna mur[r]at rūḥ = YṢḤQ = = RBQH
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]