[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 24

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾBRHM zaqin
b bā(ʾ) = [h]a = yamīm
c = YHWH bir[r]ak ʾat ʾBRHM = [h]a = kul[l]
2a wa = yō(ʾ)mir ʾBRHM ʾil ʿabd = ō zȧqïn bēt = ō ha = mō*šil = kul[l]
aR ʾȧšr l = ō
b śīm nā(ʾ) yad = ka taḥt yȧrik = ī
3a = ʾašbīʿ = ka = YHWH ʾïlō*hē ha = šamaym = ʾïlō*hē ha = ʾarṣ
b ʾȧšr lō(ʾ) tiqqaḥ ʾiššā = bïn = ī mib = bȧnōt ha = KNʿN-ī
bR ʾȧšr ʾanō*kī yōšib = qȧrb = ō
4a ʾil ʾarṣ = ī = ʾil mōladt = ī tilik
b = laqaḥta ʾiššā = bïn = ī = YṢḤQ
5a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ha = ʿabd
b ʾūlay lō(ʾ) tō(ʾ)bǟ ha = ʾiššā
bI la = lïkt ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y] ʾil ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
c ha = hašib ʾašīb ʾat bin = ka ʾil ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr yaṣā(ʾ)ta miš = šam[m]
6a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ʾBRHM
b hiššamir = ka
c pan tašīb ʾat bïn = ī šamm-a-h
7aP YHWH ʾïlō*hē ha = šamaym
aPR1 ʾȧšr lȧqaḥ-a = mib = bēt ʾabī = [y] = mi[n] = ʾarṣ mōladt = ī
aPR2 = ʾȧšr dibbir l = ī
aPR3 = ʾȧšr nišbaʿ l = ī
aPR3I = (ʾ)mur
b = zarʿ = ka ʾittin ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
a hū(ʾ) yišlaḥ malʾak = ō = panē = ka
c = laqaḥta ʾiššā = bïn = ī miš = šam[m]
8a = ʾim lō(ʾ) tō(ʾ)bǟ ha = ʾiššā
aI la = lïkt ʾaḥ⁺ȧrē = ka
b = niqqīta miš = šȧbū*ʿat = ī zō(ʾ)t
c raq[q] ʾat bïn = ī lō(ʾ) tašib šamm-a-h
9a wa = yaśim ha = ʿabd ʾat yad = ō taḥt yȧrïk ʾBRHM ʾȧdō*n-a(y) = w
b wa = yiššabïʿ l = ō ʿal ha = dabar ha =
10a wa = yiqqaḥ ha = ʿabd ʿȧśarā gȧmal⁺īm mig = gȧmal⁺ē ʾȧdō*n-a(y) = w
b wa = yilik
c = kul[l] ṭūb ʾȧdō*n-a(y) = w = yad = ō
d wa = yaqum
e wa = yilik ʾil ʾRM NHRYM ʾil ʿīr NḤWR
11x wa = yabrik ha = gȧmal⁺īm mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = ʿīr ʾil b(ʾ)ēr ha = maym = ʿi[t]t ʿarb = ʿi[t]t ṣē(ʾ)t ha = šō*ʾïbō*t
12a wa = yō(ʾ)mïr
bV YHWH ʾïlō*hē ʾȧdō*n = ī ʾBRHM
b haqrē(h) nā(ʾ) = pan-ay = [y] ha = yōm
c = ʿśē(h) ḥasd ʿim[m] ʾȧdō*n = ī ʾBRHM
13a hinni(h) ʾanō*kī niṣṣab ʿal ʿēn ha = maym
b = bȧnōt ʾanȧšē ha = ʿīr yō*ṣïʾō*t
bI = šʾub maym
14a = hayā
bP ha = naʿrā*
bPR ʾȧšr ʾō[ʾ]mïr ʾil-ē = ha
c haṭṭī nā(ʾ) kadd-i = k
d = ʾištǟ
e = ʾamȧrā
f štē(h)
g = gam gȧmal⁺ē = ka ʾašqǟ
b ʾō*t-a = h hō*kaḥta = ʿabd = ka = YṢḤQ
h = b-a = h ʾidïʿ
i ʿaśīta ḥasd ʿim[m] ʾȧdō*n = ī
15a wa = yïhy
b hū(ʾ) ṭarm killā
bI = dabbir
c = hinni(h) RBQH yō*ṣē(ʾ)t
cR ʾȧšr yul⁺ȧdā = BTWʾL bin MLKH ʾišt NḤWR ʾȧḥī ʾBRHM
d = kadd-a = h ʿal šȧkm-a = h
16a = ha = naʿrā* ṭō*bat marʾǟ m(ʾ)ōd
b bȧtūlā
c = ʾīš lō(ʾ) yȧdaʿ-a = h
d wa = tirid ha = ʿayn-a-h
e wa = t˙mallē(ʾ) kadd-a = h
f wa = tïʿl
17a wa = yaruṣ ha = ʿabd = qrā(ʾ)t-a = h
b wa = yō(ʾ)mir
c hagmīʾī = nā(ʾ) mʿaṭ maym mik = kadd-i = k
18a wa = tō(ʾ)mir
b štē(h)
bV ʾȧdō*n = ī
c wa = t˙mah[h]ir
d wa = tō*rid kadd-a = h ʿal yad-a = h
e wa = tašq-i = hu(w)
19a wa = t˙kal[l]
aI = hašqō*t = ō
b wa = tō(ʾ)mir
c gam = gȧmal⁺ē = ka ʾišʾab
d ʿad ʾim killū
dI = štō*t
20a wa = t˙mah[h]ir
b wa = t˙ʿar[r] kadd-a = h ʾil ha = šuqt
c wa = taruṣ ʿōd ʾil ha = b(ʾ)ēr
cI = šʾub
d wa = tišʾab = kul[l] gȧmal⁺-a(y) = w
21a = ha = ʾīš mištaʾ[ʾ]ē(h) l-a = h maḥrīš
aI = dïʿt
b ha = hiṣlīḥ YHWH dark = ō
c ʾim lō(ʾ)
22a wa = yïhy
b = ʾȧšr killū ha = gȧmal⁺īm
bI = štōt
c wa = yiqqaḥ ha = ʾīš nazm zahab
cR1 baqʿ mišqal = ō
c = šïnē ṣȧmīdīm ʿal yadē = ha
cR2 ʿȧśarā zahab mišqal-a = m
23a wa = yō(ʾ)mir
b bï[t]t ʾatt
c haggīdī nā(ʾ) l = ī
d = yiš bēt ʾabī = k maqōm la =
dI la = līn
24a wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b bï[t]t BTWʾL ʾanō*kī bin MLKH
bR ʾȧšr yalȧdā = NḤWR
25a wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b gam tabn gam mispō(ʾ) rab[b] ʿimm-a =
c gam maqōm
cI la = lūn
26a wa = yiqqud[d] ha = ʾīš
b wa = yištaḥw = YHWH
27a wa = yō(ʾ)mir
b barūk YHWH ʾïlō*hē ʾȧdō*n = ī ʾBRHM
bR ʾȧšr lō(ʾ) ʿazab ḥasd = ō = ʾȧmitt = ō mi[n] = ʿim[m] ʾȧdō*n = ī
cP ʾanō*kī
c = [h]a = dark naḥ-a = YHWH bēt ʾȧḥē ʾȧdō*n = ī
28a wa = taruṣ ha = naʿrā*
b wa = taggid = bēt ʾimm-a = h = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
29a = = RBQH ʾaḥ
b = šïm = ō LBN
c wa = yaruṣ LBN ʾil ha = ʾīš ha = ḥūṣ-a-h ʾil ha = ʿayn
30a wa = yïhy
aI1 = rʾō*t ʾat ha = nazm = ʾat ha = ṣȧmī*dīm ʿal yȧdē ʾȧḥō*t = ō
aI2 = = šumʿ = ō ʾat dȧbȧrē RBQH ʾȧḥō*t = ō
aI2I = (ʾ)mur
b kō(h) dibbir ʾil-ay = [y] ha = ʾīš
c wa = yabō*(ʾ) ʾil ha = ʾīš
d = hinni(h) ʿō*mid ʿal ha = gȧmal⁺īm ʿal ha = ʿayn
31a wa = yō(ʾ)mir
b bō(ʾ)
bV bȧrūk YHWH
c la-m⁺ah tïʿmud = [h]a = ḥūṣ
d = ʾanō*kī pinnītī ha = bayt = maqōm = [h]a = gȧmal⁺īm
32a wa = yabō*(ʾ) ha = ʾīš ha = bayt-a-h
b wa = y˙pattïḥ ha = gȧmal⁺īm
c wa = yittin tabn = mispō(ʾ) = [h]a = gȧmal⁺īm = maym
cI = rḥuṣ ragl-a(y) = w = ragȧlē ha = ʾȧnašīm
cIR ʾȧšr ʾitt = ō
33a wa = yīśam = pan-a(y) = w
aI = ʾkul
b wa = yō(ʾ)mir
c lō(ʾ) ʾō[ʾ]kïl
d ʿad ʾim dibbartī dȧbar-ay = [y]
e wa = yō(ʾ)mir
f dabbir
34a wa = yō(ʾ)mïr
b ʿabd ʾBRHM ʾanō*kī
35a = YHWH bir[r]ak ʾat ʾȧdō*n = ī m(ʾ)ōd
b wa = yigdal
c wa = yittin l = ō ṣō(ʾ)n = baqar = kasp = zahab = ʿȧbadīm = šïpaḥō*t = gȧmal⁺īm = ḥïmō*rīm
36a wa = tilid ŚRH ʾišt ʾȧdō*n = ī bin = ʾȧdō*n = ī ʾaḥ⁺ȧrē ziqnat-a = h
b wa = yittin l = ō ʾat kul[l]
bR ʾȧšr l = ō
37a wa = yašbī*ʿ-i = ʾȧdō*n = ī
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) tiqqaḥ ʾiššā = bïn = ī mib = bȧnōt ha = KNʿN-ī
bR ʾȧšr ʾanō*kī yō*šib = ʾarṣ = ō
38a ʾim lō(ʾ) ʾil bēt ʾabī = [y] tilik = ʾil mišpaḥt = ī
b = laqaḥta ʾiššā = bïn = ī
39a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil ʾȧdō*n = ī
b ʾū*lay lō(ʾ) tilik ha = ʾiššā ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
40a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b YHWH
bR ʾȧšr hithallaktī = pan-a(y) = w
b yišlaḥ malʾak = ō ʾitt-a = k
c = hiṣlīḥ dark-i = ka
d = laqaḥta ʾiššā = bïn = ī mim = mišpaḥt = ī = mib = bēt ʾabī = [y]
41a ʾaz tinnaqǟ mi[n] = ʾalat = ī
b tabō(ʾ) ʾil mišpaḥt = ī
c = ʾim lō(ʾ) yittïnū l-a = k
d = hayīta naqī mi[n] = ʾalat = ī
42a wa = ʾabō*(ʾ) ha = yōm ʾil ha = ʿayn
b wa = ʾō[ʾ]mïr
cV YHWH ʾïlō*hē ʾȧdō*n = ī ʾBRHM
c ʾim yiš = ka nā(ʾ) maṣlīḥ dark = ī
cR ʾȧšr ʾanō*kī hō*lik ʿal-ē = ha
43a hinni(h) ʾanō*kī niṣṣab ʿal ʿēn ha = maym
b = hayā
cP44d ha = ʿalmā ha = yō*ṣē(ʾ)t
cPI = šʾub
d = ʾamartī ʾil-ē = ha
e hašqī = nā(ʾ) mʿaṭ maym mik = kadd-i = k
44a = ʾamȧrā ʾil-ay = [y]
bV gam ʾattā
b štē(h)
c = gam = gȧmal⁺ē = ka ʾišʾab
d hī(wʾ) ha = ʾiššā
dR ʾȧšr hō*kīḥ YHWH = bin ʾȧdō*n = ī
45a ʾȧnī ṭarm ʾ˙kallǟ
aI = dabbir ʾil libb = ī
b = hinni(h) RBQH yō*ṣē(ʾ)t
c = kadd-a = h ʿal šȧkm-a = h
d wa = tirid ha = ʿayn-a-h
e wa = tišʾab
f wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil-ē = ha
g hašqī = nā(ʾ)
46a wa = t˙mah[h]ir
b wa = tōrid kadd-a = h mi[n] = ʿal-ē = ha
c wa = tō(ʾ)mir
d štē(h)
e = gam gȧmal⁺ē = ka ʾašqǟ
f wa = ʾišt
g = gam ha = gȧmal⁺īm hišqatā
47a wa = ʾišʾal ʾō*t-a = h
b wa = ʾō[ʾ]mïr
c bï[t]t ʾatt
d wa = tō(ʾ)mir
e bï[t]t BTWʾL bin NḤWR
eR ʾȧšr yalȧdā l = ō MLKH
f wa = ʾaśī*m ha = nazm ʿal ʾapp-a = h = ha = ṣȧmīdīm ʿal yadē = ha
48a wa = ʾiqqud[d]
b wa = ʾištaḥwǟ = YHWH
c wa = ʾ˙bar[r]ik ʾat YHWH ʾïlō*hē ʾȧdō*n = ī ʾBRHM
cR ʾȧšr hinḥ-a = = dark ʾȧmi[t]t
cRI la = qaḥt ʾat bï[t]t ʾȧḥī ʾȧdō*n = ī = bïn = ō
49a = ʿïtt-a(h) ʾim yiš = kim ʿō*śīm ḥasd = ʾȧmi[t]t ʾit[t] ʾȧdō*n = ī
b haggīdū l = ī
c = ʾim lō(ʾ)
d haggīdū l = ī
e = ʾipnǟ ʿal yamīn ʾō ʿal śïmō(ʾ)*l
50a wa = yïʿn LBN = BTWʾL
b wa = yō(ʾ)mïrū
c mi[n] = YHWH yaṣā(ʾ) ha = dabar
d lō(ʾ) nūkal
dI dabbir ʾil-ē = ka raʿ[ʿ] ʾō ṭōb
51a hinni(h) RBQH = panē = ka
b qaḥ
c wa = lik
d = tïhy ʾiššā = bin ʾȧdō*nē = ka
e = ʾȧšr dibbïr YHWH
52a wa = yïhy
b = ʾȧšr šamaʿ ʿabd ʾBRHM ʾat dȧbȧrē = him
c wa = yištaḥw ʾarṣ-a-h = YHWH
53a wa = yōṣē(ʾ) ha = ʿabd kïlē kasp = kïlē zahab = bȧgadīm
b wa = yittin = RBQH
c = migdānō*t natan = ʾaḥī = ha = = ʾimm-a = h
54a wa = yō(ʾ)kïlū
b wa = yištū hū(ʾ) = ha = ʾȧnašīm
bR ʾȧšr ʿimm = ō
c wa = yalīnū
d wa = yaqūmū = [h]a = buqr
e wa = yō(ʾ)mir
f šallïḥū* = = ʾȧdō*n = ī
55a wa = yō(ʾ)mir ʾaḥī = ha = ʾimm-a = h
b tišib ha = naʿrā* ʾitt-a = yamīm ʾō ʿaśu(w)r
c ʾaḥ⁺ar tilik
56a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
b ʾal t˙ʾaḥ[ḥ]ïrū ʾō*t = ī
c = YHWH hiṣlīḥ dark = ī
d šallïḥū =
e = ʾilïk-a(h) = ʾȧdō*n = ī
57a wa = yō(ʾ)mïrū
b niqrā(ʾ) = [h]a = naʿrā*
c = nišʾȧl-a(h) ʾat = ha
58a wa = yiqrȧʾū = RBQH
b wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-ē = ha
c = tilïkī ʿim[m] ha = ʾīš ha =
d wa = tō(ʾ)mir
e ʾilik
59x wa = y˙šallïḥū ʾat RBQH ʾȧḥō*t-a = m = ʾat mē*niqt-a = h = ʾat ʿabd ʾBRHM = ʾat ʾȧnaš-a(y) = w
60a wa = y˙bar[r]ïkū ʾat RBQH
b wa = yō(ʾ)mïrū l-a = h
c ʾȧḥō*t-i = ʾatt
d hyī = ʾalȧpē rȧbabā
e = yīraš zarʿ-i = k ʾȧt šaʿr śō*nïʾ-a(y) = w
61a wa = taqum RBQH = naʿȧrō*t-ē = ha
b wa = tirkabna(h) ʿal ha = gȧmal⁺īm
c wa = tilakna(h) ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʾīš
d wa = yiqqaḥ ha = ʿabd ʾat RBQH
e wa = yilïk
62a = YṢḤQ bā(ʾ)
aI mib = bō(ʾ) b(ʾ)ēr laḥ[ḥ]ay rō*ʾ = ī
b = hū(ʾ) yōšib = ʾarṣ ha = nagb
63a wa = yiṣē(ʾ) YṢḤQ
aI1 la = śūḥ = [h]a = śadǟ
aI2 = pnōt ʿarb
b wa = yiśśā(ʾ) ʿēn-a(y) = w
c wa = yïrʾ
d = hinni(h) gȧmal⁺īm bāʾīm
64a wa = tiśśā(ʾ) RBQH ʾat ʿēnē = ha
b wa = tirʾ ʾat YṢḤQ
c wa = tippul mi[n] = ʿal ha = gamal
65a wa = tō(ʾ)mir ʾil ha = ʿabd
b ha = ʾīš ha = la-zǟ ha = hō*lik = [h]a = śadǟ = qrā(ʾ)t-i =
c wa = yō(ʾ)mir ha = ʿabd
d hū(ʾ) ʾȧdō*n = ī
e wa = tiqqaḥ ha = ṣaʿīp
f wa = titkas[s]
66a wa = y˙sappir ha = ʿabd = YṢḤQ ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr ʿaśā
67a wa = yȧbī*ʾ-i = ha YṢḤQ ha = ʾuhl-a-h ŚRH ʾimm = ō
b wa = yiqqaḥ ʾat RBQH
c wa = tïhy l = ō = ʾiššā
d wa = yiʾhab-i = ha
e wa = yinnaḥim YṢḤQ ʾaḥ⁺ȧrē ʾimm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]