[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 23

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yihyū ḥayyē ŚRH miʾā šanā = ʿȧśrīm šanā = šabʿ šanīm
b šȧnē ḥayyē ŚRH
2a wa = tamut ŚRH = QRYT ʾRBʿ
b hī(wʾ) ḤBRWN
a = ʾarṣ KNʿN
c wa = yabō*(ʾ) ʾBRHM
cI1 = spud = ŚRH
cI2 = = bkō*t-a = h
3a wa = yaqum ʾBRHM mi[n] = ʿal pȧnē mē*t = ō
b wa = y˙dabbir ʾil bȧnē ḤT
bI = (ʾ)mur
4a gē*r = tōšab ʾanō*kī ʿimm-a = kim
b tïnū l = ī ʾu̇ḥuzzat qabr ʿimm-a = kim
c = ʾiqbu̇r-a(h) mē*t = ī mil = = pan-ay = [y]
5a wa = yïʿnū bȧnē ḤT ʾat ʾBRHM
aI = (ʾ)mur l = ō
6a šmaʿ-i =
aV ʾȧdō*n = ī
b nȧśī(ʾ) ʾïlō*hīm ʾattā = tōk-i =
c = mibḥar qȧbarē = qbur ʾat mē*t-i = ka
d ʾīš mim-min = ʾat qȧbr = ō lō(ʾ) yiklǟ[ʾ] mim-m[ïk] = ka
dI miq = qbur mē*t-i = ka
7a wa = yaqum ʾBRHM
b wa = yištaḥw = ʿam[m] ha = ʾarṣ = bȧnē ḤT
8a wa = y˙dabbir ʾitt-a = m
aI = (ʾ)mur
b ʾim yiš ʾit[t] napš = kim
bI = qbur ʾat mē*t = ī mil = = pan-ay = [y]
c šmaʿū =
d = pigʿū l = ī = ʿPRWN bin ṢḤR
9a = yittin l = ī ʾat mȧʿar[r]at ha = MKPLH
aR1 ʾȧšr l = ō
aR2 ʾȧšr = qȧṣē(h) śad-i = hu(w)
b = kasp malē(ʾ) yittïn-an = [h]a(h) l = ī = tōk = kim = ʾu̇ḥuzzat qabr
10a = ʿPRWN yō*šib = tōk bȧnē ḤT
b wa = yïʿn ʿPRWN ha = ḤT-ī ʾat ʾBRHM = ʾuzȧnē bȧnē ḤT = kul[l] bāʾē šaʿr ʿīr = ō
bI = (ʾ)mur
11a lō(ʾ)
aV ʾȧdō*n = ī
b šmaʿ-i =
c ha = śadǟ natattī l-a = k
dP = ha = mȧʿar[r]ā
dPR ʾȧšr b = ō
d = ka nȧtattī = ha
e = ʿēnē bȧnē ʿamm = ī nȧtattī = ha l-a = k
f qbur mē*t-i = ka
12x wa = yištaḥw ʾBRHM = pȧnē ʿam[m] ha = ʾarṣ
13a wa = y˙dabbir ʾil ʿPRWN = ʾuzȧnē ʿam[m] ha = ʾarṣ
aI = (ʾ)mur
b ʾak ʾim ʾattā šmaʿ-i =
c natattī kasp ha = śadǟ
d qaḥ mim-min⁺ = ī
e = ʾiqbu̇r-a(h) ʾat mē*t = ī šamm-a-h
14a wa = yïʿn ʿPRWN ʾat ʾBRHM
aI = (ʾ)mur l = ō
15aV ʾȧdō*n = ī
a šmaʿ-i =
bP ʾarṣ ʾarbaʿ miʾō*t šaql kasp bēn = ī = bēn = ka
b mah hī(wʾ)
c = ʾat mē*t = ka qbur
16a wa = yišmaʿ ʾBRHM ʾil ʿPRWN
b wa = yišqul ʾBRHM = ʿPRN ʾat ha = kasp
bR ʾȧšr dibbir = ʾuzȧnē bȧnē ḤT
b ʾarbaʿ miʾōt šaql kasp ʿō*bir = [h]a = sō*ḥir
17a wa = yaqum śȧdē(h) ʿPRWN
aR1 ʾȧšr = [h]a = MKPLH
aR2 ʾȧšr = pȧnē MMRʾ
a ha = śadǟ = ha = mȧʿar[r]ā
aR3 ʾȧšr b = ō
a = kul[l] ha = ʿiṣ
aR4 ʾȧšr = [h]a = śadǟ
aR5 ʾȧšr = kul[l] gȧbū*l = ō sabīb
18v = ʾBRHM = miqnā = ʿēnē bȧnē ḤT = kul[l] bāʾē šaʿr ʿīr = ō
19a = ʾaḥ⁺ȧrē kin qabar ʾBRHM ʾat ŚRH ʾišt = ō ʾil mȧʿar[r]at śȧdē(h) ha = MKPLH ʿal pȧnē MMRʾ
b hī(wʾ) ḤBRWN
a = ʾarṣ KNʿN
20a wa = yaqum ha = śadǟ = ha = mȧʿar[r]ā
aR ʾȧšr b = ō
a = ʾBRHM = ʾu̇ḥuzzat qabr mi[n] = ʾit[t] bȧnē ḤT
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]