[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 16

[ Textanmerkungen ]

1a = ŚRY ʾišt ʾBRM lō(ʾ) yalȧdā l = ō
b = l-a = h šipḥā MṢR-īt
c = šïm-a = h HGR
2a wa = tō(ʾ)mir ŚRY ʾil ʾBRM
b hinni(h) nā(ʾ) ʿȧṣar-a = YHWH
bI mil = lïdt
c bō*(ʾ) nā(ʾ) ʾil šipḥat = ī
d ʾūlay ʾibbanǟ mim-min = [h]a(h)
e wa = yišmaʿ ʾBRM = qōl ŚRY
3a wa = tiqqaḥ ŚRY ʾišt ʾBRM ʾat HGR ha = MṢR-īt šipḥat-a = h miq = qiṣ[ṣ] ʿaśr šanīm
aI = šïbt ʾBRM = ʾarṣ KNʿN
b wa = tittin ʾō*t-a = h = ʾBRM ʾīš-a = h l = ō = ʾiššā
4a wa = yabō*(ʾ) ʾil HGR
b wa = tïhr
c wa = tirʾ
d haratā
e wa = tiqal[l] g˙birt-a = h = ʿēnē = ha
5a wa = tō(ʾ)mir ŚRY ʾil ʾBRM
b ḥȧmas = ī ʿal-ē = ka
c ʾanō*kī natattī šipḥat = ī = ḥēq-i = ka
d wa = tirʾ
e haratā
f wa = ʾiqal[l] = ʿēnē = ha
g yišpuṭ YHWH bēn = ī = bēnē = ka
6a wa = yō(ʾ)mir ʾBRM ʾil ŚRY
b hinni(h) šipḥat-i = k = yad-i = k
c ʿśī l-a = h ha = ṭōb = ʿēn-ay = k
d wa = t˙ʿann-i = ha ŚRY
e wa = tibraḥ mip = panē = ha
7x wa = yimṣaʾ-a = h malʾak YHWH ʿal ʿēn ha = maym = [h]a = midbar ʿal ha = ʿayn = dark ŠWR
8a wa = yō(ʾ)mïr
bV HGR šipḥat ŚRY
b ʾē miz = bā(ʾ)t
c = ʾan-a-h tilikī
d wa = tō(ʾ)mir
e mip = pȧnē ŚRY g˙birt = ī ʾanō*kī bō*rïḥt
9a wa = yō(ʾ)mir l-a = h malʾak YHWH
b šūbī ʾil g˙birt-i = k
c = hitʿannī taḥt yadē = ha
10a wa = yō(ʾ)mir l-a = h malʾak YHWH
b harbā ʾarbǟ ʾat zarʿ-i = k
c = lō(ʾ) yissapir mi[n] = rub[b]
11a wa = yō(ʾ)mir l-a = h malʾak YHWH
b hinn-a = k harā
c = yō*lïdt bin
d = qarā(ʾ)t šïm = ō YŠMʿʾL
e šamaʿ YHWH ʾil ʿuny-i = k
12a = hū(ʾ) yihyǟ parʾ ʾadam
b yad = ō = [h]a = kul[l]
c = yad kul[l] b = ō
d = ʿal pȧnē kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w yiškun
13a wa = tiqrā(ʾ) šim YHWH ha = dō*bir ʾil-ē = ha
b ʾattā ʾil ru̇ʾy
c ʾamȧrā
d = gam hȧl-um raʾītī ʾaḥ⁺ȧrē rō*ʾ = ī
14a ʿal kin qarā(ʾ) = [h]a = b(ʾ)ēr b(ʾ)ēr laḥ[ḥ]ay rō*ʾ = ī
b hinni(h) bēn QDŠ = bēn BRD
15a wa = tilid HGR = ʾBRM bin
b wa = yiqrā(ʾ) ʾBRM šim bïn = ō
bR ʾȧšr yalȧdā HGR
b YŠMʿʾL
16a = ʾBRM bin šȧmō*nīm šanā = ši[š]š šanīm
aI = lïdt HGR ʾat YŠMʿʾL = ʾBRM
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]