[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b kul[l] ha = ʾarṣ śapā ʾȧḥ⁺a[d]t
c = dȧbarīm ʾȧḥadīm
2a wa = yïhy
aI = nusʿ-a = m miq = qadm
b wa = yimṣȧʾū biqʿā = ʾarṣ ŠNʿR
c wa = yišïbū šam[m]
3a wa = yō(ʾ)mïrū ʾīš ʾil riʿ-i = hu(w)
b hab-a(h)
c nilb˙n-a(h) lȧbinīm
d = niśru̇p-a(h) = śȧripā
e wa = tïhy la = him ha = lȧbinā = ʾabn
f = ha = ḥimar hayā la = him = ḥumr
4a wa = yō(ʾ)mïrū
b hab-a(h)
c nibnǟ la = ʿīr = migdal
d = rō(ʾ)š = ō = [h]a = šamaym
e = nïʿśǟ la = šim
f pan napūṣ ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
5a wa = yirid YHWH
aI = rʾō*t ʾat ha = ʿīr = ʾat ha = migdal
aIR ʾȧšr banū bȧnē ha = ʾadam
6a wa = yō(ʾ)mir YHWH
b hin[n] ʿam[m] ʾȧḥ⁺ad = śapā ʾaḥ⁺a[d]t = kull-a = m
c = haḥ[ḥ]ill-a = m
cI = ʿśōt
d = ʿïtt-a(h) lō(ʾ) yibbaṣir mi[n] = him kul[l]
dR ʾȧšr yaz[u̇m]mū
dRI = ʿśōt
7a hab-a(h)
b nirïd-a(h)
c = nab[u̇l]l-a(h) šam[m] śȧpat-a = m
d ʾȧšr lō(ʾ) yišmȧʿū ʾīš śȧpat riʿ-i = hu(w)
8a wa = yapiṣ YHWH ʾō*t-a = m miš = šam[m] ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
b wa = yïḥdȧlū
bI = bnō*t ha = ʿīr
9a ʿal kin qarā(ʾ) šïm-a = h BBL
b šam[m] balal YHWH śȧpat kul[l] ha = ʾarṣ
c = miš = šam[m] hïpīṣ-a = m YHWH ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
10a ʾil⁺ǟ tōlïdō*t ŠM
b ŠM bin mïʾat šanā
c wa = yōlid ʾat ʾRPKŠD šȧnataym ʾaḥ⁺ar ha = mabbūl
11a wa = yïḥy ŠM
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ʾRPKŠD
a ḥȧmiš miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
12a = ʾRPKŠD ḥay[y] ḥamiš = šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat ŠLḤ
13a wa = yïḥy ʾRPKŠD
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ŠLḤ
a šalō*š šanīm = ʾarbaʿ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
14a = ŠLḤ ḥay[y] šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat ʿBR
15a wa = yïḥy ŠLḤ
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ʿBR
a šalō*š šanīm = ʾarbaʿ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
16a wa = yïḥy ʿBR ʾarbaʿ = šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat PLG
17a wa = yïḥy ʿBR
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat PLG
a šȧlō*šīm šanā = ʾarbaʿ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
18a wa = yïḥy PLG šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat RʿW
19a wa = yïḥy PLG
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat RʿW
a tišʿ šanīm = mā(ʾ)taym šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
20a wa = yïḥy RʿW šïttaym = šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat ŚRWG
21a wa = yïḥy RʿW
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ŚRWG
a šabʿ šanīm = mā(ʾ)taym šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
22a wa = yïḥy ŚRWG šȧlō*šīm šanā
b wa = yōlid ʾat NḤWR
23a wa = yïḥy ŚRWG
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat NḤWR
a mā(ʾ)taym šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
24a wa = yïḥy NḤWR tišʿ = ʿȧśrīm šanā
b wa = yōlid ʾat TRḤ
25a wa = yïḥy NḤWR
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat TRḤ
a tïšʿ ʿȧśrē(h) šanā = mïʾat šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
26a wa = yïḥy TRḤ šȧbʿīm šanā
b wa = yōlid ʾat ʾBRM ʾat NḤWR = ʾat HRN
27a = ʾil⁺ǟ tōlïdō*t TRḤ
b TRḤ hōlīd ʾat ʾBRM ʾat NḤWR = ʾat HRN
c = HRN hōlīd ʾat LWṬ
28x wa = yamut HRN ʿal pȧnē TRḤ ʾabī = w = ʾarṣ mōladt = ō = ʾWR KŚD-īm
29a wa = yiqqaḥ ʾBRM = NḤWR la = him našīm
b šim ʾišt ʾBRM ŚRY
c = šim ʾišt NḤWR MLKH bï[t]t HRN ʾȧbī MLKH = ʾȧbī YSKH
30a wa = tïhy ŚRY ʿȧqarā
b ʾēn l-a = h walad
31a wa = yiqqaḥ TRḤ ʾat ʾBRM bïn = ō = ʾat LWṬ bin HRN bin bïn = ō = ʾȧt ŚRY kallat = ō ʾišt ʾBRM bïn = ō
b wa = yiṣïʾū ʾitt-a = m mi[n] = ʾWR KŚD-īm
bI la = lïkt ʾarṣ-a-h KNʿN
c wa = yabō*ʾū ʿad ḤRN
d wa = yišïbū šam[m]
32a wa = yihyū yȧmē TRḤ ḥamiš šanīm = mā(ʾ)taym šanā
b wa = yamut TRḤ = ḤRN
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]