[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]

Ez 8

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy = [h]a = šanā ha = šiššīt = [h]a = šiššī = [h]a = ḥȧmiš⁺ā = [h]a = ḥudš
b ʾȧnī yōšib = bēt = ī
c = zȧqïnē YHWDH yōšïbīm = pan-ay = [y]
d wa = tippul ʿal-ay = [y] šam[m] yad ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
2a wa = ʾirʾǟ
b = hinni(h) d˙mūt = marʾē(h) ʾiš
c mim = marʾē(h) mutn-a(y) = w = = maṭṭ-a-h ʾiš
d = mim = mutn-a(y) = w = = maʿl-a-h = marʾē(h) zuhr = ʿēn ha = ḥašmal-a(h)
3a wa = yišlaḥ tabnīt yad
b wa = yiqqaḥ-i = = ṣīṣī*t rō(ʾ)š = ī
c wa = tiśśā(ʾ) ʾō*t = ī rūḥ bēn ha = ʾarṣ = bēn ha = šamaym
d wa = tabē*(ʾ) ʾō*t = ī YRWŠLM-a-h = marʾōt ʾïlō*hīm ʾil patḥ šaʿr ha = pȧnīmīt ha = pōnǟ ṣapōn-a-h
dR ʾȧšr šam[m] mōšab siml ha = qinʾā ha = maqnǟ[ʾ]
4a = hinni(h) šam[m] kȧbōd ʾïlō*hē YŚRʾL = [h]a = marʾǟ
aR ʾȧšr raʾītī = [h]a = biqʿā
5a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
bV bin ʾadam
b śā(ʾ) nā(ʾ) ʿēnē = ka dark ṣapōn-a-h
c wa = ʾiśśā(ʾ) ʿēn-ay = [y] dark ṣapōn-a-h
d = hinni(h) miṣ = ṣapōn = šaʿr ha = mizbiḥ siml ha = qinʾā ha = = [h]a = bī*ʾā
6a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
bV bin ʾadam
b = rō*ʾǟ ʾattā
c ma[h] = him ʿō*śīm
d tōʿibōt gȧdulōt
dR ʾȧšr bēt YŚRʾL ʿō*śīm pō(h)
dRI = ruḥqā mi[n] = ʿal miqdaš = ī
e = ʿōd tašūb
f tirʾǟ tōʿibōt gȧdulōt
7a wa = yabē*(ʾ) ʾō*t = ī ʾil patḥ ha = ḥaṣir
b wa = ʾirʾǟ
c = hinni(h) ḥur[r] ʾȧḥ⁺ad = [h]a = qīr
8a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
bV bin ʾadam
b ḥtur nā(ʾ) = [h]a = qīr
c wa = ʾiḥtur = [h]a = qīr
d = hinni(h) patḥ ʾȧḥ⁺ad
9a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b bō*(ʾ)
c = rʾē(h) ʾat ha = tōʿibōt ha = raʿ[ʿ]ōt
cR ʾȧšr him ʿō*śīm pō(h)
10a wa = ʾabō(ʾ)
b wa = ʾirʾǟ
c = hinni(h) kul[l] tabnīt ramś = bȧhimā šaqṣ = kul[l] gillūlē bēt YŚRʾL m˙ḥuqqǟ ʿal ha = qīr sabīb sabīb
11a = šȧbʿīm ʾīš miz = zȧqïnē bēt YŚRʾL
b = YʾZNYHW bin ŠPN ʿō*mid = tōk-a = m
a ʿō*mïdīm = pȧnē = him
c = ʾīš miqṭart = ō = yad = ō
d = ʿȧtar ʿȧnan ha = qu̇ṭurt ʿō*lǟ
12a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b = raʾīta
bV bin ʾadam
c ʾȧšr zȧqïnē bēt YŚRʾL ʿō*śīm = [h]a = ḥušk ʾīš = ḥadȧrē maśkīt = ō
d ʾō*mïrīm
e ʾēn YHWH rō*ʾǟ ʾō*t-a =
f ʿazab YHWH ʾat ha = ʾarṣ
13a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b ʿōd tašūb
c tirʾǟ tōʿibōt gȧdulōt
cR ʾȧšr him⁺a(h) ʿō*śīm
14a wa = yabē*(ʾ) ʾō*t = ī ʾil patḥ šaʿr bēt YHWH
aR ʾȧšr ʾil ha = ṣapōn-a-h
b = hinni(h) šam[m] ha = našīm yō*šïbōt m˙bakkōt ʾat ha = TMWZ
15a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b = raʾīta
bV bin ʾadam
c ʿōd tašūb
d tirʾǟ tōʿibōt gȧdulōt mi[n] = ʾil⁺ǟ
16a wa = yabē*(ʾ) ʾō*t = ī ʾil ḥȧṣïr bēt YHWH ha = pȧnīmīt
b = hinni(h) patḥ hēkal YHWH bēn ha = ʾu(w)lam[m] = bēn ha = mizbiḥ = ʿȧśrīm = ḥȧmiš⁺ā ʾīš
c ʾȧḥō*rē = him ʾil hēkal YHWH
d = pȧnē = him qidm-a-h
e = him⁺a(h) mištaḥwī(ti)m qidm-a-h = [h]a = šamš
17a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
b = raʾīta
bV bin ʾadam
c = naqil[l] = bēt YHWDH
cI mi[n] = ʿśōt ʾat ha = tōʿibōt
cIR ʾȧšr ʿaśū pō(h)
d malïʾū ʾat ha = ʾarṣ ḥamas
e wa = yašū*bū
eI = hakʿīs-i =
f = hinn-a = m šō*lïḥīm ʾat ha = z˙mōrā ʾil ʾapp-a = m
18a = gam ʾȧnī ʾiʿśǟ = ḥimā
b lō(ʾ) taḥōs ʿēn = ī
c = lō(ʾ) ʾiḥmul
d = qarȧʾū = ʾuzn-ay = [y] qōl gadu(w)l
e = lō(ʾ) ʾišmaʿ ʾōt-a = m
[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]