[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]

Ez 41

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yȧbīʾ-i = ʾil ha = hēkal
b wa = yamud[d] ʾat ha = ʾēlīm ši[š]š ʾammōt ruḥb mip = = ši[š]š ʾammōt ruḥb mip =
c ruḥb ha = ʾuhl
2a = ruḥb ha = patḥ ʿaśr ʾammōt
b = kȧtïpōt ha = patḥ ḥamiš ʾammōt mip = = ḥamiš ʾammōt mip =
c wa = yamud[d] ʾurk = ō ʾarbaʿīm ʾammā
d = ruḥb ʿȧśrīm ʾammā
3a = bā(ʾ) = pȧnīm-a-h
b wa = yamud[d] ʾēl ha = patḥ šïttaym ʾammōt
c = ha = patḥ ši[š]š ʾammōt
d = ruḥb ha = patḥ šabʿ ʾammōt
4a wa = yamud[d] ʾat ʾurk = ō ʿȧśrīm ʾammā
b = ruḥb ʿȧśrīm ʾammā ʾil pȧnē ha = hēkal
c wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
d qudš ha = qu̇dašīm
5a wa = yamud[d] qīr ha = bayt ši[š]š ʾammōt
b = ruḥb ha = ṣilaʿ ʾarbaʿ ʾammōt sabīb sabīb = [h]a = bayt sabīb
6a = ha = ṣïlaʿōt ṣilaʿ ʾil ṣilaʿ šalōš = šȧlō*šīm pȧʿamīm
b = bāʾōt = [h]a = qīr
bR ʾȧšr = [h]a = bayt
b = [h]a = ṣïlaʿōt sabīb sabīb
bI = hyōt ʾȧḥūzīm
c = lō(ʾ) yihyū ʾȧḥūzīm = qīr ha = bayt
7a = raḥȧbā
b = nas[ïb]bā = maʿl-a-h = maʿl-a-h = [h]a = ṣïlaʿōt
c mūsab[b] ha = bayt = maʿl-a-h = maʿl-a-h sabīb sabīb = [h]a = bayt
d ʿal kin ruḥb = [h]a = bayt = maʿl-a-h
e = kin ha = taḥtōnā yïʿlǟ ʿal ha = ʿilyōnā = [h]a = tīkōnā
8a = raʾītī = [h]a = bayt gubh sabīb sabīb
b m˙yussȧdōt ha = ṣïlaʿōt m˙lō[ʾ] ha = qanǟ
c ši[š]š ʾammōt ʾaṣṣīlā
9a ruḥb ha = qīr
aR ʾȧšr = [h]a = ṣilaʿ ʾil ha = ḥūṣ
a ḥamiš ʾammōt
b = ʾȧšr mū*n⁺aḥ bē[t]t ṣïlaʿōt
bR ʾȧšr = [h]a = bayt
10x = bēn ha = lïšakōt ruḥb ʿȧśrīm ʾammā sabīb = [h]a = bayt sabīb sabīb
11a = patḥ ha = ṣilaʿ = [h]a = mū*n⁺aḥ
b patḥ ʾȧḥ⁺ad dark ha = ṣapōn
c = patḥ ʾȧḥ⁺ad = [h]a = darōm
d = ruḥb mȧqōm ha = mū*n⁺aḥ ḥamiš ʾammōt sabīb sabīb
12a = ha = binyān
aR ʾȧšr ʾil pȧnē ha = gizrā pïʾat dark ha = yam[m]
a ruḥb šȧbʿīm ʾammā
b = qīr ha = binyān ḥamiš ʾammōt ruḥb sabīb sabīb
c = ʾurk = ō tišʿīm ʾammā
13a = madad ʾat ha = bayt ʾurk miʾā ʾammā
b = ha = gizrā = ha = binyā = qīrōt-ē = ha ʾurk miʾā ʾammā
14x = ruḥb pȧnē ha = bayt = ha = gizrā = [h]a = qadīm miʾā ʾammā
15a = madad ʾurk ha = binyān ʾil pȧnē ha = gizrā
aR ʾȧšr ʿal ʾaḥ⁺ȧrē = ha
a = ʾattūqē = ha(ʾ) mip = = mip = miʾā ʾammā
b = ha = hēkal ha = pȧnīmī = ʾulammē ha = ḥaṣir
16v ha = sippīm
a = ha = ḥallōnīm ha = ʾȧṭū*mōt = ha = ʾattīqīm sabīb = šȧlušt-a = m nagd ha = sap[p] śȧḥīp ʿiṣ sabīb sabīb
b = ha = ʾarṣ ʿad ha = ḥallō*nōt
c = ha = ḥallō*nōt m˙kussōt
17x ʿal mi[n] = ʿal ha = patḥ = ʿad ha = bayt ha = pȧnīmī = = [h]a = ḥūṣ = ʾil kul[l] ha = qīr sabīb sabīb = [h]a = pȧnīmī = = [h]a = ḥīṣōn middōt
18a = ʿaśūy k˙rūbīm = tī*mō*rīm
b = tī*mō*rā bēn k˙rūb = k˙rūb
c = šïnaym panīm = [h]a = k˙rūb
19a = pȧnē ʾadam ʾil ha = tī*mō*rā mip =
b = pȧnē k˙pīr ʾil ha = tī*mō*rā mip =
c ʿaśūy ʾil kul[l] ha = bayt sabīb sabīb
20x mi[n] = ha = ʾarṣ ʿad mi[n] = ʿal ha = patḥ ha = k˙rūbīm = ha = tī*mō*rīm ʿȧśūyī*m = qīr ha = hēkal
21a ha = hēkal mȧzūzat rȧbū*ʿā
b = pȧnē ha = qudš ha = marʾǟ = [h]a = marʾǟ
22a ha = mizbiḥ ʿiṣ šalōš ʾammōt gubh
b = ʾurk = ō šïttaym ʾammōt
c = miqṣō*ʿōt-a(y) = w l = ō
d = ʾurk = ō
e = qīrō*t-a(y) = w ʿiṣ
f wa = y˙dabbir ʾil-ay = [y]
g ha = šulḥān
gR ʾȧšr = pȧnē YHWH
23a = šïttaym dȧlatōt = [h]a = hēkal
b = = [h]a = qudš
24v = šïttaym dȧlatōt
a = [h]a = dȧlatōt šïttaym mūsabbōt dȧlatōt
b šïttaym = dalt ʾȧḥ⁺a[d]t
c = šïttē dȧlatōt = [h]a = ʾaḥ⁺ïrt
25a = ʿȧśūyā ʾïl-ē = hin[n] ʾil dalȧtōt ha = hēkal k˙rūbīm = tī*mō*rīm
b = ʾȧšr ʿȧśūyī*m = [h]a = qīrōt
c = ʿab[b] ʿiṣ ʾil pȧnē ha = ʾu(w)lam[m] mi[n] = ha = ḥūṣ
26x = ḥallōnīm ʾȧṭū*mōt = tī*mō*rīm mip = = mip = ʾil kȧtïpōt ha = ʾu(w)lam[m] = ṣïlȧʿōt ha = bayt = ha = ʿubbīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]