[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]

Ez 40

[ Textanmerkungen ]

1a = ʿȧśrīm = ḥamiš šanā = galūt-i = = rō(ʾ)š ha = šanā = [h]a = ʿaśu(w)r = [h]a = ḥudš = ʾarbaʿ ʿȧśrē(h) šanā
b ʾaḥ⁺ar ʾȧšr hukkȧtā ha = ʿīr
a = ʿaṣm ha = yōm ha = hayȧtā ʿal-ay = [y] yad YHWH
c wa = yabē*(ʾ) ʾō*t = ī šamm-a-h
2a = marʾōt ʾïlō*hīm hïbīʾ-a = ʾil ʾarṣ YŚRʾL
b wa = yȧnīḥ-i = ʾil har[r] gabuh m(ʾ)ōd
c = ʿal-a(y) = w = mibnē(h) ʿīr min = nagb
3a wa = yabē(ʾ) ʾōt = ī šamm-a-h
b = hinni(h) ʾīš
c marʾ-i = hu(w) = marʾē(h) nu̇ḥušt
d = pȧtīl pištīm = yad = ō
e = qȧnē(h) ha = middā
f = hū(ʾ) ʿō*mid = [h]a = šaʿr
4a wa = y˙dabbir ʾil-ay = [y] ha = ʾīš
bV bin ʾadam
b rʾē(h) = ʿēnē = ka
c = = ʾuznē = ka šmaʿ
d = śīm libb = ka = kul[l]
dR ʾȧšr ʾȧnī marʾǟ ʾōt-a = k
e
eI = maʿn harʾōt = ka(h)
e hū*bā(ʾ)ta(h) hinn-a-h
f haggid ʾat kul[l]
fR ʾȧšr ʾattā rō*ʾǟ
f = bēt YŚRʾL
5a = hinni(h) ḥōmā mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = bayt sabīb sabīb
b = = yad ha = ʾīš qȧnē(h) ha = middā ši[š]š ʾammōt = [h]a = ʾammā wa = ṭupḥ
c wa = yamud[d] ʾat ruḥb ha = binyān qanǟ ʾȧḥ⁺ad = qōmā qanǟ ʾȧḥ⁺ad
6a wa = yabō(ʾ) ʾil šaʿr
aR ʾȧšr pan-a(y) = w dark ha = qadīm-a-h
b wa = yïʿl = maʿlōt-a = w
c wa = yamud[d] ʾat sap[p] ha = šaʿr qanǟ ʾȧḥ⁺ad ruḥb = ʾat sap[p] ʾȧḥ⁺ad qanǟ ʾȧḥ⁺ad ruḥb
7a = ha = tā(ʾ) qanǟ ʾȧḥ⁺ad ʾurk
b = qanǟ ʾȧḥ⁺ad ruḥb
c = bēn ha = tāʾīm ḥamiš ʾammōt
d = sap[p] ha = šaʿr mi[n] = ʾiṣl ʾu(w)lam[m] ha = šaʿr mi[n] = ha = bayt qanǟ ʾȧḥ⁺ad
8x wa = yamud[d] ʾat ʾulam[m] ha = šaʿr mi[n] = ha = bayt qanǟ ʾȧḥ⁺ad
9a wa = yamud[d] ʾat ʾulam[m] ha = šaʿr šȧmō*nǟ ʾammōt
b = ʾēl-a = w šïttaym ʾammōt
c = ʾulam[m] ha = šaʿr mi[n] = ha = bayt
10a = tāʾē ha = šaʿr dark ha = qadīm
b šȧlō*šā mip = pō(h)
c = šȧlō*šā mip = pō(h)
d middā ʾaḥ⁺a[d]t = šȧlušt-a = m
e = middā ʾaḥ⁺a[d]t = [h]a = ʾēlī*m mip = pō(h) = mip =
11a wa = yamud[d] ʾat ruḥb patḥ ha = šaʿr ʿaśr ʾammōt
b ʾurk ha = šaʿr šȧlōš ʿȧśrē(h) ʾammōt
12a = gȧbūl = pȧnē ha = tāʾōt ʾammā ʾȧḥ⁺a[d]t
b = ʾammā ʾaḥ⁺a[d]t gȧbūl mip = pō(h)
c = ha = tā(ʾ) ši[š]š ʾammōt mip = = ši[š]š ʾammōt mip =
13a wa = yamud[d] ʾat ha = šaʿr mig = gag[g] ha = tā(ʾ) = gagg = ō
b ruḥb ʿȧśrīm = ḥamiš ʾammōt patḥ nagd patḥ
14a wa = yïʿś ʾat ʾēlīm šiššīm ʾammā
b = ʾil ʾēl ha = ḥaṣir ha = šaʿr sabīb sabīb
15x = ʿal pȧnē ha = šaʿr ha = (y)ʾī*tōn ʿal = pȧnē ʾulam[m] ha = šaʿr ha = pȧnīmī ḥȧmiš⁺īm ʾammā
16a = ḥallō*nōt ʾȧṭū*mōt ʾil ha = tāʾīm = ʾil ʾē*lē = hima(h) = pȧnīm-a-h = [h]a = šaʿr sabīb sabīb
b = kin
bP = [h]a = ʾilammōt
b = ḥallōnōt sabīb sabīb = pȧnīm-a-h
c = ʾil ʾayl tī*mō*rīm
17a wa = yȧbīʾ-i = ʾil ha = ḥaṣir ha = ḥīṣōnā
b = hinni(h) lïšakōt = riṣpā ʿaśūy = [h]a = ḥaṣir sabīb sabīb
c šȧlō*šīm lïšakōt ʾil ha = riṣpā
18a = ha = riṣpā ʾil kȧtïp ha = šȧʿarīm = ʿummat ʾurk ha = šȧʿarīm
b ha = riṣpā ha = taḥtōnā
19a wa = yamud[d] ruḥb mil = = pȧnē ha = šaʿr ha = taḥtōnā = pȧnē ha = ḥaṣir ha = pȧnīmī mi[ḥ] = ḥūṣ miʾā ʾammā
b ha = qadīm = ha = ṣapōn
20a = ha = šaʿr
aR ʾȧšr pan-a(y) = w dark ha = ṣapōn = [h]a = ḥaṣir ha = ḥīṣōnā
a madad ʾurk = ō = ruḥb = ō
21a = tāʾ-a = w šȧlōšā mip = = šȧlō*šā mip =
b = ʾēl-a = w = ʾilamm-a = w hayā = middat ha = šaʿr ha = rī(ʾ)šōn
c ḥȧmiš⁺īm ʾammā ʾurk = ō
d = ruḥb ḥamiš = ʿȧśrīm = [h]a = ʾammā
22a = ḥallōn-a = w = ʾilamm-a = w = tī*mō*r-a = w = middat ha = šaʿr
aR ʾȧšr pan-a(y) = w dark ha = qadīm
b = = maʿlōt šabʿ yïʿlū b = ō
c = ʾilamm-a = w = panē = him
23a = šaʿr = [h]a = ḥaṣir ha = pȧnīmī nagd ha = šaʿr = [h]a = ṣapōn = = [h]a = qadīm
b wa = yamud[d] miš = šaʿr ʾil šaʿr miʾā ʾammā
24a wa = yōlī*k-i = dark ha = darōm
b = hinni(h) šaʿr dark ha = darōm
c = madad ʾēl-a = w = ʾi(y)lamm-a = w = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
25a = ḥallōnīm l = ō
b = = ʾi(y)lamm-a = w sabīb sabīb = ha = ḥallō*nōt ha = ʾil⁺ǟ
c ḥȧmiš⁺īm ʾammā ʾurk
d = ruḥb ḥamiš = ʿȧśrīm ʾammā
26a = maʿlōt šȧbʿā ʿō*lōt-a = w
b = ʾilamm-a = w = pȧnē = him
c = tī*mō*rīm l = ō ʾȧḥ⁺ad mip = = ʾȧḥ⁺ad mip = ʾil ʾēl-a = w
27a = šaʿr = [h]a = ḥaṣir ha = pȧnīmī dark ha = darōm
b wa = yamud[d] miš = šaʿr ʾil ha = šaʿr dark ha = darōm miʾā ʾammōt
28a wa = yȧbīʾ-i = ʾil ḥaṣir ha = pȧnīmī = šaʿr ha = darōm
b wa = yamud[d] ʾat ha = šaʿr ha = darōm = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
29a = tāʾ-a = w = ʾēl-a = w = ʾilamm-a = w = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
b = ḥallōnōt l = ō = = ʾilamm-a = w sabīb sabīb
c ḥȧmiš⁺īm ʾammā ʾurk
d = ruḥb ʿȧśrīm = ḥamiš ʾammōt
30a = ʾilammōt sabīb sabīb
b ʾurk ḥamiš = ʿȧśrīm ʾammā
c = ruḥb ḥamiš ʾammōt
31a = ʾilamm-a = w ʾil ḥaṣir ha = ḥī*ṣōnā
b = tī*mō*rīm ʾil ʾēl-a = w
c = maʿlōt šȧmōnǟ maʿl-a = w
32a wa = yȧbīʾ-i = ʾil ha = ḥaṣir ha = pȧnīmī dark ha = qadīm
b wa = yamud[d] ʾat ha = šaʿr = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
33a = tāʾ-a = w = ʾē*l-a = w = ʾilamm-a = w = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
b = ḥallōnōt l = ō = = ʾilamm-a = w sabīb sabīb
c ʾurk ḥȧmiš⁺īm ʾammā
d = ruḥb ḥamiš = ʿȧśrīm ʾammā
34a = ʾilamm-a = w = [h]a = ḥaṣir ha = ḥīṣōnā
b = tī*mō*rīm ʾil ʾē*l-a = w mip = = mip =
c = šȧmō*nǟ maʿlōt maʿl-a = w
35a wa = yȧbīʾ-i = ʾil šaʿr ha = ṣapōn
b = madad = [h]a = middōt ha = ʾil⁺ǟ
36a tāʾ-a = w ʾē*l-a = w = ʾilamm-a = w
b = ḥallōnōt l = ō sabīb sabīb
c ʾurk ḥȧmiš⁺īm ʾammā
d = ruḥb ḥamiš = ʿȧśrīm ʾammā
37a = ʾēl-a = w = [h]a = ḥaṣir ha = ḥīṣōnā
b = tī*mō*rīm ʾil ʾēl-a = w mip = = mip =
c = šȧmō*nǟ maʿlōt maʿl-a = w
38aP = liškā
a = pȧtḥ-a = h = ʾēlīm ha = šȧʿarīm
b šam[m] yadīḥū ʾat ha = ʿō*lā
39a = = ʾulam[m] ha = šaʿr šïnaym šulḥānōt mip = = šïnaym šulḥānōt mip = pō(h)
aI = šḥu(w)ṭ ʾïl-ē = him ha = ʿōlā = ha = ḥaṭṭā(ʾ)t = ha = ʾašam
40a = ʾil ha = katip mi[ḥ] = ḥūṣ-a-h = [h]a = ʿōlǟ = patḥ ha = šaʿr ha = ṣapōn-a-h šïnaym šulḥānōt
b = ʾil ha = katip ha = ʾaḥ⁺ïrt
bR ʾȧšr = ʾulam[m] ha = šaʿr
b šïnaym šulḥānōt
41a ʾarbaʿā šulḥānōt mip = pō(h) = ʾarbaʿā šulḥānōt mip = pō(h)
b = kȧtïp ha = šaʿr šȧmōnā šulḥānōt
c ʾïl-ē = him yišḥaṭū
42a = ʾarbaʿā šulḥānōt = [h]a = ʿōlā ʾabȧnē gazīt
b ʾurk ʾammā ʾaḥ⁺a[d]t wa = ḥiṣy
c = ruḥb ʾammā ʾaḥ⁺a[d]t wa = ḥiṣy
d = gubh ʾammā ʾȧḥ⁺a[d]t
eP ʾïl-ē* = him
e = yan⁺īḥū ʾat ha = kilīm
eR ʾȧšr yišḥȧṭū ʾat ha = ʿōlā b-a = m = ha = zabḥ
43a = ha = š˙pat⁺aym ṭupḥ ʾȧḥ⁺ad mūkanīm = [h]a = bayt sabīb sabīb
b = ʾil ha = šulḥānōt bȧśar ha = qurbān
44a = mi[ḥ] = ḥūṣ-a-h = [h]a = šaʿr ha = pȧnīmī lišȧkōt šārīm = [h]a = ḥaṣir ha = pȧnīmī
aR ʾȧšr ʾil kȧtïp šaʿr ha = ṣapōn
b = pȧnē = him dark ha = darōm
c ʾȧḥ⁺ad ʾil kȧtïp šaʿr ha = qadīm pȧnē dark ha = ṣapō*n
45a wa = y˙dabbir ʾil-ay = [y]
b zō(h) ha = liškā
bR ʾȧšr panē = ha dark ha = darōm
b = [h]a = kō*hïnīm šō*mïrē mišmart ha = bayt
46a = ha = liškā
aR ʾȧšr panē = ha dark ha = ṣapōn
a = [h]a = kō*hïnīm šō*mïrē mišmart ha = mizbiḥ
b him⁺a(h) bȧnē ṢDWQ ha = qȧribīm mib = bȧnē LWY ʾil YHWH
bI = šar[rï]t = ō
47a wa = yamud[d] ʾat ha = ḥaṣir
b ʾurk miʾā ʾammā
c = ruḥb miʾā ʾammā m˙rubbaʿt
d = ha = mizbiḥ = pȧnē ha = bayt
48a wa = yȧbī*ʾ-i = ʾil ʾulam[m] ha = bayt
b wa = yamud[d] ʾil ʾulam[m] ḥamiš ʾammōt mip = pō(h) = ḥamiš ʾammōt mip = pō(h)
c = ruḥb ha = šaʿr šalō*š ʾammōt mip = = šalō*š ʾammōt mip =
49a ʾurk ha = ʾulam[m] ʿȧśrīm ʾammā
b = ruḥb ʿaštē ʿȧśrē(h) ʾammā
cP = = [h]a = maʿlōt
c ʾȧšr yïʿlū ʾil-a(y) = w
d = ʿammū*dīm ʾil ha = ʾēlīm ʾȧḥ⁺ad mip = pō(h) = ʾȧḥ⁺ad mip = pō(h)
[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]