[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]

Ez 13

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil-ay = [y]
aI = (ʾ)mur
2aV bin ʾadam
a hinnabē(ʾ) ʾil nȧbīʾē YŚRʾL ha = nibbaʾīm
b = ʾamarta = nȧbīʾē mil = libb-a = m
c šimʿū dȧbar YHWH
3a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b hōy ʿal ha = nȧbīʾīm ha = nȧbalīm
bR ʾȧšr hō*lïkīm ʾaḥ⁺ar rūḥ-a = m
c = = biltī raʾū
4a = šū*ʿalīm = [h]a = ḥu̇rabōt nȧbīʾē = ka
aV YŚRʾL
a hayū
5a lō(ʾ) ʿȧlītim = [h]a = pȧraṣōt
b wa = tigd˙rū gadir ʿal bēt YŚRʾL
bI = ʿmud = [h]a = milḥamā = yōm YHWH
6a ḥazū šawʾ = qasm kazab
b ha = ʾō*mïrīm
c nȧʾū*m YHWH
d = YHWH lō(ʾ) šȧlaḥ-a = m
e = yiḥ[ḥ]ïlū
eI = qayyim dabar
7a = lō(wʾ) maḥzē(h) šawʾ ḥȧzītim
b = miqsam kazab ʾȧmartim
c = ʾō*mïrīm
d nȧʾū*m YHWH
e = ʾȧnī lō(ʾ) dibbartī
8a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
bI yaʿn dabbir = kim šawʾ
c = ḥȧzītim kazab
b la-kin hin[nï] = ʾïl-ē = kim
bJ nȧʾū*m ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
9a = hayȧtā yad = ī ʾil ha = nȧbīʾīm ha = ḥō*zīm šawʾ = ha = qō*sïmīm kazab
b = sōd ʿamm = ī lō(ʾ) yihyū
c = = k˙tāb bēt YŚRʾL lō(ʾ) yikkatibū
d = ʾil ʾadȧmat YŚRʾL lō(ʾ) yabō*ʾū
e = yȧdaʿtim
f ʾȧnī ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
10a yaʿn = = yaʿn hiṭʿū ʾat ʿamm = ī
aI = (ʾ)mur
b šalōm
c = ʾēn šalōm
d = hū(ʾ) bō*nǟ ḥayṣ
e = hinn-a = m ṭāḥīm ʾō*t = ō tapil
11a ʾmur ʾil ṭāḥē tapil
b = yippul
c hayā gašm šōṭip
dV = ʾattina(h)
d ʾabȧnē ʾalgabīš tippulna(h)
e = rūḥ sȧʿarōt t˙baqqiʿ
12a = hinni(h) napal ha = qīr
b = lō(wʾ) yi[ʾ]ʾamir ʾïl-ē = kim
c ʾayyē(h) ha = ṭīḥ
cR ʾȧšr ṭaḥtim
13a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b = biqqaʿtī rūḥ sȧʿarōt = ḥïmat = ī
c = gašm šō*ṭip = ʾapp = ī yihyǟ
d = ʾabȧnē ʾalgabīš = ḥïmā = kalā
14a = harastī ʾat ha = qīr
aR ʾȧšr ṭaḥtim tapil
b = higgaʿtī = hu(w) ʾil ha = ʾarṣ
c = niglā y˙sō*d = ō
d = napȧlā
e = kȧlītim = tōk-a = h
f = yȧdaʿtim
g ʾȧnī YHWH
15a = killētī ʾat ḥïmat = ī = [h]a = qīr = = [h]a = ṭāḥīm ʾō*t = ō tapil
b = ʾō[ʾ]mïr la = kim
c ʾēn ha = qīr
d = ʾēn ha = ṭāḥīm ʾō*t = ō
16a nȧbīʾē YŚRʾL ha = nibbȧʾīm ʾil YRWŠLM
b = ha = ḥō*zīm l-a = h ḥȧzōn šalō*m
c = ʾēn šalō*m
cJ nȧʾū*m ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
17aV = ʾattā bin ʾadam
a śīm panē = ka ʾil bȧnōt ʿamm = ka ha = mitnabbïʾōt mil = libb = hin[n]
b = hinnabē(ʾ) ʿȧl-ē = hin[n]
18a = ʾamarta
b kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
c hōy = m˙tappïrōt kȧsatōt ʿal kul[l] ʾaṣṣīlē yad-ay = [y]
d = ʿō*śōt ha = mispaḥōt ʿal rō(ʾ)š kul[l] qōmā
dI = ṣōdid nȧpašōt
e ha = nȧpašōt t˙ṣōdidna(h) = ʿamm = ī
f = nȧpašōt la = kina(h) t˙ḥayyēna(h)
19a wa = t˙ḥallilna(h) ʾō*t = ī ʾil ʿamm = ī = šu̇ʿȧlē ś˙ʿō*rīm = = pu̇tōtē laḥm
aI1 = hamīt nȧpašōt
aI1R ʾȧšr lō(ʾ) tȧmūtē*na(h)
aI2 = = ḥayyōt nȧpašōt
aI2R ʾȧšr lō(ʾ) tiḥyēna(h)
aI3 = kazzib = kim = ʿamm = ī šō*mïʿē kazab
20a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b hin[nï] = ʾil kȧs⁺ȧtōt-ē = kina(h)
bR ʾȧšr ʾattina(h) m˙ṣō*dïdōt šam[m] ʾat ha = nȧpašōt = pō*rïḥōt
c = qaraʿtī ʾō*t-a = m mi[n] = ʿal zïrōʿō*t-ē = kim
d = šillaḥtī ʾat ha = nȧpašōt
dR ʾȧšr ʾattim m˙ṣō*dïdōt ʾat nȧpašīm
d = pō*rïḥō*t
21a = qaraʿtī ʾat mispȧḥō*t-ē = kim
b = hiṣṣaltī ʾat ʿamm = ī miy = yad = kin[n]
c = lō(ʾ) yihyū ʿōd = yad = kin[n] = mȧṣūdā
d = yȧdaʿtin[n]
e ʾȧnī YHWH
22aI1P23a yaʿn hakʾōt lib[b] ṣaddīq šaqr
b = ʾȧnī lō(ʾ) hikʾabtī = w
aI2 = = ḥazziq yȧdē rašaʿ
aI2I = biltī šūb mid = dark = ō ha = raʿ[ʿ]
aI2II = haḥyō*t = ō
23a la-kin šawʾ lō(ʾ) tiḥzēna(h)
b = qasm lō(ʾ) tiqsamna(h) ʿōd
c = hiṣṣaltī ʾat ʿamm = ī miy = yad = kin[n]
d = yȧdaʿtin[n]
e ʾȧnī YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]