[ ein Kapitel zurück ][ Ex ][ ein Kapitel vor ]

Ex 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn MŠH
b wa = yō(ʾ)mir
c = hin[n] lō(ʾ) yaʾmīnū l = ī
d = lō(ʾ) yišmȧʿū = qō*l = ī
e yō(ʾ)mïrū
f lō(ʾ) nirʾā ʾil-ē = ka YHWH
2a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w YHWH
b ma[h] = = yad-i = ka
c wa = yō(ʾ)mir
d maṭṭǟ
3a wa = yō(ʾ)mir
b hašlīk-i = hu(w) ʾarṣ-a-h
c wa = yašlīk-i = hu(w) ʾarṣ-a-h
d wa = yïhy = naḥaš
e wa = yanus MŠH mip = pan-a(y) = w
4a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b šlaḥ yad = ka
c = ʾḥuz = zȧnab = ō
d wa = yišlaḥ yad = ō
e wa = yaḥziq b = ō
f wa = yïhy = maṭṭǟ = kapp = ō
5a = maʿn yaʾmīnū
b nirʾā ʾil-ē = ka YHWH ʾïlō*hē ʾȧbō*t-a = m ʾïlō*hē ʾBRHM ʾïlō*hē YṢḤQ = ʾïlō*hē YʿQB
6a wa = yō(ʾ)mir YHWH l = ō ʿōd
b habē*(ʾ) nā(ʾ) yad = ka = ḥēq-i = ka
c wa = yabē*(ʾ) yad = ō = ḥēq = ō
d wa = yōṣī*ʾ-a = h
e = hinni(h) yad = ō m˙ṣur[r]aʿt = [h]a = šalg
7a wa = yō(ʾ)mir
b hašib yad = ka ʾil ḥēq-i = ka
c wa = yašib yad = ō ʾil ḥēq = ō
d wa = yōṣī*ʾ-a = h mi[n] = ḥēq = ō
e = hinni(h) šābā = bȧśar = ō
8a = hayā
b ʾim lō(ʾ) yaʾmīnū l-a = k
c = lō(ʾ) yišmȧʿū = qō*l ha = ʾō*t ha = rī(ʾ)šōn
d = hiʾmīnū = qō*l ha = ʾō*t ha = ʾaḥrōn
9a = hayā
b ʾim lō(ʾ) yaʾmīnū gam = šïnē ha = ʾō*tōt ha = ʾil⁺ǟ
c = lō(ʾ) yišmȧʿū-n = qō*l-i = ka
d = laqaḥta mim = mēmē ha = y(ʾ)ōr
e = šapakta ha = yabbašā
f = hayū ha = maym
fR ʾȧšr tiqqaḥ min ha = y(ʾ)ōr
g = hayū = dam = [h]a = yabbašt
10a wa = yō(ʾ)mir MŠH ʾil YHWH
bJ b = ī
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b lō(ʾ) ʾīš dȧbarīm ʾanō*kī gam mit = tïmōl gam miš = šilš-um
bI gam mi[n] = ʾaz dabbir = ka ʾil ʿabd-i = ka
c kȧbïd = kȧbïd lašōn ʾanō*kī
11a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-a(y) = w
b śām = [h]a = ʾadam
c ʾō yaśūm ʾillim ʾō ḥir[r]iš ʾō piqqiḥ ʾō ʿiwwir
d = lō(ʾ) ʾanō*kī YHWH
12a = ʿïtt-a(h) lik
b = ʾanō*kī ʾihyǟ ʿim[m] = ka
c = hōrētī = ka
d ʾȧšr t˙dabbir
13a wa = yō(ʾ)mir
bJ b = ī
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b šlaḥ nā(ʾ) = yad
bR tišlaḥ
14a wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = MŠH
b wa = yō(ʾ)mir
c = lō(ʾ)
dP ʾHRN ʾaḥī = ka ha = LW-ī
c yadaʿtī
d dabbir y˙dabbir hū(ʾ)
e = gam hinni(h) hū(ʾ) yō*ṣē(ʾ) = qrā(ʾ)t-i = ka
f = raʾ = ka
g = śamaḥ = libb = ō
15a = dibbarta ʾil-a(y) = w
b = śamta ʾat ha = dȧbarīm = = w
c = ʾanō*kī ʾihyǟ ʿim[m] = ka = ʿim[m] = hu(w)
d = hōrētī ʾat = kim
e ʾȧt ʾȧšr tïʿśū-n
16a = dibbir hū(ʾ) = ka ʾil ha = ʿam[m]
b = hayā
c hū(ʾ) yihyǟ = ka =
d = ʾattā tihyǟ l = ō = ʾïlō*hīm
17a = ʾat ha = maṭṭǟ ha = tiqqaḥ = yad-i = ka
aR ʾȧšr tïʿśǟ b = ō ʾat ha = ʾō*tō*t
18a wa = yilik MŠH
b wa = yašub ʾil YTR ḥō*tïn = ō
c wa = yō(ʾ)mir l = ō
d ʾilïk-a(h) nā(ʾ)
e = ʾašūb-a(h) ʾil ʾaḥ⁺-ay = [y]
eR ʾȧšr = MṢR-aym
f = ʾirʾǟ
g ha = ʿōd-a = m ḥayyīm
h wa = yō(ʾ)mir YTRW = MŠH
i lik = šalōm
19a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH = MDYN
b lik
c šū*b MṢR-aym
d mē*tū kul[l] ha = ʾȧnašīm ha = m˙baq[qï]šīm ʾat napš-i = ka
20a wa = yiqqaḥ MŠH ʾat ʾišt = ō = ʾat ban-a(y) = w
b wa = yarkī*b-i = m ʿal ha = ḥïmō*r
c wa = yašub ʾarṣ-a-h MṢR-aym
d wa = yiqqaḥ MŠH ʾat maṭṭē(h) ha = ʾïlō*hīm = yad = ō
21a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
bI = likt = ka
bII la = šūb MṢR-aym-a-h
b rʾē(h) kul[l] ha = mō*pïtīm
bR ʾȧšr śamtī = yad-i = ka
c = ʿȧśīta = m = pȧnē PRʿH
d = ʾȧnī ʾ˙ḥazziq ʾat libb = ō
e = lō(ʾ) y˙šallïḥ ʾat ha = ʿam[m]
22a = ʾamarta ʾil PRʿH
b kō(h) ʾamar YHWH
c bïn = ī bu̇kur = ī YŚRʾL
23a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾil-ē = ka
b šallïḥ ʾat bïn = ī
c = yïʿbu̇d-i =
d wa = t˙maʾ[ʾ]in
dI = šallïḥ = ō
e hinni(h) ʾanō*kī hō*rig ʾat bin = ka bu̇kur-i = ka
24a wa = yïhy = [h]a = dark = [h]a = malōn
b wa = yipgu̇š-i = hu(w) YHWH
c wa = y˙baqqiš
cI hȧmīt = ō
25a wa = tiqqaḥ ṢPRH ṣur[r]
b wa = tikrut ʾat ʿurlat bïn-a = h
c wa = taggïʿ = ragl-a(y) = w
d wa = tō(ʾ)mir
e ḥȧtan damīm ʾattā l = ī
26a wa = yirp mim-min = [h]u(w)
b ʾaz ʾamȧrā ḥȧtan damīm = [h]a = mūlō*t
27a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ʾHRN
b lik = qrā(ʾ)t MŠH ha = midbar-a-h
c wa = yilik
d wa = yipgu̇š-i = hu(w) = har[r] ha = ʾïlō*hīm
e wa = yiššaq l = ō
28a wa = yaggid MŠH = ʾHRN ʾȧt kul[l] dȧbȧrē YHWH
aR1 ʾȧšr šȧlaḥ = ō
a = ʾȧt kul[l] ha = ʾō*tō*t
aR2 ʾȧšr ṣiwwā = hu(w)
29a wa = yilik MŠH = ʾHRN
b wa = yïʾsu̇pū ʾat kul[l] zȧqïnē bȧnē YŚRʾL
30a wa = y˙dabbir ʾHRN ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr dibbir YHWH ʾil MŠH
b wa = yïʿś ha = ʾō*tō*t = ʿēnē ha = ʿam[m]
31a wa = yaʾmin ha = ʿam[m]
b wa = yišmȧʿū
c paqad YHWH ʾat bȧnē YŚRʾL
d = raʾā ʾat ʿuny-a = m
e wa = yiqqu̇d[d]ū
f wa = yištaḥ(ȧw)wū
[ ein Kapitel zurück ][ Ex ][ ein Kapitel vor ]