[ ein Kapitel zurück ][ Est ][ ein Kapitel vor ]

Est 2

[ Textanmerkungen ]

1a ʾaḥ⁺ar ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
aI = šuk[k] ḥïmat ha = malk ʾḤŠWRWŠ
a zakar ʾat WŠTY
b = ʾȧt ʾȧšr ʿaśatā
c = ʾȧt ʾȧšr nigzar ʿal-ē = ha
2a wa = yō(ʾ)mïrū naʿȧrē ha = malk m˙šar[rï]t-a(y) = w
b y˙baq[qï]šū = [h]a = malk nȧʿarōt bȧtūlōt ṭōbōt marʾǟ
3a = yapqid ha = malk pȧqīdīm = kul[l] mȧdīnōt malkūt = ō
b = yiqbu̇ṣū ʾat kul[l] naʿrā bȧtūlā ṭōbat marʾǟ ʾil ŠWŠN ha = bīrā ʾil bēt ha = našīm ʾil yad HGʾ sȧrīs ha = malk šō*mir ha = našīm
c = natōn tamrūqē = hin[n]
4a = ha = naʿrā
aR ʾȧšr tīṭab = ʿēnē ha = malk
a timluk taḥt WŠTY
b wa = yīṭab ha = dabar = ʿēnē ha = malk
c wa = yïʿś kin
5a ʾīš YHWD-ī hayā = ŠWŠN ha = bīrā
b = šïm = ō MRDKY bin YʾYR bin ŠMʿY bin QYŠ ʾīš YMYN-ī
6vR ʾȧšr huglā mi[y] = YRWŠLYM ʿim[m] ha = gō*lā
vRR1 ʾȧšr huglȧtā ʿim[m] YKNYH malk YHWDH
vRR2 ʾȧšr higlā NBWKDNʾṢR malk BBL
7a wa = yïhy ʾō*min ʾat HDSH
b hī(ʾ) ʾSTR bï[t]t dō*d = ō
c ʾēn l-a = h ʾab wa = ʾim[m]
d = ha = naʿrā yȧpat tuʾr = ṭōbat marʾǟ
e = = mōt ʾabī = ha = ʾimm-a = h lȧqaḥ-a = h MRDKY l = ō = bï[t]t
8a wa = yïhy
aI1 = hiššamïʿ dȧbar ha = malk = dāt = ō
aI2 = = hiqqabiṣ nȧʿarōt rabbōt ʾil ŠWŠN ha = bīrā ʾil yad HGY
b wa = tillaqïḥ ʾSTR ʾil bēt ha = malk ʾil yad HGY šō*mir ha = našīm
9a wa = tīṭab ha = naʿrā = ʿēn-a(y) = w
b wa = tiśśā(ʾ) ḥasd = pan-a(y) = w
c wa = y˙bah[h]il ʾat tamrūqē = ha = ʾat manōt-i = ha
cI1 la = ti[t]t l-a = h
c = ʾȧt šabʿ ha = nȧʿarōt ha = rȧʾū*yōt
cI2 la = ti[t]t l-a = h mib = bēt ha = malk
d wa = y˙šann-i = ha = ʾat naʿȧrōt-ē = ha = ṭōb bēt ha = našīm
10a lō(ʾ) higgīdā ʾSTR ʾat ʿamm-a = h = ʾat mōladt-a = h
b MRDKY ṣiwwā ʿal-ē = ha
c ʾȧšr lō(ʾ) taggīd
11a = = kul[l] yōm wa = yōm MRDKY mithallik = pȧnē ḥȧṣïr bēt ha = našīm
aI la = dïʿt ʾat šȧlōm ʾSTR
b = mah yi[ʿ]ʿaśǟ b-a = h
12aI = = haggīʿ tur[r] naʿrā = naʿrā
aII la = bō(ʾ) ʾil ha = malk ʾḤŠWRWŠ
aI miq = qiṣ[ṣ] hyōt l-a = h = dāt ha = našīm šïnēm ʿaśar ḥudš
b kin yimlȧʾū yȧmē mȧrūqē = hin[n] šiššā ḥu̇dašīm = šamn ha = mur[r] = šiššā ḥu̇dašīm = [h]a = bu̇śamīm = = tamrūqē ha = našīm
13va = ba = ha = naʿrā bāʾā ʾil ha = malk
a ʾȧt kul[l]
aR ʾȧšr tō(ʾ)mïr
a yinnatin l-a = h
aI la = bō(ʾ) ʿimm-a = h mib = bēt ha = našīm ʿad bēt ha = malk
14a = [h]a = ʿarb hī(ʾ) bāʾā
b = = [h]a = buqr hī(ʾ) šābā ʾil bēt ha = našīm šinī ʾil yad ŠʿŠGZ sȧrīs ha = malk šō*mir ha = pīlagšīm
c lō(ʾ) tabō(ʾ) ʿōd ʾil ha = malk
d ʾim ḥapiṣ b-a = h ha = malk
e = niqrȧʾā = šim
15aI = = haggīʿ tur[r] ʾSTR bï[t]t ʾBYḤYL dō*d MRDKY
aIR ʾȧšr laqaḥ l = ō = bï[t]t
aII la = bō(ʾ) ʾil ha = malk
a lō(ʾ) biq[qï]šā dabar
b ʾim ʾat ʾȧšr yō(ʾ)mïr HGY sȧrīs ha = malk šō*mir ha = našīm
c wa = tïhy ʾSTR nō*śē(ʾ)t ḥin[n] = ʿēnē kul[l] rō*ʾē = ha
16a wa = tillaqïḥ ʾSTR ʾil ha = malk ʾḤŠWRWŠ ʾil bēt malkūt = ō = [h]a = ḥudš ha = ʿȧśīrī
b hū(ʾ) ḥudš ṭibē*t
a = šȧnat šabʿ = malkūt = ō
17a wa = yiʾhab ha = malk ʾat ʾSTR mik = kul[l] ha = našīm
b wa = tiśśā(ʾ) ḥin[n] wa = ḥasd = pan-a(y) = w mik = kul[l] ha = bȧtūlō*t
c wa = yaśim katr malkūt = rō(ʾ)š-a = h
d wa = yamlīk-i = ha taḥt WŠTY
18a wa = yïʿś ha = malk mištǟ gadu(w)l = kul[l] śar[r]-a(y) = w = ʿȧbad-a(y) = w ʾȧt mištē(h) ʾSTR
b = hȧnāḥā = [h]a = mȧdīnōt ʿaśā
c wa = yittin maś[śï]ʾ(i)t = yad ha = malk
19aIP20a = = hiqqabiṣ bȧtūlōt šinīt
a = MRDKY yō*šib = šaʿr ha = malk
20a ʾēn ʾSTR maggïdt mōladt-a = h = ʾat ʿamm-a = h
b = ʾȧšr ṣiwwā ʿal-ē = ha MRDKY
c = ʾat maʾmar MRDKY ʾSTR ʿō*śā
d = ʾȧšr hayȧtā = ʾumnā ʾitt = ō
21a = [h]a = yamīm ha = him
b = MRDKY yō*šib = šaʿr ha = malk
a qaṣap BGTN wa = TRŠ šïnē sarīsē ha = malk miš = šō*mïrē ha = sap[p]
c wa = y˙baq[qï]šū
cI = šluḥ yad = [h]a = malk ʾḤŠWRŠ
22a wa = yiwwadïʿ ha = dabar = MRDKY
b wa = yaggid = ʾSTR ha = malkā
c wa = tō(ʾ)mir ʾSTR = [h]a = malk = šim MRDKY
23a wa = y˙buqqaš ha = dabar
b wa = yimmaṣē(ʾ)
c wa = yittalū šïnē = him ʿal ʿiṣ
d wa = yikkatib = sipr dȧbȧrē ha = yamīm = pȧnē ha = malk
[ ein Kapitel zurück ][ Est ][ ein Kapitel vor ]