[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 31

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yilik MŠH
b wa = y˙dabbir ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ ʾil kul[l] YŚRʾL
2a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
b bin miʾā = ʿȧśrīm šanā ʾanō*kī ha = yōm
c lō(ʾ) ʾūkal ʿōd
cI1 la = ṣē(ʾ)t
cI2 = la = bō(ʾ)
d = YHWH ʾamar ʾil-ay = [y]
e lō(ʾ) tïʿbur ʾat ha = YRDN ha =
3aP YHWH ʾïlō*hē = ka
a hū(ʾ) ʿō*bir = panē = ka
b hū(ʾ) yašmīd ʾat ha = gōyī*m ha = ʾil⁺ǟ mil = = panē = ka
c = yȧrišta = m
dP YHWŠʿ
d hū(ʾ) ʿō*bir = panē = ka
e = ʾȧšr dibbir YHWH
4a = ʿaśā YHWH la = him
b = ʾȧšr ʿaśā = SYḤWN = = ʿWG malȧkē ha = ʾMR-ī = = ʾarṣ-a = m
bR ʾȧšr hišmīd ʾō*t-a = m
5a = nȧtan-a = m YHWH = pȧnē = kim
b = ʿȧśītim la = him = kul[l] ha = miṣwā
bR ʾȧšr ṣiwwītī ʾat = kim
6a ḥizqū
b = ʾimṣū
c ʾal tīrȧʾū
d = ʾal tïʿru̇ṣū mip = pȧnē = him
e
eP YHWH ʾïlō*hē = ka
e hū(ʾ) ha = hō*lik ʿimm-a = k
f lō(ʾ) yarp = ka
g = lō(ʾ) yïʿzu̇b-ak = ka
7a wa = yiqrā(ʾ) MŠH = YHWŠʿ
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w = ʿēnē kul[l] YŚRʾL
c ḥzaq
d = ʾmaṣ
e ʾattā tabō(ʾ) ʾit[t] ha = ʿam[m] ha = ʾil ha = ʾarṣ
eR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbō*t-a = m
eRI la = ti[t]t la = him
f = ʾattā tanḥīl-an = [h]a(h) ʾōt-a = m
8aP = YHWH
a hū(ʾ) ha = hō*lik = panē = ka
b hū(ʾ) yihyǟ ʿimm-a = k
c lō(ʾ) yarp = ka
d = lō(ʾ) yïʿzu̇b-ak = ka
e lō(ʾ) tīrā(ʾ)
f = lō(ʾ) ti[ḥ]ḥat[t]
9a wa = yiktub MŠH ʾat ha = tōrā ha = zō(ʾ)t
b wa = yittïn-a = h ʾil ha = kō*hïnīm bȧnē LWY ha = nō*śïʾīm ʾat ʾȧrōn b˙rīt YHWH = ʾil kul[l] zȧqïnē YŚRʾL
10a wa = y˙ṣaw[w] MŠH ʾōt-a = m
aI = (ʾ)mur
b miq = qiṣ[ṣ] šabʿ šanīm = mō*ʿid šȧnat ha = šȧmiṭ⁺ā = ḥag[g] ha = sukkōt
11vI = bō(ʾ) kul[l] YŚRʾL
vII = [h]i[r]raʾōt ʾat pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = maqōm
vIIR ʾȧšr yibḥar
v tiqrā(ʾ) ʾat ha = tōrā ha = zō(ʾ)t nagd kul[l] YŚRʾL = ʾuzȧnē = him
12a haqhil ʾat ha = ʿam[m] ha = ʾȧnašīm = ha = našīm = ha = ṭap[p] = gē*r = ka
aR ʾȧšr = šȧʿarē = ka
b = maʿn yišmȧʿū
c = = maʿn yilmȧdū
d = yarïʾū ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
e = šamȧrū
eI = ʿśōt ʾat kul[l] dȧbȧrē ha = tōrā ha = zō(ʾ)t
13a = bȧnē = him
aR ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū
a yišmȧʿū
b = lamȧdū
bI = yirʾā ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim kul[l] ha = yamīm
bIR ʾȧšr ʾattim ḥayyīm ʿal ha = ʾȧdamā
bIRR ʾȧšr ʾattim ʿō*bïrīm ʾat ha = YRDN šamm-a-h
bIRRI = rȧšt-a = h
14a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b hin[n] qarïbū yamē = ka
bI la = mūt
c qrā(ʾ) ʾat YHWŠʿ
d = hityaṣṣïbū = ʾuhl mōʿid
e = ʾ˙ṣaww-an = [h]u(w)
f wa = yilik MŠH = YHWŠʿ
g wa = yityaṣṣïbū = ʾuhl mōʿid
15a wa = yi[r]rā(ʾ) YHWH = [h]a = ʾuhl = ʿammūd ʿanan
b wa = yïʿmud ʿammūd ha = ʿanan ʿal patḥ ha = ʾuhl
16a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b hinn = ka šō*kib ʿim[m] ʾȧbō*t-ē = ka
c = qām ha = ʿam[m] ha =
d = zanā ʾaḥ⁺ȧrē ʾïlō*hē nikar ha = ʾarṣ
dR ʾȧšr hū(ʾ) bā(ʾ) šamm-a-h = qȧrb = ō
e = ʿȧzab-a =
f = hipir[r] ʾat b˙rīt = ī
fR ʾȧšr karattī ʾitt = ō
17a = ḥarā ʾapp = ī b = ō = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b = ʿȧzabtī = m
c = histartī pan-ay = [y] mi[n] = him
d = hayā
dI = ʾkul
e = mȧṣaʾū* = hu(w) raʿ[ʿ]ōt rabbōt = ṣar[r]ōt
f = ʾamar = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
g = lō(ʾ) ʿal ʾēn ʾïlō*h-ay = [y] = qȧrb = ī
h mȧṣaʾū = ha = raʿ[ʿ]ōt ha = ʾil⁺ǟ
18a = ʾanō*kī hastir ʾastīr pan-ay = [y] = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʿal kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā
aR ʾȧšr ʿaśā
b panā ʾil ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
19a = ʿïtt-a(h) kitbū la = kim ʾat ha = šīrā ha = zō(ʾ)t
b = lammïd-a = h ʾat bȧnē YŚRʾL
c śīm-a = h = = him
d = maʿn tihyǟ l = ī ha = šīrā ha = zō(ʾ)t = ʿē*d = bȧnē YŚRʾL
20a ʾȧbīʾ-an = [h]u(w) ʾil ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr nišbaʿtī = ʾȧbō*t-a(y) = w
a zābat ḥalab = dïbš
b = ʾakal
c = śabïʿ
d = dašin
e = panā ʾil ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
f = ʿȧbadū = m
g = niʾ[ʾ]ïṣū =
h = hipir[r] ʾat b˙rīt = ī
21a = hayā
b timṣē(ʾ)na ʾō*t = ō raʿ[ʿ]ōt rabbōt = ṣar[r]ōt
c = ʿanȧtā ha = šīrā ha = zō(ʾ)t = pan-a(y) = w = ʿē*d
d lō(ʾ) tiššakïḥ mip = zarʿ = ō
e yadaʿtī ʾat yiṣr = ō
eR ʾȧšr hū(ʾ) ʿō*śǟ ha = yōm
f = ṭarm ʾȧbīʾ-an = [h]u(w) ʾil ha = ʾarṣ
fR ʾȧšr nišbaʿtī
22a wa = yiktub MŠH ʾat ha = šīrā ha = zō(ʾ)t = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b wa = y˙lammïd-a = h ʾat bȧnē YŚRʾL
23a wa = y˙ṣaw[w] ʾat YHWŠʿ bin NWN
b wa = yō(ʾ)mir
c ḥzaq
d = ʾmaṣ
e ʾattā tabī(ʾ) ʾat bȧnē YŚRʾL ʾil ha = ʾarṣ
eR ʾȧšr nišbaʿtī la = him
f = ʾanō*kī ʾihyǟ ʿimm-a = k
24a wa = yïhy
aI1 = kallōt MŠH
aI1I = ktub ʾat dȧbȧrē ha = tōrā ha = zō(ʾ)t ʿal sipr
aI2 ʿad tumm-a = m
25a wa = y˙ṣaw[w] MŠH ʾat ha = LW-ī*y⁺ī*m nō*śïʾē ʾȧrōn b˙rīt YHWH
aI = (ʾ)mur
26a laqō*ḥ ʾȧt sipr ha = tōrā ha =
b = śamtim ʾō*t = ō miṣ = ṣad[d] ʾȧrōn b˙rīt YHWH ʾïlō*hē = kim
c = hayā šam[m] = ka = ʿē*d
27a ʾanō*kī yadaʿtī ʾat mary = ka = ʾat ʿurp = ka ha = qašǟ
b hin[n] = ʿōd-an = ḥay[y] ʿimm-a = kim
c ha = yōm mamrīm hȧyī*tim ʿim[m] YHWH
d = ʾap ʾaḥ⁺ȧrē mōt = ī
28a haqhīlū ʾil-ay = [y] ʾat kul[l] zȧqïnē šibȧṭē = kim = šō*ṭïrē = kim
b = ʾ˙dabbïr-a(h) = ʾuzȧnē = him ʾȧt ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
c = ʾaʿīd-a(h) b-a = m ʾat ha = šamaym = ʾat ha = ʾarṣ
29a yadaʿtī
bP ʾaḥ⁺ȧrē mōt = ī
b hašḥit tašḥī*tū-n
c = sartim min ha = dark
cR ʾȧšr ṣiwwītī ʾat = kim
d = qarā(ʾ)t ʾat = kim ha = raʿ[ʿ]ā = ʾaḥrīt ha = yamīm
e tïʿśū ʾat ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
eI = hakʿīs = ō = maʿśē(h) yȧdē = kim
30a wa = y˙dabbir MŠH = ʾuzȧnē kul[l] qȧhal YŚRʾL ʾat dȧbȧrē ha = šīrā ha = zō(ʾ)t
aI ʿad tumm-a = m
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]