[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 30

[ Textanmerkungen ]

1a = hayā
b yabō*ʾū ʿal-ē = ka kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ ha = bȧrakā = ha = qȧlalā
bR ʾȧšr natattī = panē = ka
c = hïšē*bō*ta ʾil lïbab-i = ka = kul[l] ha = gōyī*m
cR ʾȧšr hiddīḥ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka šamm-a-h
2a = šabta ʿad YHWH ʾïlō*hē = ka
b = šamaʿta = qō*l = ō = kul[l]
bR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
b ʾattā = banē = ka = kul[l] lïbab = ka = = kul[l] napš-i = ka
3a = šāb YHWH ʾïlō*hē = ka ʾat š˙būt = ka
b = riḥ[ḥ]ïm-i = ka
c = šāb
d = qibbiṣ = ka mik = kul[l] ha = ʿammīm
dR ʾȧšr hïpīṣ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka šamm-a-h
4a ʾim yihyǟ niddaḥ = ka = qȧṣē(h) ha = šamaym
b miš = šam[m] y˙qabbiṣ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
c = miš = šam[m] yiqqaḥ-i = ka
5a = hïbīʾ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka ʾil ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr yarïšū ʾȧbō*t-ē = ka
b = yȧrišta = h
c = hēṭī*b = ka
d = hirb = ka mi[n] = ʾȧbō*t-ē = ka
6a = māl YHWH ʾïlō*hē = ka ʾat lïbab = ka = ʾat lïbab zarʿ-i = ka
aI = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] lïbab = ka = = kul[l] napš = ka = maʿn ḥayyē = ka
7a = natan YHWH ʾïlō*hē = ka ʾȧt kul[l] ha = ʾalōt ha = ʾil⁺ǟ ʿal ʾō*yïbē = ka = ʿal śō*nïʾē = ka
aR ʾȧšr rȧdapū = ka
8a = ʾattā tašūb
b = šamaʿta = qōl YHWH
c = ʿaśīta ʾat kul[l] miṣwō*t-a(y) = w
cR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
9a = hōtīr = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] maʿśē(h) yad-i = ka = pïry bȧṭn = ka = = pïry bȧhimt = ka = = pïry ʾadȧmat = ka = ṭōbā
b yašūb YHWH
bI la = śūś ʿal-ē = ka = ṭōb
c = ʾȧšr śāś ʿal ʾȧbō*t-ē = ka
10a tišmaʿ = qōl YHWH ʾïlō*hē = ka
aI = šmur miṣwō*t-a(y) = w = ḥuqqō*t-a(y) = w ha = kȧtūbā = sipr ha = tōrā ha =
b tašūb ʾil YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] lïbab = ka = = kul[l] napš-i = ka
11a
aP ha = miṣwā ha = zō(ʾ)t
aPR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
a lō(ʾ) niplē(ʾ)t hī(wʾ) mim-m[ïk] = ka
b = lō(ʾ) rȧḥuqā hī(wʾ)
12a lō(ʾ) = [h]a = šamaym hī(wʾ)
aI = (ʾ)mur
b yïʿlǟ la = ha = šamaym-a-h
c = yiqqaḥ-i = ha la =
d = yašmī*ʿ-i = ʾō*t-a = h
e = nïʿś-an = [h]a(h)
13a = lō(ʾ) mi[n] = ʿibr = [h]a = yam[m] hī(wʾ)
aI = (ʾ)mur
b yïʿbur la = ʾil ʿibr ha = yam[m]
c = yiqqaḥ-i = ha la =
d = yašmī*ʿ-i = ʾō*t-a = h
e = nïʿś-an = [h]a(h)
14a qaru(w)b ʾil-ē = ka ha = dabar m(ʾ)ōd
b = = ka
c = = lïbab = ka
cI = ʿśō*t = ō
15a rʾē(h)
b natattī = panē = ka ha = yōm ʾat ha = ḥayyīm = ʾat ha = ṭōb = ʾat ha = mawt = ʾat ha = raʿ[ʿ]
16a ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
aI1 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka
aI2 la = lïkt = dȧrak-a(y) = w
aI3 = = šmur miṣwō*t-a(y) = w = ḥuqqō*t-a(y) = w = mišpaṭ-a(y) = w
b = ḥayīta
c = rabīta
d = bir[r]ak = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = ʾarṣ
dR ʾȧšr ʾattā bā(ʾ) šamm-a-h
dRI = rȧšt-a = h
17a = ʾim yipnǟ lïbab = ka
b = lō(ʾ) tišmaʿ
c = niddaḥta
d = hištaḥwīta = ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
e = ʿȧbadta = m
18a higgadtī la = kim ha = yōm
b ʾabō*d tō(ʾ)bidū-n
c lō(ʾ) taʾrīkū*-n yamīm ʿal ha = ʾȧdamā
cR ʾȧšr ʾattā ʿō*bir ʾat ha = YRDN
cRI la = bō*(ʾ) šamm-a-h
cRII = rȧšt-a = h
19a hïʿīdō*tī ba = kim ha = yōm ʾat ha = šamaym = ʾat ha = ʾarṣ
b ha = ḥayyīm = ha = mawt natattī = panē = ka ha = bȧrakā = ha = qȧlalā
c = baḥarta = [h]a = ḥayyīm
d = maʿn tiḥyǟ ʾattā = zarʿ-i = ka
20vI1 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka
vI2 = šmuʿ = qō*l = ō
vI3 = = dubqā b = ō
a hū(ʾ) ḥayyē = ka
b = ʾurk yamē = ka
bI la = šïbt ʿal ha = ʾȧdamā
bIR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbō*t-ē = ka = ʾBRHM = YṢḤQ = = YʿQB
bIRI la = ti[t]t la = him
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]