[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 19

[ Textanmerkungen ]

1a yakrīt YHWH ʾïlō*hē = ka ʾat ha = gōyī*m
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka ʾat ʾarṣ-a = m
b = yȧrišta = m
c = yašabta = ʿārē = him = = bāt⁺ē = him
2a šalōš ʿārīm tabdīl l-a = k = tōk ʾarṣ = ka
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka
aRI = rȧšt-a = h
3a takīn = ka ha = dark
b = šillašta ʾat gȧbūl ʾarṣ = ka
bR ʾȧšr yanḥīl = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
c = hayā
cI la = nūs šamm-a-h kul[l] rō*ṣiḥ
4a = dȧbar ha = rō*ṣiḥ
aR ʾȧšr yanūs šamm-a-h
b wa = ḥay[y]
c ʾȧšr yakkǟ ʾat riʿ-i = hu(w) = bȧly dïʿt
d = hū(ʾ) lō(ʾ) śō*nē(ʾ) l = ō mit = tïmō*l šilš-um
5a = ʾȧšr yabō*(ʾ) ʾit[t] riʿ-i = hu(w) = [h]a = yaʿr
aI = ḥṭub ʿiṣīm
b = niddȧḥā yad = ō = [h]a = garzin
bI = krut ha = ʿiṣ
c = našal ha = barzil[l] min ha = ʿiṣ
d = maṣā(ʾ) ʾat riʿ-i = hu(w)
e wa = mē*t
f hū(ʾ) yanūs ʾil ʾaḥ⁺a[d]t ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
g wa = ḥay[y]
6a pan yirdup gō*ʾil ha = dam ʾaḥ⁺ȧrē ha = rō*ṣiḥ
b yiḥam[m] lïbab = ō
c = hiśśīg = ō
d yirbǟ ha = dark
e = hikkā = hu(w) napš
f = l = ō ʾēn mišpaṭ mawt
g lō(ʾ) śō*nē(ʾ) hū(ʾ) l = ō mit = tïmōl šilš-u(w)m
7a ʿal kin ʾanō*kī m˙ṣaww = ka
aI = (ʾ)mur
b šalō*š ʿārīm tabdīl l-a = k
8a = ʾim yarḥīb YHWH ʾïlō*hē = ka ʾat gȧbū*l = ka
b = ʾȧšr nišbaʿ = ʾȧbō*t-ē = ka
c = natan = ka ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr dibbir
cRI la = ti[t]t = ʾȧbō*t-ē = ka
9a tišmur ʾat kul[l] ha = miṣwā ha = zō(ʾ)t
aI1 = ʿśō*t-a = h
aR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
aI2 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka
aI3 = la = lïkt = dȧrak-a(y) = w kul[l] ha = yamīm
b = yasapta = ka ʿōd šalō*š ʿārīm ʿal ha = šalō*š ha = ʾil⁺ǟ
10a = lō(ʾ) yiššapik dam naqī = qarb ʾarṣ = ka
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka nïḥlā
b = hayā ʿal-ē = ka damīm
11a = yihyǟ ʾīš śō*nē(ʾ) = riʿ-i = hu(w)
b = ʾarab l = ō
c = qām ʿal-a(y) = w
d = hikkā = hu(w) napš
e wa = mē*t
f = nās ʾil ʾaḥ⁺a[d]t ha = ʿārīm ha = ʾil
12a = šalȧḥū zȧqïnē ʿīr = ō
b = laqȧḥū ʾō*t = ō miš = šam[m]
c = natȧnū ʾō*t = ō = yad gō*ʾil ha = dam
d wa = mē*t
13a lō(ʾ) taḥōs ʿēn = ka ʿal-a(y) = w
b = biʿ[ʿ]arta dam ha = naqī miy = YŚRʾL
c = ṭōb l-a = k
14a lō(ʾ) tas⁺īg gȧbūl riʿ = ka
aR1 ʾȧšr gab˙lū rī(ʾ)šō*nīm = nïḥlat = ka
aR1R ʾȧšr tinḥal
a = [h]a = ʾarṣ
aR2 ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka
aR2I = rȧšt-a = h
15a lō(ʾ) yaqūm ʿē*d ʾȧḥ⁺ad = ʾīš = kul[l] ʿawō*n = = kul[l] ḥaṭṭā(ʾ)t = kul[l] ḥiṭʾ
aR ʾȧšr yiḥṭā(ʾ)
b ʿal šïnē ʿē*dīm ʾō ʿal šȧlō*šā ʿē*dīm yaqūm dabar
16a yaqūm ʿē*d ḥamas = ʾīš
aI = ʿnōt b = ō sar[r]ā
17a = ʿamȧdū šïnē ha = ʾȧnašīm
aR1 ʾȧšr la = him ha = rīb
a = pȧnē YHWH = pȧnē ha = kō*hïnīm = ha = šō*pïṭīm
aR2 ʾȧšr yihyū = [h]a = yamīm ha = him
18a = darȧšū ha = šō*pïṭīm hēṭib
b = hinni(h) ʿē*d šaqr ha = ʿē*d
c šaqr ʿanā = ʾaḥī = w
19a = ʿȧśītim l = ō
b = ʾȧšr zamam
bI = ʿśōt = ʾaḥī = w
c = biʿ[ʿ]arta ha = raʿ[ʿ] miq = qȧrb-i = ka
20a = ha = nišʾarīm yišmȧʿū
b = yī*raʾū
c = lō(ʾ) yō*sī*pū
cI = ʿśōt ʿōd = [h]a = dabar ha = raʿ[ʿ] ha = = qȧrb-i = ka
21a = lō(ʾ) taḥōs ʿēn-i = ka
b napš = napš
c ʿayn = ʿayn
d šin[n] = šin[n]
e yad = yad
f ragl = ragl
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]