[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 17

[ Textanmerkungen ]

1a lō(ʾ) tizbaḥ = YHWH ʾïlō*hē = ka šōr wa = śǟ
aR ʾȧšr yihyǟ b = ō mūm kul[l] dabar raʿ[ʿ]
b tōʿïbat YHWH ʾïlō*hē = ka hū(ʾ)
2a yimmaṣē(ʾ) = qȧrb = ka = ʾaḥ⁺ad šȧʿarē = ka
aR1 ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
a ʾīš ʾō ʾiššā
aR2 ʾȧšr yïʿśǟ ʾat ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH ʾïlō*hē = ka
aR2I = ʿbur b˙rīt = ō
3a wa = yilik
b wa = yïʿbud ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
c wa = yištaḥw la = him = = [h]a = šamš ʾō = [h]a = yariḥ ʾō = kul[l] ṣȧbā(ʾ) ha = šamaym
d ʾȧšr lō(ʾ) ṣiwwītī
4a = huggad = ka
b = šamaʿta
c = darašta hēṭib
d = hinni(h) ʾȧmi[t]t
e nakōn ha = dabar
f nïʿśȧtā ha = tōʿibā ha = zō(ʾ)t = YŚRʾL
5a = hōṣē(ʾ)ta ʾat ha = ʾīš ha = hū(ʾ) ʾō ʾat ha = ʾiššā ha = hī(wʾ)
aR ʾȧšr ʿaśū ʾat ha = dabar ha = raʿ[ʿ] ha =
a ʾil šȧʿarē = ka ʾat ha = ʾīš ʾō ʾat ha = ʾiššā
b = sȧqalta = m = [h]a = ʾȧbanīm
c wa = mē*tū
6a ʿal šïnaym ʿē*dīm ʾō šȧlō*šā ʿē*dīm yūmat ha = mē*t
b lō(ʾ) yūmat ʿal ʿē*d ʾȧḥ⁺ad
7a yad ha = ʿē*dīm tihyǟ b = ō = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
aI = hȧmīt = ō
b = yad kul[l] ha = ʿam[m] = [h]a = ʾaḥrō*nā
c = biʿ[ʿ]arta ha = raʿ[ʿ] mi[n] = qȧrb-i = ka
8a yippalē(ʾ) mim-m[ïk] = ka dabar = [h]a = mišpaṭ bēn dam = dam bēn dīn = dīn = bēn nagʿ la = nagʿ dȧbȧrē rībō*t = šȧʿarē = ka
b = qamta
c = ʿalīta ʾil ha = maqōm
cR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka b = ō
9a = bā(ʾ)ta ʾil ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m = ʾil ha = šō*piṭ
aR ʾȧšr yihyǟ = [h]a = yamīm ha = him
b = darašta
c = higgīdū = ka ʾȧt dȧbar ha = mišpaṭ
10a = ʿaśīta ʿal ha = dabar
aR ʾȧšr yaggīdū = ka min ha = maqōm ha = hū(ʾ)
aRR ʾȧšr yibḥar YHWH
b = šamarta
bI = ʿśōt = kul[l]
bIR ʾȧšr yōrū = ka
11a ʿal ha = tōrā
aR1 ʾȧšr yōrū = ka
a = ʿal ha = mišpaṭ
aR2 ʾȧšr yō(ʾ)mïrū = ka
a tïʿśǟ
b lō(ʾ) tasūr min ha = dabar
bR ʾȧšr yaggīdū = ka
b yamīn = śïmō(ʾ)*l
12aP = ha = ʾīš
aPR ʾȧšr yïʿśǟ = zadōn
aPRI = biltī šmuʿ ʾil ha = kō*hin ha = ʿō*mid
aPRII = šar[r]it šam[m] ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka
aPRI ʾō ʾil ha = šō*piṭ
a = mē*t ha = ʾīš ha = hū(ʾ)
b = biʿ[ʿ]arta ha = raʿ[ʿ] miy = YŚRʾL
13a = kul[l] ha = ʿam[m] yišmȧʿū
b = yī*raʾū
c = lō(ʾ) yȧzīdū-n ʿōd
14a tabō*(ʾ) ʾil ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
b = yȧrišta = h
c = yašabta(h) b-a = h
d = ʾamarta
e ʾaśīm-a(h) ʿal-ay = [y] malk = kul[l] ha = gōyī*m
eR ʾȧšr sȧbībō*t-ay = [y]
15a śōm taśīm ʿal-ē = ka malk
aR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka b = ō
b miq = qarb ʾaḥ⁺ē = ka taśīm ʿal-ē = ka malk
c lō(ʾ) tūkal
cI la = ti[t]t ʿal-ē = ka ʾīš nukrī
cIR ʾȧšr lō(ʾ) ʾaḥī = ka hū(ʾ)
16a raq[q] lō(ʾ) yarbǟ l = ō sūsīm
b = lō(ʾ) yašīb ʾat ha = ʿam[m] MṢR-aym-a-h
bI = maʿn harbōt sūs
c = YHWH ʾamar la = kim
d lō(ʾ) tō*sī*pū-n
dI la = šūb = [h]a = dark ha = ʿōd
17a = lō(ʾ) yarbǟ l = ō našīm
b = lō(ʾ) yasūr lïbab = ō
c = kasp = zahab lō(ʾ) yarbǟ l = ō m(ʾ)ōd
18a = hayā
aI = šibt = ō ʿal kissē(ʾ) mamlakt = ō
b = katab l = ō ʾat mišnē(h) ha = tōrā ha = zō(ʾ)t ʿal sipr mil = = pȧnē ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m
19a = hayȧtā ʿimm = ō
b = qarā(ʾ) b = ō kul[l] yȧmē ḥayy-a(y) = w
c = maʿn yilmad
cI1 = yirʾā ʾat YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
cI2 = šmur ʾat kul[l] dȧbȧrē ha = tōrā ha = zō(ʾ)t = ʾat ha = ḥuqqīm ha = ʾil⁺ǟ
cI2I = ʿśō*t-a = m
20vI1 = biltī rūm lïbab = ō mi[n] = ʾȧḥ⁺-a(y) = w
vI2 = = biltī sūr min ha = miṣwā yamīn = śïmō(ʾ)l
a = maʿn yaʾrīk yamīm ʿal mamlakt = ō hū(ʾ) = ban-a(y) = w = qarb YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]