[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 16

[ Textanmerkungen ]

1a šamōr ʾat ḥudš ha = ʾabīb
b = ʿaśīta pasḥ = YHWH ʾïlō*hē = ka
c = ḥudš ha = ʾabīb hōṣīʾ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka mim = MṢR-aym layl-a(h)
2a = zabaḥta pasḥ = YHWH ʾïlō*hē = ka ṣō(ʾ)n = baqar = [h]a = maqōm
aR ʾȧšr yibḥar YHWH
aRI = šakkin šïm = ō šam[m]
3a lō(ʾ) tō(ʾ)kïl ʿal-a(y) = w ḥamiṣ
b šȧbʿat yamīm tō(ʾ)kïl ʿal-a(y) = w maṣṣōt laḥm ʿuny
c = ḥippazōn yaṣā(ʾ)ta mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
d = maʿn tizkur ʾat yōm ṣē(ʾ)t = ka mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym kul[l] yȧmē ḥayyē = ka
4a = lō(ʾ) yi[r]raʾǟ = ka ś˙ʾō*r = kul[l] gȧbū*l = ka šȧbʿat yamīm
b = lō(ʾ) yalīn min ha = baśar
bR ʾȧšr tizbaḥ = [h]a = ʿarb = [h]a = yōm ha = rī(ʾ)šōn
b = [h]a = buqr
5a lō(ʾ) tūkal
aI = zbuḥ ʾat ha = pasḥ = ʾaḥ⁺ad šȧʿarē = ka
aIR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
6a ʾim
aP ʾil ha = maqōm
aPR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka
aPRI = šakkin šïm = ō
a šam[m] tizbaḥ ʾat ha = pasḥ = [h]a = ʿarb
aI = bō(ʾ) ha = šamš
a mōʿid ṣē(ʾ)t = ka mim = MṢR-aym
7a = biššalta
b = ʾakalta = [h]a = maqōm
bR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka b = ō
c = panīta = [h]a = buqr
d = halakta = ʾuhalē = ka
8a šišt yamīm tō(ʾ)kïl maṣṣōt
b = = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī ʿȧṣart = YHWH ʾïlō*hē = ka
c lō(ʾ) tïʿśǟ mȧlā(ʾ)kā
9a šȧbʿā šabū*ʿō*t tispur l-a = k
bI1 mi[n] = haḥil[l] ḥirmiš = [h]a = qāmā
b taḥil[l]
bI2 = spur šȧbʿā šabū*ʿōt
10a = ʿaśīta ḥag[g] šabū*ʿōt = YHWH ʾïlō*hē = ka
b missat nȧdȧbat yad = ka
bR ʾȧšr tittin
c = ʾȧšr y˙bar[r]ik = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
11a = śamaḥta = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka ʾattā = bin = ka = bitt-i = ka = ʿabd = ka = ʾȧmat-i = ka = ha = LW-ī
aR1 ʾȧšr = šȧʿarē = ka
a = ha = gē*r = ha = yatōm = ha = ʾalmanā
aR2 ʾȧšr = qȧrb-i = ka
a = [h]a = maqōm
aR3 ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka
aR3I = šakkin šïm = ō šam[m]
12a = zakarta
b ʿabd hayīta = MṢR-aym
c = šamarta
d = ʿaśīta ʾat ha = ḥuqqīm ha = ʾil⁺ǟ
13a ḥag[g] ha = sukkō*t tïʿśǟ = ka šȧbʿat yamīm
aI = ʾusp = ka mig = gurn = ka = miy = yȧqb-i = ka
14a = śamaḥta = ḥagg-i = ka ʾattā = bin = ka = bitt-i = ka = ʿabd = ka = ʾȧmat-i = ka = ha = LW-ī = ha = gē*r = ha = yatōm = ha = ʾalmanā
aR ʾȧšr = šȧʿarē = ka
15a šȧbʿat yamīm taḥug[g] = YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = maqōm
aR ʾȧšr yibḥar YHWH
b y˙bar[r]ik = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] tȧbūʾat = ka = = kul[l] maʿśē(h) yadē = ka
c = hayīta ʾak śamiḥ
16a šalōš pȧʿamīm = [h]a = šanā yi[r]raʾǟ kul[l] z˙kūr = ka ʾat pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = maqōm
aR ʾȧšr yibḥar
a = ḥag[g] ha = maṣṣōt = = ḥag[g] ha = šabū*ʿōt = = ḥag[g] ha = sukkōt
b = lō(ʾ) yi[r]raʾǟ ʾat pȧnē YHWH rēq-am
17a ʾīš = mattȧnat yad = ō = bȧrȧkat YHWH ʾïlō*hē = ka
aR ʾȧšr natan l-a = k
18a šō*pïṭīm = šō*ṭïrīm tittin = ka = kul[l] šȧʿarē = ka
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka = šïbaṭē = ka
b = šapȧṭū ʾat ha = ʿam[m] mišpaṭ ṣadq
19a lō(ʾ) taṭṭǟ mišpaṭ
b lō(ʾ) takkīr panīm
c = lō(ʾ) tiqqaḥ šuḥd
d ha = šuḥd y˙ʿawwir ʿēnē ḥȧkamīm
e = y˙sallip dȧbȧrē ṣaddīqī*m
20a ṣadq ṣadq tirdup
b = maʿn tiḥyǟ
c = yarašta ʾat ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
21a lō(ʾ) tiṭṭaʿ = ka ʾȧširā kul[l] ʿiṣ ʾiṣl mizbïḥ YHWH ʾïlō*hē = ka
aR ʾȧšr tïʿśǟ l-a = k
22a = lō(ʾ) taqīm = ka maṣṣibā
aR ʾȧšr śanē(ʾ) YHWH ʾïlō*hē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]