[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 15

[ Textanmerkungen ]

1x miq = qiṣ[ṣ] šabʿ šanīm tïʿśǟ šȧmiṭ⁺ā
2a = dȧbar ha = šȧmiṭ⁺ā
b šamōṭ kul[l] baʿl maššē(h) yad = ō
bR ʾȧšr yaššǟ = riʿ-i = hu(w)
c lō(ʾ) yigguś ʾat riʿ-i = hu(w) = ʾat ʾaḥī = w
d qarā(ʾ) šȧmiṭ⁺ā = YHWH
3a ʾat ha = nukrī tigguś
b = ʾȧšr yihyǟ = ka ʾit[t] ʾaḥī = ka
c tašmiṭ yad-i = ka
4a ʾaps lō(ʾ) yihyǟ = ka ʾibyōn
b bar[r]ik y˙bar[r]ik = ka YHWH = [h]a = ʾarṣ
bR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka nïḥlā
bRI = rȧšt-a = h
5a raq[q] ʾim šamōʿ tišmaʿ = qōl YHWH ʾïlō*hē = ka
aI = šmur
aII = ʿśōt ʾat kul[l] ha = miṣwā ha = zō(ʾ)t
aIIR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
6a YHWH ʾïlō*hē = ka bir[r]ak = ka
b = ʾȧšr dibbir l-a = k
c = hïʿbaṭta gōyī*m rabbīm
d = ʾattā lō(ʾ) tïʿbuṭ
e = mašalta = gōyī*m rabbīm
f = = ka lō(ʾ) yimšulū
7a yihyǟ = ka ʾibyōn mi[n] = ʾaḥ⁺ad ʾaḥ⁺ē = ka = ʾaḥ⁺ad šȧʿarē = ka = ʾarṣ = ka
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
b lō(ʾ) t˙ʾammiṣ ʾat lïbab = ka
c = lō(ʾ) tiqpuṣ ʾat yad = ka mi[n] = ʾaḥī = ka ha = ʾibyōn
8a patō*ḥ tiptaḥ ʾat yad = ka l = ō
b = haʿbiṭ taʿbīṭ-an = [h]u(w) maḥsur = ō
bR ʾȧšr yiḥsar l = ō
9a hiššamir = ka
b pan yihyǟ dabar ʿim[m] lïbab = ka bȧliy⁺aʿl
bI = (ʾ)mur
c qarïbā šȧnat ha = šabʿ šȧnat ha = šȧmiṭ⁺ā
d = raʿ[ʿ]ā ʿēn = ka = ʾaḥī = ka ha = ʾibyōn
e = lō(ʾ) tittin l = ō
f = qarā(ʾ) ʿal-ē = ka ʾil YHWH
g = hayā = ka ḥiṭʾ
10a natōn tittin l = ō
b = lō(ʾ) yiraʿ[ʿ] lïbab = ka
bI = titt = ka l = ō
c = gȧlal ha = dabar ha = y˙bar[r]ik = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] maʿś-i = ka = = kul[l] mišlaḥ yad-i = ka
11a lō(ʾ) yiḥdal ʾibyōn miq = qarb ha = ʾarṣ
b ʿal kin ʾanō*kī m˙ṣaww = ka
bI = (ʾ)mur
c patō*ḥ tiptaḥ ʾat yad = ka = ʾaḥī = ka = ʿȧnī*y⁺-i = ka = = ʾibyōn = ka = ʾarṣ-i = ka
12a yimmakir = ka ʾaḥī = ka ha = ʿibrī ʾō ha = ʿibrī*y⁺ā
b = ʿȧbad = ka ši[š]š šanīm
c = = [h]a = šanā ha = šȧbīʿī*t t˙šallïḥ-an = [h]u(w) ḥupšī mi[n] = ʿimm-a = k
13a = t˙šallïḥ-an = [h]u(w) ḥupšī mi[n] = ʿimm-a = k
b lō(ʾ) t˙šallïḥ-an = [h]u(w) rēq-am
14a haʿni(y)q taʿnīq l = ō miṣ = ṣō(ʾ)n = ka = mig = gurn = ka = miy = yȧqb-i = ka
b ʾȧšr bir[r]ak = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
c tittin l = ō
15a = zakarta
b ʿabd hayīta = ʾarṣ MṢR-aym
c wa = yipd = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
d ʿal kin ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ʾat ha = dabar ha = ha = yōm
16a = hayā
b yō(ʾ)mïr ʾil-ē = ka
c lō(ʾ) ʾiṣē(ʾ) mi[n] = ʿimm-a = k
d ʾȧhib = ka = ʾat bēt-i = ka
e ṭōb l = ō ʿimm-a = k
17a = laqaḥta ʾat ha = marṣiʿ
b = natatta(h) = ʾuzn = ō = = [h]a = dalt
c = hayā = ka ʿabd ʿōlam
d = ʾap = ʾȧmat = ka tïʿśǟ kin
18a lō(ʾ) yiqšǟ = ʿēn-i = ka
aI = šalliḥ = ka ʾō*t = ō ḥupšī mi[n] = ʿimm-a = k
b mišnǟ śȧkar śakīr ʿȧbad = ka ši[š]š šanīm
c = bir[r]ak = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l]
cR ʾȧšr tïʿśǟ
19a kul[l] ha = bu̇ku(w)r
aR ʾȧšr yiwwalid = bȧqar = ka = = ṣō(ʾ)n = ka
a ha = zakar taqdīš = YHWH ʾïlō*hē = ka
b lō(ʾ) tïʿbud = bu̇kur šōr-i = ka
c = lō(ʾ) taguz[z] bu̇ku(w)r ṣō(ʾ)n-i = ka
20a = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka tō(ʾ)kïl-an = [h]u(w) šanā = šanā = [h]a = maqōm
aR ʾȧšr yibḥar YHWH
a ʾattā = bēt-i = ka
21a = yihyǟ b = ō mūm pissiḥ ʾō ʿiwwir kul[l] mūm raʿ[ʿ]
b lō(ʾ) tizbaḥ-an = [h]u(w) = YHWH ʾïlō*hē = ka
22x = šȧʿarē = ka tō(ʾ)kïl-an = [h]u(w) ha = ṭamē(ʾ) = ha = ṭahu(w)r yaḥd-aw = [h]a = ṣȧby = = [h]a = ʾayyal
23a raq[q] ʾat dam = ō lō(ʾ) tō(ʾ)kil
b ʿal ha = ʾarṣ tišpu̇k-an = [h]u(w) = [h]a = maym
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]