[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 14

[ Textanmerkungen ]

1a banīm ʾattim = YHWH ʾïlō*hē = kim
b lō(ʾ) titgō*dȧdū
c = lō(ʾ) taśīmū qurḥā bēn ʿēnē = kim la = mē*t
2a ʿam[m] qadu(w)š ʾattā = YHWH ʾïlō*hē = ka
b = = ka baḥar YHWH
bI = hyōt l = ō = ʿam[m] su̇gullā mik = kul[l] ha = ʿammīm
bIR ʾȧšr ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
3x lō(ʾ) tō(ʾ)kïl kul[l] tōʿibā
4a zō(ʾ)t ha = bȧhimā
aR ʾȧšr tō(ʾ)kilū
a šōr śē(h) kȧśabīm = śē(h) ʿizzīm
5v ʾayyal = ṣȧby = yaḥmūr = ʾaqqō = dīšō*n = t(ʾ)ō wa = zamr
6aP = kul[l] bȧhimā maprïst parsā = šō*sïʿt šasʿ šïttē pȧrasōt maʿlat gir[r]ā = [h]a = bȧhimā
a ʾō*t-a = h tō(ʾ)kilū
7a ʾak ʾat lō(ʾ) tō(ʾ)kïlū mim = maʿlē ha = gir[r]ā = mim = maprīsē ha = parsā ha = šȧsūʿā ʾat ha = gamal = ʾat ha = ʾarnabt = ʾat ha = šapan
b maʿlē(h) gir[r]ā him⁺a(h)
c = parsā lō(ʾ) hiprīsū
d ṭȧmiʾīm him la = kim
8va = ʾat ha = ḥu̇zīr
a maprīs parsā hū(ʾ)
b = lō(ʾ) gir[r]ā
c ṭamē(ʾ) hū(ʾ) la = kim
d mib = bȧśar-a = m lō(ʾ) tō(ʾ)kilū
e = = nȧbïlat-a = m lō(ʾ) tiggaʿū
9a ʾat tō(ʾ)kïlū mik = kul[l]
aR ʾȧšr = [h]a = maym
b kul[l]
bR ʾȧšr l = ō s˙nappīr = qaśqaśt
b tō(ʾ)kilū
10a = kul[l]
aR ʾȧšr ʾēn l = ō s˙nappīr = qaśqaśt
a lō(ʾ) tō(ʾ)kilū
b ṭamē(ʾ) hū(ʾ) la = kim
11x kul[l] ṣippu(w)r ṭȧhurā tō(ʾ)kilū
12a =
b ʾȧšr lō(ʾ) tō(ʾ)kïlū mi[n] = him
a ha = našr = ha = pars = ha = ʿuzn(i)y⁺ā
13v = ha = raʾā = ʾat ha = ʾayyā = ha = dayyā = mīn-a = h
14v = ʾȧt kul[l] ʿō*rib = mīn = ō
15v = ʾȧt bï[t]t ha = yaʿnā = ʾat ha = taḥmas = ʾat ha = šaḥp = ʾat ha = niṣ[ṣ] = mīn-i = hu(w)
16v ʾat ha = kōs = ʾat ha = yanšūp = ha = tinšamt
17v = ha = qaʾat = ʾat ha = raḥamā = ʾat ha = šalak
18v = ha = ḥ˙sīdā = ha = ʾȧnapā = mīn-a = h = ha = dūkīpat = ha = ʿȧṭallip
19aP = kul[l] šarṣ ha = ʿōp
a ṭamē(ʾ) hū(ʾ) la = kim
b lō(ʾ) yi[ʾ]ʾakilū
20x kul[l] ʿōp ṭahu(w)r tō(ʾ)kilū
21a lō(ʾ) tō(ʾ)kïlū kul[l] nȧbilā
b = [h]a = gē*r
bR ʾȧšr = šȧʿarē = ka
b tittïn-an = [h]a(h)
c = ʾȧkal-a = h
d ʾō makō*r = nukrī
e ʿam[m] qadu(w)š ʾattā = YHWH ʾïlō*hē = ka
f lō(ʾ) t˙baššil gȧdy = ḥȧlȧb ʾimm = ō
22x ʿaśśir t˙ʿaśśir ʾȧt kul[l] tȧbūʾat zarʿ-i = ka ha = yō*ṣē(ʾ) ha = śadǟ šanā šanā
23a = ʾakalta = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = maqōm
aR ʾȧšr yibḥar
aRI = šakkin šïm = ō šam[m]
a maʿśïr dȧgan = ka tīrō*š = ka = yiṣhar-i = ka = bu̇kurō*t bȧqar = ka = ṣō(ʾ)n-i = ka
b = maʿn tilmad
bI = yirʾā ʾat YHWH ʾïlō*hē = ka kul[l] ha = yamīm
24a = yirbǟ mim-m[ïk] = ka ha = dark
b lō(ʾ) tūkal
bI ś(ʾ)ēt = ō
c yirḥaq mim-m[ïk] = ka ha = maqōm
cR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka
cRI la = śūm šïm = ō šam[m]
d y˙bar[r]ik = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
25a = natatta(h) = [h]a = kasp
b = ṣarta ha = kasp = yad = ka
c = halakta ʾil ha = maqōm
cR ʾȧšr yibḥar YHWH ʾïlō*hē = ka b = ō
26a = natatta(h) ha = kasp = kul[l]
aR1 ʾȧšr t˙ʾawwǟ napš = ka
a = [h]a = baqar = = [h]a = ṣō(ʾ)n = = [h]a = yayn = = [h]a = šikar = = kul[l]
aR2 ʾȧšr tišʾal = ka napš-i = ka
b = ʾakalta šam[m] = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = ka
c = śamaḥta ʾattā = bēt-i = ka
27aP = ha = LW-ī
aPR ʾȧšr = šȧʿarē = ka
a lō(ʾ) tïʿzu̇b-an = [h]u(w)
b ʾēn l = ō ḥilq = nïḥlā ʿimm-a = k
28a mi[q] = qȧṣē(h) šalō*š šanīm tōṣī(ʾ) ʾat kul[l] maʿśïr tȧbūʾat = ka = [h]a = šanā ha = hī(wʾ)
b = hin⁺aḥta = šȧʿarē = ka
29a = bā(ʾ) ha = LW-ī
b ʾēn l = ō ḥilq = nïḥlā ʿimm-a = k
a = ha = gē*r = ha = yatōm = ha = ʾalmanā
aR ʾȧšr = šȧʿarē = ka
c = ʾakȧlū
d = śabiʿū
e = maʿn y˙bar[r]ik = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l] maʿśē(h) yad = ka
eR ʾȧšr tïʿśǟ
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]