[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 13

[ Textanmerkungen ]

1aP ʾȧt kul[l] ha = dabar
aPR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣawwǟ ʾat = kim
a ʾō*t = ō tišmu̇rū
aI = ʿśōt
b lō(ʾ) tō*sip ʿal-a(y) = w
c = lō(ʾ) tigraʿ mim-min = [h]u(w)
2a yaqūm = qȧrb = ka nabī(ʾ) ʾō ḥō*lim ḥ˙lōm
b = natan ʾil-ē = ka ʾōt ʾō mōpit
3a = bā(ʾ) ha = ʾōt = ha = mōpit
aR ʾȧšr dibbir ʾil-ē = ka
aRI = (ʾ)mur
b nilïk-a(h) ʾaḥ⁺ȧrē ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
bR ʾȧšr lō(ʾ) yȧdaʿta = m
c = nu̇ʿbȧd-i = m
4a lō(ʾ) tišmaʿ ʾil dȧbȧrē ha = nabī(ʾ) ha = hū(ʾ) ʾō ʾil ḥōlim ha = ḥ˙lōm ha = hū(ʾ)
b m˙nassǟ YHWH ʾïlō*hē = kim ʾat = kim
bI la = dïʿt
c = yiš = kim ʾō*hïbīm ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim = kul[l] lïbab = kim = = kul[l] napš = kim
5a ʾaḥ⁺ȧrē YHWH ʾïlō*hē = kim tilikū
b = ʾō*t = ō tīraʾū
c = ʾat miṣwō*t-a(y) = w tišmurū
d = = qō*l = ō tišmaʿū
e = ʾō*t = ō tïʿbudū
f = b = ō tidbaqū-n
6a = ha = nabī(ʾ) ha = hū(ʾ) ʾō ḥō*lim ha = ḥ˙lōm ha = hū(ʾ) yūmat
b dibbir sar[r]ā ʿal YHWH ʾïlō*hē = kim ha = mōṣī(ʾ) ʾat = kim mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym = ha = pō*d = ka mib = bēt ʿȧbadīm
bI = haddīḥ = ka min ha = dark
bIR ʾȧšr ṣiww = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
bIRI la = lïkt b-a = h
c = biʿ[ʿ]arta ha = raʿ[ʿ] miq = qȧrb-i = ka
7a yȧsīt = ka ʾaḥī = ka bin ʾimm-i = ka ʾō bin = ka ʾō bitt = ka ʾō ʾišt ḥēq-i = ka ʾō riʿ = ka
aR ʾȧšr = napš = ka
a = [h]a = sitr
aI = (ʾ)mur
b nilïk-a(h)
c = nïʿbu̇d-a(h) ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
cR ʾȧšr lō(ʾ) yadaʿta ʾattā = ʾȧbō*t-ē = ka
8v mi[n] = ʾïlō*hē ha = ʿammīm
vR ʾȧšr sȧbībō*t-ē = kim
v ha = qȧrubīm ʾil-ē = ka ʾō ha = rȧḥuqīm mim-mik = ka mi[q] = qȧṣē(h) ha = ʾarṣ = ʿad qȧṣē(h) ha = ʾarṣ
9a lō(ʾ) tō(ʾ)bǟ l = ō
b = lō(ʾ) tišmaʿ ʾil-a(y) = w
c = lō(ʾ) taḥōs ʿēn = ka ʿal-a(y) = w
d = lō(ʾ) tïḥmul
e = lō(ʾ) t˙kassǟ ʿal-a(y) = w
10a harō*g tïhru̇g-an = [h]u(w)
b yad = ka tihyǟ b = ō = [h]a = rī(ʾ)šōnā
bI = hȧmīt = ō
c = yad kul[l] ha = ʿam[m] = [h]a = ʾaḥrō*nā
11a = sȧqalt = ō = [h]a = ʾȧbanīm
b wa = mē*t
c biqqiš
cI = haddīḥ = ka mi[n] = ʿal YHWH ʾïlō*hē = ka ha = mōṣīʾ = ka mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym mib = bēt ʿȧbadīm
12a = kul[l] YŚRʾL yišmȧʿū
b = yī*raʾū-n
c = lō(ʾ) yōsī*pū
cI = ʿśōt = [h]a = dabar ha = raʿ[ʿ] ha = = qȧrb-i = ka
13a tišmaʿ = ʾaḥ⁺a[d]t ʿārē = ka
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka
aRI la = šïbt šam[m]
aI = (ʾ)mur
14a yaṣȧʾū ʾȧnašīm bȧnē bȧliy⁺aʿl miq = qȧrb-i = ka
b wa = yaddīḥū ʾat yō*šïbē ʿīr-a = m
bI = (ʾ)mur
c nilïk-a(h)
d = nïʿbu̇d-a(h) ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
dR ʾȧšr lō(ʾ) yȧdaʿtim
15a = darašta
b = ḥaqarta
c = šaʾalta hēṭib
d = hinni(h) ʾȧmi[t]t
e nakōn ha = dabar
f nïʿśȧtā ha = tōʿibā ha = zō(ʾ)t = qȧrb-i = ka
16a hakkē(h) takkǟ ʾat yō*šïbē ha = ʿīr ha = hī(wʾ) = ḥarb
b haḥrim ʾō*t-a = h = ʾat kul[l]
bR ʾȧšr b-a = h
b = ʾat bȧhimt-a = h = ḥarb
17a = ʾat kul[l] šȧlal-a = h tiqbuṣ ʾil tōk ru̇ḥō*b-a = h
b = śarapta = [h]a = ʾiš ʾat ha = ʿīr = ʾat kul[l] šȧlal-a = h kalīl = YHWH ʾïlō*hē = ka
c = hayȧtā til[l] ʿōlam
d lō(ʾ) tibbanǟ ʿōd
18a = lō(ʾ) yidbaq = yad = ka m(ȧʾ)ū-mah min ha = ḥirm
b = maʿn yašūb YHWH mi[n] = ḥȧrōn ʾapp = ō
c = natan = ka raḥmīm
d = riḥ[ḥ]am = ka
e = hirb-i = ka
f = ʾȧšr nišbaʿ = ʾȧbō*t-ē = ka
19a tišmaʿ = qōl YHWH ʾïlō*hē = ka
aI1 = šmur ʾat kul[l] miṣwō*t-a(y) = w
aI1R ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
aI2 = ʿśōt ha = yašar = ʿēnē YHWH ʾïlō*hē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]