[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 1

[ Textanmerkungen ]

1a ʾil⁺ǟ ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr dibbir MŠH ʾil kul[l] YŚRʾL = ʿibr ha = YRDN = [h]a = midbar = [h]a = ʿȧrabā mōl SWP bēn PʾRN = bēn TPL = LBN = ḤṢRT = DY ZHB
2v ʾaḥ⁺ad ʿaśar yōm mi[n] = ḤRB dark har[r] ŚʿYR ʿad QDŠ BRNʿ
3a wa = yïhy = ʾarbaʿīm šanā = ʿaštē ʿaśar ḥudš = ʾȧḥ⁺ad = [h]a = ḥudš
b dibbir MŠH ʾil bȧnē YŚRʾL = kul[l]
bR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾō*t = ō ʾïl-ē* = him
4vRI ʾaḥ⁺ȧrē hakkō*t = ō ʾȧt SYḤN malk ha = ʾMR-ī
vRIR1 ʾȧšr yōšib = ḤŠBWN
vRI = ʾȧt ʿWG malk ha = BŠN
vRIR2 ʾȧšr yōšib = ʿŠTRT = ʾDRʿY
5a = ʿibr ha = YRDN = ʾarṣ MWʾB hōʾīl MŠH
b biʾ[ʾ]ir ʾat ha = tōrā ha = zō(ʾ)t
bI = (ʾ)mur
6a YHWH ʾïlō*hē = dibbir ʾil-ē = = ḤRB
aI = (ʾ)mur
b rab[b] la = kim
bI šïbt = [h]a = har[r] ha =
7a pnū
b = sȧʿū la = kim
c = bō*ʾū har[r] ha = ʾMR-ī = ʾil kul[l] šȧkin-a(y) = w = [h]a = ʿȧrabā = [h]a = har[r] = = [h]a = šȧpilā = = [h]a = nagb = = ḥōp ha = yam[m] ʾarṣ ha = KNʿN-ī = [h]a = LBNWN ʿad ha = nahar ha = gadul nȧhar PRT
8a rʾē(h)
b natattī = pȧnē = kim ʾat ha = ʾarṣ
c bō*ʾū
d = rȧšū ʾat ha = ʾarṣ
dR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbō*t-ē = kim = ʾBRHM = YṢḤQ = = YʿQB
dRI la = ti[t]t la = him = = zarʿ-a = m ʾaḥ⁺ȧrē = him
9a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾïl-ē* = kim = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(wʾ)
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) ʾūkal = badd = ī
bI ś(ʾ)ēt ʾat = kim
10a YHWH ʾïlō*hē = kim hirbā ʾat = kim
b = hinnï = kim ha = yōm = kōkȧbē ha = šamaym la = rub[b]
11a YHWH ʾïlō*hē ʾȧbōt-ē* = kim yō*sip ʿȧl-ē = kim ka = kim ʾalp pȧʿamīm
b = y˙bar[r]ik ʾat = kim
c = ʾȧšr dibbir la = kim
12x ʾē-ka(h) ʾiśśā(ʾ) = badd = ī ṭurḥ = kim = maśśaʾ = kim = rīb = kim
13a habū la = kim ʾȧnašīm ḥȧkamīm = nȧbō*nīm = yȧdū*ʿīm = šibȧṭē = kim
b = ʾȧśīm-i = m = rā(ʾ)šē = kim
14a wa = tïʿnū ʾō*t = ī
b wa = tō(ʾ)mïrū
c ṭōb ha = dabar
cR ʾȧšr dibbarta
cRI = ʿśōt
15a wa = ʾiqqaḥ ʾat rā(ʾ)šē šibȧṭē = kim ʾȧnašīm ḥȧkamīm = yȧdū*ʿīm
b wa = ʾittin ʾō*t-a = m rā(ʾ)šīm ʿȧl-ē = kim śar[r]ē ʾȧlapīm = śar[r]ē miʾōt = śar[r]ē ḥȧmiš⁺īm = śar[r]ē ʿȧśarō*t = šō*ṭïrīm = šibȧṭē = kim
16a wa = ʾ˙ṣawwǟ ʾat šō*pïṭē = kim = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(wʾ)
aI = (ʾ)mur
b šamō*ʿ bēn ʾȧḥē = kim
c = šȧpaṭtim ṣadq bēn ʾīš = bēn ʾaḥī = w = bēn gē*r = ō
17a lō(ʾ) takkīrū panīm = [h]a = mišpaṭ
b = [h]a = qaṭun = [h]a = gadul tišmaʿū-n
c lō(ʾ) tagūrū mip = pȧnē ʾīš
d
dP ha = mišpaṭ
d = ʾïlō*hīm hū(ʾ)
e = ha = dabar
eR ʾȧšr yiqšǟ mik = kim
e taqrī*bū-n ʾil-ay = [y]
f = šȧmaʿtī = w
18a wa = ʾ˙ṣawwǟ ʾat = kim = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(wʾ) ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr tïʿśū-n
19a wa = nissaʿ mi[n] = ḤRB
b wa = nilik ʾȧt kul[l] ha = midbar ha = gadu(w)l = ha = nōrā(ʾ) ha = hū(ʾ)
bR ʾȧšr rȧʾītim
b dark har[r] ha = ʾMR-ī
c = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾïlō*hē = ʾō*t-a =
d wa = nabō*(ʾ) ʿad QDŠ BRNʿ
20a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾïl-ē* = kim
b bā(ʾ)tim ʿad har[r] ha = ʾMR-ī
bR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = nō*tin la =
21a rʾē(h)
b natan YHWH ʾïlō*hē = ka = panē = ka ʾat ha = ʾarṣ
c ʿlē(h)
d riš
e = ʾȧšr dibbir YHWH ʾïlō*hē ʾȧbō*t-ē = ka l-a = k
f ʾal tīrā(ʾ)
g = ʾal ti[ḥ]ḥat[t]
22a wa = tiqrȧbū-n ʾil-ay = [y] kull = kim
b wa = tō(ʾ)mïrū
c nišlȧḥ-a(h) ʾȧnašīm = panē =
d = yïḥpu̇rū la = ʾat ha = ʾarṣ
e = yašī*bū ʾō*t-a = dabar ʾat ha = dark
eR1 ʾȧšr nïʿlǟ b-a = h
e = ʾȧt ha = ʿārīm
eR2 ʾȧšr nabō*(ʾ) ʾïl-ē = hin[n]
23a wa = yīṭab = ʿēn-ay = [y] ha = dabar
b wa = ʾiqqaḥ mik = kim šïnēm ʿaśar ʾȧnašīm ʾīš ʾȧḥ⁺ad = [h]a = šïbṭ
24a wa = yipnū
b wa = yïʿlū ha = har[r]-a-h
c wa = yabō*ʾū ʿad naḥl ʾŠKL
d wa = y˙raggïlū ʾō*t-a = h
25a wa = yiq[qȧ]ḥū = yad-a = m mip = pïry ha = ʾarṣ
b wa = yōrī*dū ʾil-ē =
c wa = yašī*bū ʾō*t-a = dabar
d wa = yō(ʾ)mïrū
e ṭōbā ha = ʾarṣ
eR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = nō*tin la =
26a = lō(ʾ) ʾȧbītim
aI = ʿlō*t
b wa = tamrū ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
27a wa = ti[r]ragïnū = ʾuhu̇lē = kim
b wa = tō(ʾ)mïrū
c = śinʾat YHWH ʾō*t-a = hōṣīʾ-a = mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
cI la = ti[t]t ʾō*t-a = = yad ha = ʾMR-ī
cII = hašmīd-i =
28a ʾan-a-h ʾȧnaḥnū ʿō*līm
b ʾaḥ⁺ē = himassū ʾat lïbab-i =
bI = (ʾ)mur
c ʿam[m] gadu(w)l wa = rām mim-min = ʿārīm gȧdulō*t = bȧṣūrō*t = [h]a = šamaym = gam bȧnē ʿNQ-īm raʾīnū šam[m]
29a wa = ʾō[ʾ]mïr ʾïl-ē* = kim
b lō(ʾ) tïʿru̇ṣū-n
c = lō(ʾ) tīrȧʾū-n mi[n] = him
30aP YHWH ʾïlō*hē = kim ha = hō*lik = pȧnē = kim
a hū(ʾ) yillaḥim la = kim = kul[l]
aR ʾȧšr ʿaśā ʾitt = kim = MṢR-aym = ʿēnē = kim
31v = = [h]a = midbar
vR ʾȧšr raʾīta
a ʾȧšr nȧśaʾ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
b = ʾȧšr yiśśā(ʾ) ʾīš ʾat bïn = ō
a = kul[l] ha = dark
aR ʾȧšr hȧlaktim
aI ʿad bō*ʾ = kim ʿad ha = maqōm ha =
32x = = [h]a = dabar ha = ʾēn = kim maʾmīnī*m = YHWH ʾïlō*hē = kim
33a ha = hō*lik = pȧnē = kim = [h]a = dark
aI1 la = tūr la = kim maqōm
aI2 = ḥnō*t = kim
a = [h]a = ʾiš layl-a(h)
aI3 = [h]arʾō*t = kim = [h]a = dark
aI3R ʾȧšr tilïkū b-a = h
a = = [h]a = ʿanan yōm-am
34a wa = yišmaʿ YHWH ʾat qōl dȧbȧrē = kim
b wa = yiqṣup
c wa = yiššabïʿ
cI = (ʾ)mur
35a ʾim yirʾǟ ʾīš = [h]a = ʾȧnašīm ha = ʾil⁺ǟ ha = dōr ha = raʿ[ʿ] ha = ʾȧt ha = ʾarṣ ha = ṭōbā
aR ʾȧšr nišbaʿtī
aRI la = ti[t]t = ʾȧbō*t-ē = kim
36v zūlat-ī KLB bin YPNH
a hū(ʾ) yirʾ-an = [h]a(h)
b = l = ō ʾittin ʾat ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr darak b-a = h
b = = ban-a(y) = w
c yaʿn ʾȧšr millē(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
37a gam b = ī hitʾannap YHWH = gȧlal = kim
aI = (ʾ)mur
b gam ʾattā lō(ʾ) tabō*(ʾ) šam[m]
38aP YHWŠʿ bin NWN ha = ʿō*mid = panē = ka
a hū(ʾ) yabō*(ʾ) šamm-a-h
b ʾō*t = ō ḥazziq
c hū(ʾ) yanḥī*l-an = [h]a(h) ʾat YŚRʾL
39aP1 = ṭapp = kim
aP1R ʾȧšr ʾȧmartim
b la = baz[z] yihyǟ
aP2 = bȧnē = kim
aP2R ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū ha = yōm ṭōb wa = raʿ[ʿ]
a him⁺a(h) yabō*ʾū šamm-a-h
c = la = him ʾittïn-an = [h]a(h)
d = him yīrašū = ha
40aV = ʾattim
a pnū la = kim
b = sȧʿū ha = midbar-a-h dark yam[m] sūp
41a wa = tïʿnū
b wa = tō(ʾ)mïrū ʾil-ay = [y]
c ḥaṭā(ʾ)nū = YHWH
d ʾȧnaḥnū nïʿlǟ
e = nilḥamnū = kul[l]
eR ʾȧšr ṣiwwā = YHWH ʾïlō*hē =
f wa = tïḥgu̇rū ʾīš ʾat kïlē milḥamt = ō
g wa = tahīnū
gI = ʿlō*t ha = har[r]-a-h
42a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-ay = [y]
b ʾmur la = him
c lō(ʾ) tïʿlū
d = lō(ʾ) tillaḥïmū
e ʾēn-an = = qȧrb = kim
f = lō(ʾ) tinnagïpū = pȧnē ʾō*yïbē = kim
43a wa = ʾ˙dabbir ʾïl-ē = kim
b = lō(ʾ) šȧmaʿtim
c wa = tamrū ʾat YHWH
d wa = tazī*dū
e wa = tïʿlū ha = har[r]-a-h
44a wa = yiṣē(ʾ) ha = ʾMR-ī ha = yō*šib = [h]a = har[r] ha = hū(ʾ) = qrā(ʾ)t = kim
b wa = yirdu̇pū ʾat = kim
c = ʾȧšr tïʿśēna(h) ha = d˙bō*rīm
d wa = yakk[ït]tū ʾat = kim = ŚʿYR ʿad ḤRMH
45a wa = tašū*bū
b wa = tibkū = pȧnē YHWH
c = lō(ʾ) šamaʿ YHWH = qō*l = kim
d = lō(ʾ) hiʾzīn ʾïl-ē = kim
46a wa = tišïbū = QDŠ yamīm rabbīm = [h]a = yamīm
aR ʾȧšr yȧšabtim
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]