[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]

Dan 3

[ Textanmerkungen ]

1a NBWKDNṢR malk = ā(ʾ) ʿbad ṣlim dhab
b rūm-i = h ʾammīn šittīn
c ptāy-i = h ʾammīn ši[t]t
d ʾqīm-i = h = biqʿat DWRʾ = mdīnat BBL
2a = NBWKDNṢR malk = ā(ʾ) šlaḥ
aI = miknaš = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) signayy = ā(ʾ) = paḥ⁺wāt = ā(ʾ) ʾdargāzrayy = ā(ʾ) gdabrayy = ā(ʾ) dtabrayy = ā(ʾ) tipt-āy = ē(ʾ) = kul[l] šilṭō*nē mdīnāt = ā(ʾ)
aII = mē[ʾ]tē(ʾ) = ḥnukkat ṣalm = ā(ʾ)
aIIR hqēm NBWKDNṢR malk = ā(ʾ)
3a = (ʾ)day-n mitkannšīn ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) signayy = ā(ʾ) = paḥ⁺wāt = ā(ʾ) ʾdargāzrayy = ā(ʾ) gdabrayy = ā(ʾ) dtabrayy = ā(ʾ) tipt-āy = ē(ʾ) = kul[l] šilṭō*nē mdīnāt = ā(ʾ) = ḥnukkat ṣalm = ā(ʾ)
aR hqēm NBWKDNṢR malk = ā(ʾ)
b = qāʾmīn = qu̇bil ṣalm = ā(ʾ)
bR hqēm NBWKDNṢR
4a = kārōz = ā(ʾ) qārē(ʾ) = ḥayl
b = kōn ʾāmrīn
bV ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) ʾummayy = ā(ʾ) = liššānayy = ā(ʾ)
5a = ʿiddān = ā(ʾ)
aR tišmʿū-n qāl qarn = ā(ʾ) mašrōqīt = ā(ʾ) qītrōs sabbkā(ʾ) psantē*rīn su(w)mpō*nyā = kul[l] znē zmār = ā(ʾ)
a tipplū-n
b = tisgdū-n = ṣalm dahb = ā
bR hqēm NBWKDNṢR malk = ā(ʾ)
6a = man lā(ʾ) yippil
b = yisgud
c b-a = h šaʿt = ā(ʾ) yitrmē(ʾ) = gō(ʾ) ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
7a kul[l] qu̇bil dnā b-i = h zimn = ā(ʾ)
b = šāmʿīn kul[l] ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) qāl qarn = ā(ʾ) mašrōqīt = ā(ʾ) qītrō*s śabbkā(ʾ) psanṭē*rīn = kul[l] znē zmār = ā(ʾ)
a nāplīn kul[l] ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) ʾum[m]ayy = ā(ʾ) = liššānayy = ā(ʾ)
c sāgdīn = ṣalm dahb = ā(ʾ)
cR hqēm NBWKDNṢR malk = ā(ʾ)
8a kul[l] qu̇bil dnā b-i = h zimn = ā(ʾ) qribū gubrīn KŚD-āʾ-īn
b = ʾkalū qarṣē = hōn YHWD-āy = ē(ʾ)
9a ʿnō
b = ʾāmrīn = NBWKDNṢR malk = ā(ʾ)
cV malk = ā(ʾ)
c = ʿālmīn ḥyī
10a ʾantā
aV malk = ā(ʾ)
a śāmta ṭʿim
b kul[l] ʾnāš
bR yišmaʿ qāl qarn = ā(ʾ) mašrō*qīt = ā(ʾ) qītrō*s śabbkā(ʾ) psantē*rīn = si(y)ppō*nyā = kul[l] znē zmār = ā(ʾ)
b yippil
c = yisgud = ṣalm dahb = ā(ʾ)
11a = man lā(ʾ) yippil
b = yisgud
c yitrmē(ʾ) = gō(ʾ) ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
12a ʾīt-ay gubrīn YHWD-ā(ʾ)y-ī*n
aR mannīta yāt = hōn ʿal ʿbīdat mdīnat BBL
a ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
b gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k lā(ʾ) śāmū ʿl-ay = k
bV malk = ā(ʾ)
b ṭʿim
c = (ʾ)lāh-ay = k lā(ʾ) pālḥīn
d = = ṣalm dahb = ā(ʾ)
dR hqēmta
d lā(ʾ) sāgdīn
13a = (ʾ)day-n NBWKDNṢR = rgaz = ḥmā ʾmar
aI = haytāyā = ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
b = (ʾ)day-n gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k hē[ʾ]tayū qu̇dām malk = ā(ʾ)
14a ʿānē(h) NBKDNṢR
b = ʾāmïr = hōn
c ha = ṣdā(ʾ)
cV ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
c = (ʾ)lāh-ay = [y] lā(ʾ) ʾīt-ē = kōn pālḥīn
d = = ṣalm dahb = ā(ʾ)
dR hqēmit
d lā(ʾ) sāgdīn
15a k˙-ʿïn hin ʾīt-ē = kōn ʿtīdīn
b = ʿiddān = ā(ʾ)
bR tišmʿū-n qāl qarn = ā(ʾ) mašrōqīt = ā(ʾ) qītrō*s śabbkā(ʾ) psantē*rīn = su(w)mpō*nyā = kul[l] znē zmār = ā(ʾ)
b tipplū-n
c = tisgdū-n = ṣalm = ā(ʾ)
cR ʿabdit
d = hin lā(ʾ) tisgdū-n
e b-a = h šaʿt = ā titrmō-n = gō(ʾ) ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
f = man hū(ʾ) ʾlāh
fR yšēzb-in = kōn min yd-ay = [y]
16a ʿnō ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
b = ʾāmrīn = malk = ā(ʾ) NBWKDNṢR
c lā(ʾ) ḥašḥīn ʾnaḥnā ʿal dnā pitgām
cI = htābūt-a = k
17a hin ʾīt-ay ʾlāh-a = nā(ʾ)
aR ʾnaḥnā(ʾ) pālḥīn
a yākil
aI = šēzābūt-a = nā(ʾ) min ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
b = min yd-a = k
bV malk = ā(ʾ)
b yšēzib
18a = hin lā(ʾ)
b ydīʿ lihwē(ʾ) l-a = k
bV malk = ā(ʾ)
c = (ʾ)lāh-ay = k lā(ʾ) ʾīt-ay = nā(ʾ) pālḥīn
d = = ṣalm dahb = ā(ʾ)
dR hqēmta
d lā(ʾ) nisgud
19a = (ʾ)day-n NBWKDNṢR hitmlī[ʾ] ḥmā(ʾ)
b = ṣlim ʾanp-ō = hi(y) ʾištannū ʿal ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
c ʿānē(h)
d = ʾāmïr
dI = mē[ʾ]zē(ʾ) = ʾattūn = ā(ʾ) ḥad šibʿā
e ʿal ḥzē(h)
eI = mē[ʾ]zy-i = h
20a = = gubrīn gibbārē ḥayl
aR = ḥayl-i = h
a ʾmar
aI1 = kappātā = ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
aI2 = mirmē(ʾ) = ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
21a = (ʾ)day-n gubrayy = ā ʾilli-k kpī*tū = sarbālē = hōn paṭṭīšē = hōn = karblāt = hōn = lbū*šē = hōn
b = rmīw = gō(ʾ) ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
22a kul[l] qu̇bil dnā min millat malk = ā(ʾ) maḥṣpā
b = ʾattūn = ā(ʾ) ʾizē(h) yattīrā(ʾ)
cP gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k
cPR has[l]iqū = ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
c qaṭṭil himmōn šbīb = ā(ʾ) nūr = ā(ʾ)
23x = gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k tlāt⁺-ē = hōn ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW npalū = gō(ʾ) ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ) mkapptīn
24a ʾday-n NBWKDNṢR malk = ā(ʾ) twah
b = qām
bI = hitbhālā
c ʿānē(h)
d = ʾāmïr = haddābr-ō = hi(y)
e = lā(ʾ) gubrīn tlātā(ʾ) rmēnā(ʾ) = gō(ʾ) nūr = ā(ʾ) mkapptīn
f ʿānayn
g = ʾāmrīn = malk = ā(ʾ)
h yaṣṣībā(ʾ)
hV malk = ā(ʾ)
25a ʿānē(h)
b = ʾāmïr
c hā(ʾ) ʾnā ḥāzē(h) gubrīn ʾarbʿā šrayn mahlkīn = gō(ʾ) nūr = ā(ʾ)
d = ḥbāl lā(ʾ) ʾīt-ay = hōn
e = riw-i = h rbīʿāy = ā(ʾ) dāmē(h) = bar ʾlāhīn
26a = (ʾ)day-n qrib NBWKDNṢR = traʿ ʾattūn nūr = ā(ʾ) yāqidt = ā(ʾ)
b ʿānē(h)
c = ʾāmïr
dV ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW ʿabd-ō = hi(y) ʾlāh = ā(ʾ) ʿillāy = ā(ʾ)
d puqū
e = ʾtō
f = (ʾ)day-n nāpqīn ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW min gō(ʾ) nūr = ā(ʾ)
27a = mitkannšīn ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) signayy = ā(ʾ) = paḥ⁺wāt = ā(ʾ) = haddābrē malk = ā(ʾ)
b ḥāzayn = gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k
c lā(ʾ) šliṭ nūr = ā(ʾ) = gišm = hōn
d = śʿar rē(ʾ)š = hōn lā(ʾ) hitḥar[r]ak
e = sarbālē = hōn lā(ʾ) šnō
f = rēḥ nūr lā(ʾ) ʿdāt = hōn
28a ʿānē(h) NBWKDNṢR
b = ʾāmïr
c brīk ʾlāh = hōn ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
cR1 šlaḥ malʾk-i = h
cR2 = šēzib = ʿabd-ō = hi(y)
cR2R1 hitrḥiṣū ʿl-ō = hi(y)
cR2R2 = millat malk = ā(ʾ) šannīw
cR2R3 = yhabū gišmē = hōn
d lā(ʾ) yiplḥū-n
e = lā(ʾ) yisgdū-n = kul[l] ʾlāh
f lā-hin = (ʾ)lāh = hōn
29a = min⁺ = ī śīm ṭʿim
b kul[l] ʿam[m] ʾummā = liššān
bR yē(ʾ)mar šālā ʿal ʾlāh = hōn ŠDRK MYŠK = ʿBD NGWʾ
b haddāmīn yitʿbid
c = bayt-i = h nwālī yištawwē(h)
d kul[l] qu̇bil lā(ʾ) ʾīt-ay ʾlāh ʾuḥrān
dR yikkul
dRI = haṣṣālā = dnā
30x = (ʾ)day-n malk = ā(ʾ) haṣlïḥ = ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW = mdīnat BBL
31a NBWKDNṢR malk = ā(ʾ) = kul[l] ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) ʾum[m]ayy = ā(ʾ) = liššānayy = ā(ʾ)
aR dāʾrīn = kul[l] ʾarʿ = ā(ʾ)
b šlām = kōn yiśgē(ʾ)
32a ʾātayy = ā(ʾ) = timhayy = ā(ʾ)
aR ʿbad ʿimm = ī ʾlāh = ā(ʾ) ʿillāy = ā(ʾ)
a špar qu̇dām-ay = [y]
aI = haḥwāyā
33aP ʾāt-ō = hi(y)
a = rabrbīn
bP = timh-ō = hi(y)
b = taqqīpīn
c malkūt-i = h malkūt ʿālam
d = šulṭān-i = h ʿim[m] dār = dār
[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]