[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]

Dan 2

[ Textanmerkungen ]

1a = = šȧnat šïttaym = malkūt NBKDNṢR ḥalam NBKDNṢR ḥ˙lō*mōt
b wa = titpaʿ[ʿ]im rūḥ = ō
c = šïnat = ō nihyȧtā ʿal-a(y) = w
2a wa = yō(ʾ)mir ha = malk
aI = qrō(ʾ) = [h]a = ḥarṭum⁺īm = = [h]a = ʾaššāpīm = = [h]a = m˙kaššïpīm = = [h]a = KŚD-īm
aII = haggīd = [h]a = malk ḥ˙lō*mō*t-a(y) = w
b wa = yabō*ʾū
c wa = yïʿmu̇dū = pȧnē ha = malk
3a wa = yō(ʾ)mir la = him ha = malk
b ḥ˙lōm ḥalamtī
c wa = tippaʿim rūḥ = ī
cI la = dïʿt ʾat ha = ḥ˙lōm
4a wa = y˙dabbïrū ha = KŚD-īm = [h]a = malk ʾȧramīt
bV malk = ā(ʾ)
b = ʿālmīn ḥyī
c ʾmar ḥilm = ā(ʾ) = ʿabd-ay = k
d = pišr = ā(ʾ) nḥawwē(ʾ)
5a ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
b = ʾāmïr = KŚD-āy = ē(ʾ)
c millt = ā(ʾ) min⁺ = ī ʾazdā(ʾ)
d hin lā(ʾ) thōdʿū-nna = ḥilm = ā(ʾ) = pišr-i = h
e haddāmīn titʿabdū-n
f = bāt⁺ē = kōn nwālī yittśāmū-n
6a = hin ḥilm = ā(ʾ) = pišr-i = h thaḥwō*-n
b mattnān = nbizbā = yqār śaggī(ʾ) tqabblū-n min qu̇dām-ay = [y]
c la-hin[n] ḥilm = ā(ʾ) = pišr-i = h haḥwō =
7a ʿnō tinyānūt
b = ʾāmrīn
c malk = ā(ʾ) ḥilm = ā(ʾ) yē(ʾ)mar = ʿabd-ō = hi(y)
d = pišr = ā nhaḥwē(h)
8a ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
b = ʾāmïr
c min yaṣṣīb yādïʿ ʾnā
d ʿiddān = ā(ʾ) ʾantūn zābnīn
e kul[l] qu̇bil ḥzētō-n
f ʾazdā(ʾ) min⁺ = ī millt = ā(ʾ)
9a hin ḥilm = ā(ʾ) lā(ʾ) thōdʿū-nna =
bP ḥdā
b hī(ʾ) dāt = kōn
c = millā kidbā = šḥītā hazmintū-n
cI = mē(ʾ)mar qu̇dām-ay = [y]
d ʿad ʿiddān = ā(ʾ) yištannē(ʾ)
e la-hin[n] ḥilm = ā(ʾ) ʾmarū l = ī
f = ʾindaʿ
g pišr-i = h thaḥwū*-nna =
10a ʿnō KŚD-āy = ē(ʾ) qu̇dām malk = ā(ʾ)
b = ʾāmrīn
c lā(ʾ) ʾīt-ay ʾnāš ʿal yabbašt = ā(ʾ)
cR millat malk = ā(ʾ) yūkal
cRI = haḥwāyā
d kul[l] qu̇bil kul[l] malk rab[b] = šallīṭ millā = dnā lā(ʾ) šʾil = kul[l] ḥarṭ⁺um = ʾāšïp = KŚD-āy
11a = millt = ā(ʾ)
aR malk = ā šāʾil
a yaqqīrā
b = ʾuḥrān lā(ʾ) ʾīt-ay
bR yḥaww-inna = h qu̇dām malk = ā(ʾ)
c lā-hin ʾlāhīn
cR mdār = hōn ʿim[m] biśr = ā(ʾ) lā(ʾ) ʾīt-ō = hi(y)
12a kul[l] qu̇bil dnā malk = ā(ʾ) bnas
b = qṣap śaggī(ʾ)
c = ʾmar
cI = hō[ʾ]bādā = kul[l] ḥakkīmē BBL
13a = dāt = ā(ʾ) nipqat
b = ḥakkīmayy = ā(ʾ) mitqaṭṭlīn
c = bʿō
cI DNYʾL = ḥabr-ō = hi(y) = hitqṭālā
14a = (ʾ)day-n DNYʾL htīb ʿiṭā(ʾ) = ṭʿim = ʾRYWK rab[b] ṭabbāḥayy = ā(ʾ) malk = ā(ʾ)
aR npaq
aRI = qaṭṭālā = ḥakkīmē BBL
15a ʿānē(h)
b = ʾāmïr = ʾRYWK šallīṭ = ā(ʾ) malk = ā(ʾ)
c ʿal dāt = ā(ʾ) mhaḥṣpā min qu̇dām malk = ā(ʾ)
d ʾday-n millt = ā(ʾ) hōdïʿ ʾRYWK = DNYʾL
16a = DNYʾL ʿal[l]
b = bʿā min malk = ā(ʾ)
c zmān yintin l-i = h
cI = pišr = ā(ʾ) = haḥwāyā = malk = ā(ʾ)
17a ʾday-n DNYʾL = bayt-i = h ʾzal
b = = ḤNNYH MYŠʾL = ʿZRYH ḥabr-ō = hi(y) millt = ā(ʾ) hōdïʿ
18vI = raḥmīn = mibʿē(ʾ) min qu̇dām ʾlāh šmayy = ā(ʾ) ʿal rāz = ā dnā
a lā(ʾ) yhō*[ʾ]bdū-n DNYʾL = ḥabr-ō = hi(y) ʿim[m] šʾār ḥakkīmē BBL
19a ʾday-n = DNYʾL = ḥizw = ā(ʾ) lēly = ā(ʾ) rāz = ā glī
b ʾday-n DNYʾL bar[r]ik = ʾlāh šmayy = ā(ʾ)
20a ʿānē(h) DNYʾL
b = ʾāmïr
c lihwē(ʾ) šm-i = h ʾlāh = ā(ʾ) mbar[r]ak min ʿālm = ā(ʾ) = ʿad ʿālm = ā(ʾ)
d
dP ḥukmt = ā(ʾ) = gbūrt = ā(ʾ)
d l-i = h hī(ʾ)
21a = hū(ʾ) mhašnē(ʾ) ʿiddānayy = ā(ʾ) = zimnayy = ā(ʾ)
b mhaʿdē(h) malkīn
c = mhaqēm malkīn
d yāhib ḥukmt = ā(ʾ) = ḥakkīmīn
e = mandʿ = ā(ʾ) = yādʿē bīnā
22a hū(ʾ) gālē(ʾ) ʿammīqāt = ā(ʾ) = msattrāt = ā(ʾ)
b yādïʿ
c = ḥšōk = ā(ʾ)
d = nhīr = ā(ʾ) ʿimm-i = h šrē(ʾ)
23a l-a = k
aV ʾlāh ʾbāhāt = ī
a mhōdē(ʾ)
b = mšabbïḥ ʾnā
c ḥukmt = ā(ʾ) = gbūrt = ā(ʾ) yhabt l = ī
d = k˙-ʿïn hōdïʿta =
e bʿēnā(ʾ) min⁺-a = k
f millat malk = ā(ʾ) hōdïʿta = nā(ʾ)
24a kul[l] qu̇bil dnā DNYʾL ʿal[l] ʿal ʾRYWK
aR mannī malk = ā(ʾ)
aRI = hō[ʾ]bādā = ḥakkīmē BBL
b ʾzal
c = kin ʾmar l-i = h
d = ḥakkīmē BBL ʾal thō[ʾ]bid
e haʿ[ʿ]il = qu̇dām malk = ā(ʾ)
f = pišr = ā(ʾ) = malk = ā(ʾ) ʾḥawwē(ʾ)
25a ʾday-n ʾRYWK
aI = hitbhālā
a hanʿil = DNYʾL qu̇dām malk = ā(ʾ)
b = kin ʾmar l-i = h
c haškaḥt gbar min bnē gālūt = ā(ʾ) YHWD
cR pišr = ā(ʾ) = malk = ā(ʾ) yhōdïʿ
26a ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
b = ʾāmïr = DNYʾL
bR šm-i = h BLṬŠʾṢR
c ha = ʾīt-ay = k kāhil
cI = hōdāʿū*t-a = ḥilm = ā(ʾ)
cIR ḥzēt
cI = pišr-i = h
27a ʿānē(h) DNYʾL qu̇dām malk = ā(ʾ)
b = ʾāmïr
c rāz = ā
cR malk = ā(ʾ) šāʾil
c lā(ʾ) ḥakkīmīn ʾāšpīn ḥarṭum⁺īn gāzrīn yāklīn
cI = haḥwāyā = malk = ā(ʾ)
28a bram ʾīt-ay ʾlāh = šmayy = ā(ʾ) gālē(ʾ) rāzīn
b = hōdïʿ = malk = ā(ʾ) NBWKDNṢR
c lihwē(ʾ) = ʾaḥrīt yōmayy = ā(ʾ)
dP ḥilm-a = k = ḥizwē rē(ʾ)š-a = k ʿal miškb-a = k
d dnā hū(ʾ)
29aP ʾantā
aPV malk = ā(ʾ)
a raʿyōn-a = k ʿal miškb-a = k sliqū
b lihwē(ʾ) ʾaḥrē dnā
c = gālē(ʾ) rāzayy = ā(ʾ) hōdʿ-a = k
d lihwē(ʾ)
30aP = ʾnā
a lā(ʾ) = ḥukmā
aR ʾīt-ay b = ī min kul[l] ḥayyayy = ā(ʾ)
a rāz = ā(ʾ) dnā glī l = ī
b lā-hin ʿal dibrat pišr = ā(ʾ) = malk = ā(ʾ) yhōdʿū-n
c = raʿyōnē lib(ȧ)b-a = k tindaʿ
31a ʾantā
aV malk = ā(ʾ)
a ḥāzē(h) hwayta
b = ʾlū ṣlim ḥad
c śaggī(ʾ) ṣalm = ā(ʾ) dikkin rab[b]
d = zīw-i = h yattīr
e qāʾim = qubl-a = k
f = riw-i = h dḥīl
32aP hū(ʾ) ṣalm = ā(ʾ)
a rē(ʾ)š-i = h dhab ṭāb
b ḥd-ō = hi(y) = drāʿ-ō = hi(y) ksap
c mʿ-ō = hi(y) = yarkat-i = h nḥāš
33a šāq-ō = hi(y) parzil
b ragl-ō = hi(y) min⁺ = hōn parzil
c = min⁺ = hōn ḥsap
34a ḥāzē(h) hwayta
b ʿad hitgzïrt ʾabn
bR lā(ʾ) = ydayn
c = mḥā[ʾ]t = ṣalm = ā(ʾ) ʿal ragl-ō = hi(y) parzl = ā(ʾ) = ḥasp = ā(ʾ)
d = haddiqt himmōn
35a = (ʾ)day-n daq[q]ū = ḥdā parzl = ā(ʾ) ḥasp = ā(ʾ) nḥāš = ā(ʾ) kasp = ā(ʾ) = dahb = ā(ʾ)
b = hwō = ʿūr min ʾiddrē qayṭ
c = nśā(ʾ) himmōn rūḥ = ā(ʾ)
d = kul[l] ʾtar lā(ʾ) hištkaḥ = hōn
e = ʾabn = ā(ʾ)
eR mḥā[ʾ]t = ṣalm = ā(ʾ)
e hwāt = ṭūr rab[b]
f = mlā[ʾ]t kul[l] ʾarʿ = ā(ʾ)
36a dnā ḥilm = ā(ʾ)
b = pišr-i = h nē(ʾ)mar qu̇dām malk = ā(ʾ)
37P ʾantā
PV malk = ā(ʾ) malk malkayy = ā(ʾ)
PVR ʾlāh šmayy = ā malkūt = ā(ʾ) ḥisn = ā(ʾ) = tuqp = ā(ʾ) = yqār = ā(ʾ) yhab l-a = k
38vPVR1 = = kul[l]
vPVR1R dāʾrīn
vPVR1 bnē ʾnāš = ā(ʾ) ḥēwat bar[r] = ā(ʾ) = ʿōp šmayy = ā(ʾ) yhab = yd-a = k
vPVR2 = hašlṭ-a = k = kul[l] = hōn
vP ʾantā
v hū(ʾ) rē(ʾ)š = ā dahb = ā(ʾ)
39a = = [ʾ]tr-a = k tqūm malkū ʾuḥrī ʾarʿ-ā(ʾ) min⁺-a = k
b = malkū tlītāyʾā* ʾuḥrī nḥāš = ā(ʾ)
bR tišlaṭ = kul[l] ʾarʿ = ā(ʾ)
40a = malkū rbīʿāyā tihwē(ʾ) taqqīpā = parzl = ā(ʾ)
b kul[l] qu̇bil parzl = ā(ʾ) mhaddiq
c = ḥāšil kull = ā(ʾ)
d = = parzl = ā(ʾ)
dR mraʿ[ʿ]aʿ kul[l] ʾillēn
d taddiq
e = tir[r]uʿ
41a = ḥzayta(h) raglayy = ā(ʾ) = ʾiṣbʿāt = ā(ʾ) min⁺ = hōn ḥsap paḥ[ḥ]ār = min⁺ = hōn parzil
b malkū plīgā tihwē(h)
c = min niṣbt = ā(ʾ) parzl = ā(ʾ) lihwē(ʾ) b-a = h
d kul[l] qu̇bil ḥzayta(h) parzl = ā(ʾ) mʿar[r]ab = ḥsap ṭīn = ā(ʾ)
42a = ʾiṣbʿāt raglayy = ā(ʾ) min⁺ = hōn parzil = min⁺ = hōn ḥsap
b min qṣāt malkūt = ā(ʾ) tihwē(h) taqqīpā
c = min⁺-a = h tihwē(h) tbīrā
43a ḥzayta parzl = ā(ʾ) mʿar[r]ab = ḥsap ṭīn = ā(ʾ)
b mitʿar[r]bīn lihwō*-n = zraʿ ʾnāš = ā(ʾ)
c = lā(ʾ) lihwō*-n dābqīn dnā ʿim[m] dnā
d hē(ʾ) = parzl = ā(ʾ) lā(ʾ) mitʿar[r]ab ʿim[m] ḥasp = ā(ʾ)
44a = = yōmē = hōn malkayy = ā(ʾ) ʾinnūn yqīm ʾlāh šmayy = ā(ʾ) malkū
aR = ʿālmīn lā(ʾ) titḥabbal
b = malkūt = ā = ʿam[m] ʾuḥrān lā(ʾ) tištbiq
c taddiq
d = tasēp kul[l] ʾillēn malkwāt = ā(ʾ)
e = hī(ʾ) tqūm = ʿālmayy = ā(ʾ)
45a kul[l] qu̇bil ḥzayta
b miṭ = ṭūr = ā(ʾ) ʾitgzïrt ʾabn
bR lā(ʾ) = ydayn
c = haddïqt parzl = ā(ʾ) nḥāš = ā(ʾ) ḥasp = ā(ʾ) kasp = ā(ʾ) = dahb = ā(ʾ)
d ʾlāh rab[b] hōdïʿ = malk = ā(ʾ)
e lihwē(ʾ) ʾaḥrē dnā
f = yaṣṣīb ḥilm = ā(ʾ)
g = mhē[ʾ]man pišr-i = h
46a = (ʾ)day-n malk = ā(ʾ) NBWKDNṢR npal ʿal ʾanp-ō = hi(y)
b = = DNYʾL sgid
c = minḥā = nīḥō*ḥīn ʾmar
cI = nassākā l-i = h
47a ʿānē(h) malk = ā(ʾ) = DNYʾL
b = ʾāmïr
c min qšuṭ
d
dP ʾlāh = kōn
d hū(ʾ) ʾlāh ʾlāhīn
e = mārē(ʾ) malkīn
f = gālē(h) rāzīn
g ykilta
gI = miglē(ʾ) rāz = ā dnā
48a ʾday-n malk = ā(ʾ) = DNYʾL rabbī
b = mattnān rabrbān śaggīʾān yhab l-i = h
c = hašlṭ-i = h ʿal kul[l] mdīnat BBL = rab[b] signīn ʿal kul[l] ḥakkīmē BBL
49a = DNYʾL bʿā(ʾ) min malk = ā(ʾ)
b = mannī ʿal ʿbīdt = ā(ʾ) mdīnat BBL = ŠDRK MYŠK = ʿBD NGW
c = DNYʾL = traʿ malk = ā(ʾ)
[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]